Message to visitors

close

Welkom op mijnstamboomsite! 


Sosa :1,216
  • Born between 1640 and 1645 - Leek
  • Deceased after 1709
  • Schoenmaker?

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Voorzover we kunnen teruggaan is Leek het stamdorp van de Hazenbergs. Daar treffen wij hen aan na 1672.
In dat jaar beginnen de doop- en trouwboeken van Leek, nadat de Munstersen flink in het dorp hadden huis gehouden en de kerkeboeken verloren waren gegaan. Hoelang de Hazenberg's toen reeds in Leek woonden kunnen we niet nagaan. Wel komen we in het huisarchief van Nienoord een acte tegen waarin sprake is van een koopbrief (nr.71, 2 oct.1551), waarbij JOHAN BERENTZ en LUBKE zijn vrouw aan de familie Ewsum twee roeden veen verkopen gelegen te Nuis,genoemd de "HAASEHACKER", grenzende ten noorden aan de Leydijk. In 1534 (huisarchief nr.30) is sprake van een verzegeling, waarbij Heijne Wobbema verkoopt aan Jemme Allema een jaarlijkse rente van 15 gulden en 10 stuiver uit Wobbemaheerd te Noord-wijk,waarvoor zich borg stelt WIGBOLT BERENTZ in de Boteringestraat te Groningen.
We hebben hier dus met acten te maken waarin een Haasenacker, een Johan Berentz en een Wigbolt Berentz voorkomen,maar er is geen bewijs dat hier van een verwantschap sprake is.
In 1672 woont in Leek maar één Hazenberg,nl.WIGBOLT BERENDS. We weten niet wat hij daar gedaan heeft,maar vrij zeker is hij bij het vervenen van land betrokken geweest.
In die dagen was het dorp Leek in handen van één eigenaar, de heer van Nienoord. Hij bezat de grond en er mocht geen huis gebouwd worden zonder zijn toestemming. Kreeg men toestemming, dan werd een contract getekend, waarin opgenomen was dat er jaarlijks een bepaald bedrag aan pacht moest worden betaald.
Merkwaardig is dat de Hazenberg's niet in Leek zijn blijven wonen, doch zich in de 18e eeuw verplaatsten naar Grootegast. Waarom dit gebeurde is niet duidelijk. Waren er vroegere banden aan deze plaats? We weten het niet, daar er in Westerkwartier geen oud-rechterlijke archieven uit die tijd bewaard zijn.
Bijgaande foto laat ons Leek zien tijdens de Bataafse Republiek, vanaf de plaats waar nu de "Drie Provinciën" staat, waarin de familievereniging Hazenberg werd opgericht.
(overgenomen uit het Familieboek Hazenberg, blz.54)bron: http://hazenberg.noordelingen.nl

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview