• Born before 20 March 1698 - Sant Feliu de Guíxols
  • Deceased 9 January 1783 - Sant Feliu de Guíxols
  • Buried

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

fou pescador, vivia al carrer de St. Pere
105-E
Nicolau va capbrevar notarialment a favor del monestir el 19.11.1762 :
Casa al carrer de Sant Pere de SFG (abans dit de la Allada). Li fou heretada per sa mare Maria Basart, la qual la rebé als seus CM de 12.2.1697 per donació de sa mare Magdalena Ametller, vídua de Josep Basart.
Josep Basart la capbrevà el 30.10.1663 i la rebé en herència del seu pare Onofre Basart, en testament del 4.4.1666.
Terra erma a les Forques, de 3 vessanes, rebuda per heretament del pare Nicolau Mestres, pescador, el que la rebé del pare Antoni Mestres, espaser, el qual la va comprar el 19.3.1677.
Vinya al lloc dit mas Pintor, de 2 vessanes, establerta en emfiteusi pel monestir a l'escriptura següent.


ACA, monacals, capbreu a favor del monestir de SFG 1762 - 1763, PDF 355 a 363.

-- GEDCOM (FAM) --1 MARR2 _SACRAMBOOK llibre M. 1701 - 1749 fol. 60
-- GEDCOM (FAM) --1 MARR2 _SACRAMBOOK M 1750 - 1789 fol. 2362 _DISPENSE 3.9.1769
-- GEDCOM (FAM) --1 MARR2 _SACRAMBOOK M 1750 - 1789 fol. 2

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Antoni MESTRES †1694/ Anna Maria PAGÈS ca 1653-1693 Josep BASART AGUSTÍ /1639-1680 Magdalena AMATLLER /1648-1726
||||


||
Nicolau MESTRES PAGÈS /1669-1739 Maria BASART AMATLLER 1675-1760
|||
Nicolau MESTRES BASART /1698-1783