Message to visitors

close

T O   H O N O U R   T H E I R   S P I R I T

het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het dient nu en voorwaarts te worden geleefd  Deze gegevens zijn permanent 'onder constructie'. Aanvullingen, wijzigigen en suggesties zijn, natuurlijk, welkom.

reveal the past, respect the current data, challenge the future  This database is under permanent construction. Amplifications, changes and suggestions are, of course, welcome.

Vergiss deine Vergangenheit nicht, blicke dabei in die Zukunft, um so eine starke Gegenwart zu schaffen  Diese Datei ist ständig im Aufbau. Ergänzungen, Änderungen und Anregungen sind, natürlich, willkommen.

 

 Family Book het beroep MOLENAAR als familienaam | das Gewerbe des MÜLLER als Familienname | the profession MILLER as a familyname


Deze pagina's hebben betrekking op familienamen die zijn afgeleid van de veelvoorkomende beroepsnaam MOLENAAR in al zijn mogelijke varianten. | Diese Seiten beziehen sich auf Familiennamen die zurückführen auf den häufig vorkommender Gewerbename MÜLLER in al seine mögliche Varianten. | These pages refer to the familynames which can be derived of the frequent occurance profession of MILLER in all its possible variations.

Ik ben gestart met mijn eigen genealogie (Meuleners - Susteren) en probeer naast de 'wie-', 'waar-' en 'wanneer'-vragen, óók antwoord te krijgen op de 'hoe-' en 'waarom'-vragen. | Ich fing mit meine eigene Geneologie (Meuleners - Susteren) an und versuche neben die 'Wer-', 'Wo-' und 'Wan'-Fragen, áuch Antwort zu kriegen auf die 'Wie'- und 'Warum'-Fragen. | I started with my own Genealogy (Meuleners-Susteren) and I'm trying not only to get an answer to the 'who'-, 'where'- and 'when'-questions but also to the 'How'- and 'Why'-questions.

Al snel zag ik dat mijn eigen familienaam bij het wisselen van de kerkelijk of bestuurlijke macht veranderde. Zélfs al werd de Maas niet eens overgestoken tussen de beide Limburgen dan valt waar te nemen dat in Nieuwstadt en Susteren de naam MEULENERS ná de Franse tijd de overhand kreeg maar in de gemeente Born de naam MULLENERS boven kwam drijven. Dus zeker bij migratie naar het Hollandse Noorden, het Duitse Ruhrgebied, de oversteek naar het Wilde Westen, de trek naar Down Under... kan de naam een verandering ondergaan. | Ich sah schon bald, daß mein eigener Familienname sich änderte beim wechselen der kirchliche oder zivile Macht. Sogar innerhalb der Region kann mann sehen daß in naheliegende Orte wie Nieuwstadt und Susteren der Name MEULENERS nách der französischer Zeit eingeführt wurde und im Ort Born der Name MULLENERS überblieb. Also sicherlich, bei Migration ins Hollandische Norden, das deutsche Ruhrgebiet, des überqueren ins Wilde Westen und das auswandern nach Down Under... kann der Name sich ändern. | Soon I could see that my own familyname changed when the ecclesiastical or civil power altered. Éven in the Region one can see the in nearby communities as Nieuwstadt and Susteren the name MEULENERS established after the French period while in the town of Born the name MULLENERS was the common way to write the familyname. So, its certain that migration can explain how a familyname can change in the way its written, for instance: moving to the North in Holland, the German Rühr-Area, crossing the oceans into the Wild West or Down Under.

Een ambitieus plan om de naam MOLENAAR te onderzoeken, valt niet in m'n eentje te realiseren. Dus dank aan iedereen die op enige wijze bijdraagt/heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze pagina's. | So ein ehrgeizer Plan um den name MÜLLER zu untersuchen, kommt nicht durch eine einzige Person zu stande. Also, herzlichem Dank an Alle die beitragen/haben beigetragen aan die Zustandebringung dieser Seiten. | An ambitious plan to investigate the MILLER-name, can not be the work of one person. So many thanks to all the people who contribut(ed) in realising these pages.

Veel leesplezier toegewenst! Viel Lesespaß! Have fun reading these pages!

MEU-Le-What and MEU-Le-Where

Indien je geïnteresseerd bent in sociale historie en/of geografie dan kan ik je de site Gapminder aanbevelen | Finden Sie Interesse an Soziale Geschichte und/oder Geographie dann kann ich die Seiten von Gapminder empfehlen | If you are interested in Social History and/of Geography then I can recommend the Gapminder-site to you.

Summary

 1 - DE VERWEESDE DATA

 1.1 - DE ADEL en DE TITULATUUR [ BEL ]

Adellijke gegevens en/of titulatuur van personen die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

 1.2 - DE AMBACHTSLIEDEN en DE KUNSTENAARS in de GOUDEN EEUW

 1.3 - DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN uit BELGIË in NEDERLAND tijdens de 1e WO

 1.4 - DE GEDAAGDEN en / of VEROORDEELDEN

Civiele rechtbank

 1.5 - DE LIDMATEN

 • 1665: Bart DE MEULENAER, Harderwijk | pagina 51 Gelders Archief met gescand register
 • 1665: Aris DE MEULENAER, Harderwijk | pagina 54 Gelders Archief met gescand register

 1.6 - DE MILITAIREN

1.6.1 - DE COMMISSIEBOEKEN van de RAAD VAN STATE

In deze commissieboeken zijn de aanstellingsbesluiten opgenomen van militairen in de rang van kapitein en hoger. Het gaat om aanstellingen in de periode 1581-1790. Militairen die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

Algemene ingang: Commissieboeken Raad van State bij het Nationaal Archief

1.6.2 - DE STAATSE MILITAIREN

Deze index verwijst naar de conduitestaten, ranglijsten en stamboeken van officieren, onderofficieren en manschappen die in het Staatse leger dienden, voornamelijk uit de periode 1772-1795. Militairen die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

Algemene ingang: Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen) Raad van State bij het Nationaal Archief

1.6.3 - DE BATAAFS-FRANSE MILITAIREN

Deze index verwijst naar de conduitestaten, ranglijsten en stamboeken van officieren, onderofficieren en manschappen die in het Bataafs-Franse leger dienden, voornamelijk uit de periode 1795-1813. Militairen die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

Algemene ingang: Landmacht: Pensioenregisters Nationaal Archief
MILLER pagina 172, MOLDER, pagina 173, MOLENAAR, pagina 173, MÖLLER, pagina 173, MULDER pagina 175-176, MULDERS pagina 176, MULLER pagina 176-177

1.6.4 - DE COMPAGNIE en DE OVERZEESE GEBIEDEN

Militairen die naar 'de Oost' of 'de West' zijn gegaan en die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

1.6.5 - DE AANGENOMEN MANSCHAPPEN van de MARINE

De index is een verwijzing op archiefbestand Stamboeken Marine 1813-1940. Het archiefbestand is niet volledig. Bewaard gebleven is alleen de periode 1814-1829 en 1904-1906, terwijl de laatstgenoemde periode maar een gedeelte betreft. Van de periode 1830-1903 zijn er geen registraties bewaard gebleven.

Door een brand na een oorlogsbombardement en gedeeltelijke vernietiging van lijsten van aangenomen manschappen door het Ministerie van Defensie en zijn voorganger is het bestand niet compleet.

Geschiedenis van de archiefvormer:
De lijsten van aangenomen manschappen zijn aangelegd in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Willemsoord (marinewerf bij Den Helder). Zij zijn op enig tijdstip naar het Ministerie van Marine gezonden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw van het voormalige Ministerie van Marine door een bomaanval getroffen. Als gevolg daarvan is een groot gedeelte van het archief van het ministerie verbrand. Door het ontbreken van een schaduwadministratie kon dit verlies niet gecompenseerd worden. Daarnaast zijn ook door het Ministerie van Defensie en zijn voorganger delen van de lijsten van aangenomen manschappen ter vernietiging afgevoerd.

Militairen die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

Algemene ingang: Inventaris van het archief Stamboken Marinepersoneel 1814-1829 en 1904-1906 bij het Nationaal Archief

1.6.6 - DE LANDMACHT: Stamboek

1.6.7 - DE LANDMACHT: Metalen Kruizen

 1.7 - DE ZEELIEDEN

1.7.1 - ADMIRALITEIT IN DE LAGE LANDEN

1.7.1.1 - Admiraliteit van de Habsburgse Nederlanden

1.7.1.2 - Admiraliteit in de Republiek
 1. Admiraliteit van Amsterdam
 2. Admiraliteit van Friesland, vestigingen : Dokkum en Harlingen
 3. Admiraliteit van het Noorderkwartier, vestigingen : Enkhuizen en Hoorn
 4. Admiraliteit van Rotterdam alias De Maeze
 5. Admiraliteit van Zeeland, vestigingen : Middelburg, Veere, Vlissingen en Zierikzee

1.7.2 - DE VARENDEN OP OVERZEESE GEBIEDEN

Zeelieden en andere personen die naar 'de Oost' of 'de West' zijn gegaan en die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

1.7.2.1 - Verenigde Oost-Indische Compagnie

1.7.2.2 - Middelburgse Commercie Compagnie

1.7.2.3 - Overigen

1.7.3 - DE NEDERLANDSE SONTREGISTERS

1.7.4 - DE VISSERS, REDERS, VISHANDELAREN en LEURDERS in Oostende [ BEL ]

Algemeen overzicht van zeelieden en andere personen in Oostende die ambulante beroepen hadden en die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

1.7.5 - DE ZEELUI op Belgische koopvaardijschepen [ BEL ]

Algemeen overzicht van zeelieden periode circa 1845-circa 1886:

 1.8 - DE PLANTAGES, SLAVEN en SLAVENEIGENAREN [ CUW ] en [ SUR ]

Overzicht van plantages, slaven en slaveneigenaren die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

 1.9 - DE ADMINISTRATIE INDISCHE PENSIOENEN

Overzicht van pensioenregisters (Oost- en West-Indië) die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

 1.10 - DE SPORTLIEDEN [ BEL]

Overzicht van sportlieden en/of -officials die ik -nog- niet aan een genealogie heb kunnen koppelen:

 2 - DE FAMILIENAMEN

 2.1 - 🇧🇪 🇫🇷 🇳🇱 🇺🇸 DEMEULENAERE and DE MEULENAERE

Demeulenaere en De Meulenaere zijn familienamen die in het voormalige Graafschap Vlaanderenveelvuldig voorkomen en die nu - met name - in West-Vlaanderen geworteld zijn. Tot nu ingevoerd:

2.1.1 - de tak Aartrijke

2.1.2 - de tak Ardooie

Kent géén duidelijke stamvader omdat de doop- en begraafgegevens in de database van het Rijksarchief België -nog- onvoldoende aanknopingsspunten opleveren (2012-12);

2.1.3 - de gegevens Blankenberge

Laten nog voldoende vragen open omdat de doop- en begraafgegevens in de database van het Rijksarchief België onvoldoende aanknopingspunten opleveren en ik vraag me af of de Blankenbergse lijnen op zichzelf staande lijnen zijn (2013-03);

2.1.4 - de lijn Moerkerke

Laat verder nog genoeg vraagtekens open omdat de doop- en begraafgegevens in de database van het Rijksarchief België onvoldoende aanknopingsspunten opleveren én de belangrijkste vraag: leven van deze tak nog naamdragers? (2013-02);

2.1.5 - de lijn Roeselare

Vraag me af of dit een op zichzelf staande lijn is. Wat opvalt in deze familielijn zijn de adellijke titels. In de bronnen van Etat présent de la noblesse belge zou er duidelijkheid dienen te komen wie, wanneer en waarom een adellijke titel verworven heeft en of deze één persoon betrof of dat het een overerfbare titel is.

In Duitsland, Nederland (provincie Utrecht) en de Verenigde Staten van Amerika komt de naam zéér weinig voor. | In Deutschland (Main-Taunus-Kreis), die Niederlande und die Vereinigte Staaten von Amerika komt der Name vor, aber sehr wenig. | In Germany, the Netherlands and the United States of America the name does show up in several states, however in little numbers.

 2.2 - 🇧🇪 DEMEULENEERE and DE MEULENEERE

Demeuleneere en De Meuleneere zijn familienamen die na 1800 ontstaan in de stad Gent als naamvariant van DE MEULENAERE en DEMEULENAERE. Tot nu ingevoerd:

2.2.1 - de tak Gent 1

2.2.2 - de tak Gent 2


 2.3 - 🇧🇪 🇳🇱 DE MEULDER

De Meulder is een familienaam die uit het voormalig Zuid-Brabant stamt en twee takken in Nederland kent, te weten:

2.3.1 - de tak Den Haag

2.3.2 - de tak Gastel

Verder komt de naam veelvuldig voor in België. Omtrent de onderlinge verwantschap van de Belgische families is nog nagenoeg niets bekend.

 2.4 - 🇳🇱 DE MOLENAAR

De Molenaar is een familienaam die met name in Holland, Utrecht en Zeeland voorkwam en voorkomt. Tot welke familietak(ken) de huidige naamdragers behoren is - nog - niet duidelijk.

De Zeeuwse gegevens zijn ingevoerd (2013-05). Van de Zeeuwse gegevens zijn níet ingevoerd: collateraal subject, gedetineerde, hypotheekschuldenaar, leerling, lidmaat, toerist. Deze fragmenten leveren (te) weinig aanknopingspunten op. Vanuit Zeeland zijn personen met de familienaam DE MOLENAAR naar de Verenigde Staten van Amerika gemigreerd. De naam MILLER duikt in dat verband op, van de overige migranten is onbekend of en onder welke familienaam de genealogie(en) verder gaan.

Tevens zijn fragmenten ingevoerd van de Groningse, Noord-Brabantse, Noord- en Zuid-Hollandse, Overijsselse en Utrechtse gegevens, toegankelijk via WieWasWie.

 2.5 - 🇳🇱 DE MOLENNAAR

2.5.1 - de tak Aardenburg

De Zeeuwse gegevens zijn ingevoerd (2013-05). Van de Zeeuwse gegevens zijn de gegevens van gedetineerden níet ingevoerd. Deze fragmenten leveren (te) weinig aanknopingspunten op. Vanuit Zeeland is één gezin met de familienaam DE MOLENNAAR naar de Verenigde Staten van Amerika gemigreerd. Tot nu toe is onbekend of en onder welke familienaam de genealogie dáár verder gaat.

 2.6 - 🇧🇪 🇳🇱 DE MULDER

De Mulder is een familienaam die in Nederland voornamelijk in het Limburgse Horst voorkomt en naamswijzigingen en daarmee ook genealogische verwantschap heeft met: MULDER, DEN en SMULDERS. De genealogie start met: Angelmus DE MULDER. Alle genealogiën die ik geraadpleegd heb, voeren Anselmus DE MULDER als stamvader op. De weg terug in de tijd, toont echter varianten en daarmee onvolkomenheden in de genealogie.Verder komt de naam sporadisch in andere provincies voor. Het betreft verwanten die terugvoeren naar België of schrijfvarianten op De Meulder.

Verder komt de naam veelvuldig voor in België en komt deze óók in de Verenigde Staten voor. Omtrent de onderlinge verwantschap van de Belgische en/of Amerikaanse families is nog nagenoeg niets bekend.

 2.7 - 🇧🇪 🇳🇱 DEN MULDER

Den Mulder is een familienaam die enkel in het Limburgse Horst voorkomt en naamswijzigingen en daarmee ook genealogische verwantschap heeft met: MULDER, DE en SMULDERS. De genealogie start met: Angelmus DE MULDER. Alle genealogiën die ik geraadpleegd heb, voeren Anselmus DE MULDER als stamvader op. De weg terug in de tijd, toont echter varianten en daarmee onvolkomenheden in de genealogie.

 2.8 - 🇧🇪 🇳🇱 MEULDERS

Meulders is een familienaam in België en Nederland.

In Nederlands is slechts één tak bekend en ontstaan in Gemert en voorlopig start met Martinus MEULDERS. In de loop der tijd zal duidelijk worden met welke andere familienamen er een genealogische verwantschap bestaat.

Verder komt de naam veelvuldig voor in België. Omtrent de onderlinge verwantschap van de Belgische families is nog nagenoeg niets bekend.

 2.9 - 🇳🇱 MEULENAAR

De familienaam Meulenaar is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het dorp Ternaard en start met Jan Alberts �. Voorzover nu bekend is dit de enige genealogie met deze familienaam. | Der Familienname Meulenaar ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1811 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt ins Dorf Ternaard und startet mit Jan Alberts �. | The surname Meulenaar is a last-name that goes back to the town of Ternaard when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile en this name was registered as a surname. The genealogic data start with Jan Alberts �.

De naam Meulenaar komt óók in de Canadese provincie Ontario voor en in het Duitse disctrictLippe. Waartoe deze personen in genealogisch opzicht behoren is - nog - niet duidelijk. | Daneben kommt der Name auch in der kanadische Provinz Ontario vor und in Deutschland im Kreis Lippe. Wann diese Familienzweige migriert sind und weßhalb ist - noch - nicht deutlich. | The name Meulenaar also shows up in the Canadian province of Ontario and in the German county of Lippe. When these families migrated and why is not yet cleared. How this family relates to the other Meulenaar is also uncertain.

Daarnaast zijn er personen met de familienaam Meulenaar, die teruggaan naar het voormalige Nederlands-Indië, omtrent deze familie(s) is - in genealogisch opzicht - nog niet zoveel bekend. | Der Name Meulenaar führt auch zurürck nach das frühere Niederländisch-Indien. | The name of Meulenaar also does go back to the former Dutch East Indies. Little is know about this family in genealogic respect.

 2.10 - 🇧🇪 🇳🇱 MEULENAARS

Meulenaars is een familienaam die zijn oorsprong heeft in hetMidden-Limburgse gebied tussen Maas en Roerdal én in het Belgisch Limburgse Maasland.

De familienaam Meulenaars is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg in het dorp Sint Odiliënberg. De stamvader van de Bergse tak is vooralsnog Leonardi MULLENERS. Daarnaast komt de naam ook voor in en om Maaseik. De stamvader van de Maaseiker tak is vooralsnog Joannes TECHTERS.

 2.11 - 🇧🇪 🇩🇪 MEULENAERS

Meulenaers is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het Belgisch Limburgse Maasland. | Meulenaers ist ein Familienname der sein Ursprung hat in das Belgisch Limburgische Maasland.

De familienaam Meulenaers is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft inMaaseik. De 'Maaseiker tak' is een zijtak van de Susterse genealogie Meuleners (hoofdlijn) en heeft ook vertakkingen naar Duitsland. | Der Familienname Meulenaers ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt nach Maaseik. Der 'Maaseiker Zweig' ist ein Nebenzweig der Susterder Genealogie Meuleners (Hauptlinie) und kennt auch Verzweigungen nach Deutschland.

De stamvader van de Maaseiker Meulenaers is vooralsnog Joannes TECHTERS | Der Stammvater der Maaseiker Meulenaers ist einstweilig Joannes TECHTERS.

 2.12 - 🇧🇪 🇩🇪 MEULENEERS

Meuleneers is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het Belgisch-Limburgse Maasland. | Meuleneers ist ein Familienname der sein Ursprung hat in das Belgisch Limburgische Maasland.

De familienaam Meuleneers is een achternaam die na invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg, in het dorpOphoven. De Ophovener tak is een zijtak van de Susterse familie Meuleners en vestigde zich vanuit het Belgisch-Limburgse Maasland óók in Duitsland. | Der Familienname Meuleneers ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt nach Ophoven (in Belgiën). Der 'Ophovener Zweig' ist ein Nebenzweig der Susterder Genealogie Meuleners (Hauptlinie) und kennt wiederum Verzweigungen nach Deutschland.

De stamvader van de Ophovener Meuleneers is vooralsnog Joannes TECHTERS | Der Stammvater der Ophovener Meuleneers ist einstweilig Joannes TECHTERS.

 2.13 - 🇨🇺 🇺🇸 MEULENER

Meulener is een familienaam die in de Verenigde Staten van Amerika en mogelijk nog in de Republiek Cuba voorkomt. | Meulener is a surname that occures in the United States of America and maybe still in the Republic of Cuba.

Meulener is enerzijds een zijtak van de geëmigreerde familie Meuleners uit Nieuwstadt, die in de loop der jaren de 's' hebben laten vallen in de schrijfwijze van de familienaam. Anderzijds is er een Meulener-familie die onderling genealogisch verwant zijn en in ieder geval teruggaan naar Cuba. Individuele migranten van deze Cubaanse tak vonden hun geluk al rond 1900 in de Verenigde Staten. De grootste migratie vond echter plaats rond 1960 vanwege de machtsovername door Fidel Castro. | Meulener is one the one hand a collateral branch of the emigrated family Meuleners of Nieuwstadt, that have lost the 's' in later generations. On the other hand there is a Meulener-family that is connected between them and who go back to Cuba. Individual migrants of this family already did seek their luck around 1900 in the United States of America. The largest migration took place around 1960 because of the power take-over of Fidel Castro.

 2.14 - 🇦🇺 🇧🇪 🇩🇪 🇳🇱 🇺🇸 MEULENERS

Meuleners is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het Maasland. | Meuleners ist ein Familienname der sein Ursprung hat in das Maasland. | Meuleners is a surname that does start in the Maasland-area.

De familienaam Meuleners is een achternaam die na invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in Limburg in de plaatsen Nieuwstadt en Susteren. | Der Familienname Meuleners ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt nach Limburg in die Orte Nieuwstadt und Susteren. | The surname Meuleners is a last-name that goes back to Limburg when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. Only in the towns of Nieuwstadt and Susteren this name was registered.

2.14.1 - de lijn Nieuwstadt

De stamvader van de Nieuwstadtse Meuleners is vooralsnog Joannes MÜLLENERS | Der Stammvater der Nieuwstadt-ter Meuleners ist einstweilig Joannes MÜLLENERS | The first father of the Nieuwstadt-Meuleners is for the time being Joannes MÜLLENERS.

Vanwege 'overbevolking' in Limburg is de Nieuwstadtse tak rond 1860 naar de Verenigde Staten van Amerika geëmigreerd en vestigden zich in Carver County. De meeste Meuleners-jes wonen nog altijd in de regio. | Durch 'Übervölkerung' in Limburg ist der 'Nieuwstadt-er Zweig' rund 1860 nach die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewandert undsiedelten um nach Carver County. Die meisten Meuleners wohnen noch immer in dieser Region. | In the 1850 large numbers of people went to the United States of America because the area in which they lived became 'overpopulated', the Meuleners went about 1860 and settled in Carver County, a large number of them still live in this area.

2.14.2 - de lijn Susteren

De stamvader van de Susterse Meuleners is vooralsnog Joannes TECHTERS | Der Stammvater der Susterder Meuleners ist einstweilig Joannes TECHTERS | The first father of the Susteren Meuleners is for the time being Joannes TECHTERS.

De Susterse tak vestigde zich zowel in Nederlands als Belgisch Limburg. Ook nu komt de naam - nog altijd - het meest voor in de beide Limburgse provincies. Daarnaast hebben leden van deze tak zich in Duitsland gevestigd. Zowél vanuit Nederland alsook vanuit België. Gezinnen werden groter, het boerenbestaan leverde niet meer voldoende op om alle monden te voeden. Velen knoopten de eindjes aan elkaar als dagloner. In Duitsland daarentegen was er al sprake van industrialisering waardoor óók de Meuleners' een onzeker bestaan opgaven en naar het Ruhrgebied trokken om daar emplooi en een toekomst te vinden. Eén avonturier vestigde zich in West-Australië. | Der 'Susterder Zweig' siedelte sich auch in Ophoven (in Belgiën) an. Da es die viele Kleinbauern wirtschaflicht nicht gut ging, arbeiteten viele als Tageslöhner. Sowohl der Susterder Zweig als der 'Ophover Zweig' kennen Umsiedler nach Deutschland, da ins Ruhrgebiet die Industrialisierung viele Hände gebrauchte. Eine Auswanderin der deutschen Meuleners hat es nach Brasilien gezogen. | The Susteren-branch mainly settled and stayed in Netherlands and Belgian Limburg. Families grew bigger after 1800. Men and women had to work as day labourer because the profit of the farms was not big enough to feed all people, live was very poor. In Prussia however, industrialization was already coming up. So many people including the Netherlands- and Belgian-Meuleners did seek and find a future in North Rhine-Westphalia. One of the Susteren Meuleners went to Western Australia in the Mid-Fifties of the 20th century.

 2.15 - 🇩🇪 🇺🇸 MEULNER

The German Meulner live in the states of North Rhine-Westphalia and Bavaria. The US-Meulner are a branche of the Nieuwstadt-American Meuleners. The first father of the U.S.-Meulner is for the time being Joannes MÜLLENERS | Der name Meulner sieht man in die Deutsche Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Amerikanische Meulner sind ein Zweig der Amerikanische Meuleners. Der Name hat sich bei der Umsiedlung vom Bundesstaat Minnesota nach Washington geändert.

The origin of this surname in Germany and how they are related in genealogic respect is unknown. | Wo der Name Meulner in Deutschland herstammt, und wie die Deutsche Meulner verwandt sind ist unklar.

 2.16 - 🇺🇸 MEULNERS

The US-Meulners are a branche of the Nieuwstadt-American Meuleners. The first father of the U.S.-Meulner is for the time being Joannes MüLLENERS.

 2.17 - 🇧🇪 MOLDENAERS

De familienaam Moldenaers is een achternaam die is ontstaan na invoering van de Burgerlijke Stand rond 1800 (Franse tijd). De naam komt voor het eerst in Lovenjoel voor met een zijtak van de familienaam MULLENEERS en /of MULLENERS en start vooralsnog start met Hubertus MULLENEERS.

 2.18 - 🇧🇪 🇩🇪 🇳🇱 🇺🇸 MOLENAAR

De familienaam Molenaar is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand rond 1800 (Franse tijd) talloze takken heeft die in genealologisch opzicht niet met elkaar in verband staan.

Zeeland: De Zeeuwse gegevens zijn ingevoerd (2013-05)
Zuid-Holland: De gegevens behorende tot het collectiegebied van het Erfgoedcentrum DiEP aangevuld met gegevens van het Nationaal Archief via WieWasWie zijn ingevoerd. Van de stad Dordrecht zijn ook de doopgegevens van de Nederlands Hervormde Gemeente ingevoerd, de overige data zijn vanaf invoering van de Burgerlijke Stand (2013-07)

 • De Dortse tak die vooralsnog start met Nicolaas MOLENAAR;
 • Een Maaseiker tak die zich vóór/rond de Franse tijd in Rotterdam vestigde, deze lijn start - vooralsnog - met Godefridus MULENEERS.

 •  2.19 - 🇳🇱 MOLENAARS

  2.19.1 - de lijn Wouw

  • Start - vooralsnog - met Jacob MEULENAER.
   In de eerste generaties komt de locatie Grote en Kleine Tri(e)st vaker voor als specifieke geboorte- c.q. woonlocatie in de Spellestraat behorende tot de parochie Wouw. Deze locatie is bij Google Maps weggevallen, derhalve een link naar een kaart uit 1868 van de toenmalige gemeente Wouw.

  2.19.2 - de lijn Zevenbergen

  • Start - vooralsnog - met Cornelius MOLENAERS.
   Deze lijn kent genealogische verwantschap met de familienaam MOOLENAARS.

   2.20 - 🇧🇪 🇫🇷 🇺🇸 MOLENAER

  Molenaer is een familienaam die voornamelijk voorkomt in de streek Maritiem Vlaanderen in en om de gemeente Oostende. In genealogisch opzicht is deze tak verwand aan de West-Vlaanderse familie MOLENAERS en de Amerikaanse familie MEULENER-MEULENERS-MEULNERS en MULNER. | Molenaer is a familyname that occures in the area Naval Flanders in and around the municipality of Ostend in the province West Flanders. In genealogic respect the MOLENAER are related to the West Flanders family of MOLENAERS and the U.S. family of MEULENER-MEULENERS-MEULNERS and MULNER.

  De stamvader van de Oostendse familie Molenaer is vooralsnog Joannes MÜLLENERS | The first father of the Ostend-Molenaer is for the time being Joannes MÜLLENERS.

   2.21 - 🇧🇪 MOLENAERS

  Molenaers is een familienaam die zowel in West-Vlaanderen als Limburg voorkomt. In genealogisch opzicht is de West-Vlaanderse tak verwand aan de West-Vlaanderse tak MOLENAER en de Amerikaanse tak MEULENER-MEULENERS-MEULNERS en MULNER. | Molenaers is a familyname that occures in the Belgium province of West Flanders Flanders in and around the municipality of Roeselare in the province West Flanders. In genealogic respect the MOLENAERS are related to the West-Flanders MOLENAER and the U.S. MEULENER-MEULENERS-MEULNERS and MULNER.

  Daarnaast is Molenaers een familienaam die voornamelijk voorkomt in de streek Haspengouw in en om de gemeente Tongeren. Omtrent herkomst en genealogische verwantschap is momenteel - nog - niet zoveel bekend.

  De stamvader van de Roeselaarse Molenaers is vooralsnog Joannes MÜLLENERS | The first father of the Roeselare-Molenaers is for the time being Joannes MÜLLENERS.

   2.22 - 🇧🇪 🇩🇰 🇩🇪 🇳🇱 🇺🇸 MOLLER, MÖLLER and MØLLER

  Speciale dank aan Rudolf SMITS voor de Antilliaanse data.

  2.22.1 - Deense migranten

  2.22.1.1 - de tak Forballum
  Start - vooralsnog - met Niels MÖLLER, wiens zoon Niels als zeeman in Amsterdam terecht kwam

  2.22.1.2 - de tak København
  Start - vooralsnog - met Joseph MÖLLER, een scheepskapitein die op het eiland Curaçao geworteld is

  2.22.1.2.1 - 🇳🇱 DE HASETH MOLLER
  Start met Philip Frederik MÖLLER, die in 1934 toestemming kreeg om zijn familienaam MOLLER te veranderen in die van DE HASETH MOLLER, deze lijn is genealogisch verwant aan Joseph MÖLLER

  2.22.2 - Duitse migranten

  2.22.2.1 - de tak Bad Bentheim
  Start - vooralsnog - met Johann Bernard MÖLLER, wiens zoon Johann Heinrich Anton in Rijssen geworteld is

  2.22.2.2 - de tak Brandlecht
  Start - vooralsnog - met Harm MÖLLER, wiens zoon Hindrik in Amsterdam geworteld is

  2.22.2.3 - de tak Heede
  Start - vooralsnog - met Johann Wilhelm MÖLLER, wiens zoon Joannes in Oude Pekela geworteld is

  2.22.2.4 - de tak Hopsten
  Start - vooralsnog - met Bernard MÖLLER, wiens zoon Wilhelm Joseph in Schiedam geworteld is

  2.22.2.5 - de tak Krapendorf
  Start - vooralsnog - met Johann Bernard MÖLLER, wiens zoon Johann Bernard in Haarlem geworteld is

  2.22.2.6 - de tak Levern
  Start - vooralsnog - met Heinrich MÖLLER, wiens zoon Carl Wilhelm in Rotterdam geworteld is

  2.22.2.7 - de tak Mandelshagen

  Start - vooralsnog - met Adolph MÖLLER, wiens zoon Johann Joachim Carl als kastenmakersknecht in Amsterdam geworteld is

   2.23 - 🇧🇪 🇳🇱 MOOLENAARS

  2.23.1 - de lijn Zevenbergen

  • Start - vooralsnog - met Cornelius MOLENAERS.
   Deze lijn kent genealogische verwantschap met de familienaam MOLENAARS.

  2.23.2 - de data in Duitsland

  • De naam Moolenaars komt óók in het Duitse Bundesland Schleswig-Holstein voor, Waartoe deze persoon/personen in genealogisch opzicht behoren is - nog - niet duidelijk. | Der Name Moolenaars sieht man auch ins Deutsche Bundesland Schleswig-Holstein. Wozu diese Person(en) aus genealogischer Sicht gehören ist -noch- unklar.

   2.24 - 🇧🇪 🇺🇸 MUELENAER

  De familienaam MUELENAER is een weinig voorkomende naam in België en de Verenigde Staten van Amerika en vertoont genealogische verwantschap. Stamvader is vooralsnog: Jean MEULENAER.The familyname of MUELENAER is a name that has just a few members and does show up in Belgium and the U.S. of America. The Belgian and U.S. Muelenaer are related. The first father is for the time being Jean MEULENAER.

   2.25 - 🇧🇪 MULENAERS

  De familienaam MULENAERS is een weinig voorkomende naam in België. Stamvader is vooralsnog: x x.

   2.26 - 🇧🇪 MULLENAERTS

  De familienaam MULLENAERTS is een weinig voorkomende naam in België. Stamvader is vooralsnog: x x.

   2.27 - 🇦🇺 🇧🇪 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇳🇱 🇺🇸 MULLENDER and MÜLLENDER

  Mullender is een familienaam die zijn oorsprong heeft in de Kop van Friesland. | Mullender ist ein Familienname der sein Ursprung hat ins Nordosten der Niederländische Provinz Friesland. | Mullender is a familyname that is originally registered in the North-East of the Netherlands province of Friesland.

  De familienaam Mullender is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het dorp Morra onderdeel van de gemeente Oostdongeradeel. | Der Familienname Mullender ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1811 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt ins Nordosten der Provinz Friesland in das Dorf Morra ein Teil der Gemeinde Oostdongeradeel. | The familyname Mullender is a last-name that goes back to the Netherlands province of Friesland when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. Only in the town Morra - part of the municipallity of Oostdongeradeel this name was registered.

  De naam Mullender komt óók in de Belgische provincie Luik voor, specifieker in het gebied van het voormalige Groothertogdom Limburg, die ook bekend staat als de Platdietse streek, een streek waar hedentendage nog altijd Limburgs wordt verstaan en gesproken. Daneben kommt der Name auch in der belgische Provinz Luttich vor, in die Region die früher gehörte zum Großherzogtum Limburg, auch bekannt als die Platdietse Region, eine Gegend wo das Limburgisch als Übergangsdialekt gesprochen wird . | The name Mullender also shows up in the Belgium province of Liège, and more specific in the region of the former Dutchy of Limburg, known as the Low Dietsch-area, an area where - even in these days - the Limburg dialect can be heared and spoken.

  Daarnaast start er een genealogie in het Engelse graafschap Cumberland. | Daneben kommt der Name auch in der englische Grafschaft Cumberland vor. | The name Mullender also shows up in the Englisch county Cumberland.

  De naam komt in België en Duitsland, óók geschreven mét Umlaut voor. De kern bevindt zich in de Platdietse streek en de regio rond Aken, een gebied dan geografisch aan elkaar aansluit. Waar deze familie('s) in genealogisch opzicht toe behoren is - nog - niet duidelijk. | Der Name kommt auch in Belgien und Deutschland vor, geschrieben mít Umlaut. Das Herz befindet sich in der Platdietse Region und Aachen und Umgebung, dieses Gebiet gliedert geografisch an einander. Wozu diese Familie(n) aus genealogischer Sicht zu behören ist noch unklar. | The name does also show up in Belgium and Germany and is written with the Germanic umlaut. The core is in the Low-Dietsch-area and the Aachen-Region an area that is geograficcaly connected. Little is known about this family/these families in genealogic respect.

   2.28 - 🇧🇪🇨🇭 🇩🇪 🇳🇱 🇿🇦 MULLENDERS and MÜLLENDERS

  Mullenders is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het toenmalige Hertogdom Limburg. Deze streek werd grofweg doorsneden door de riviertjes de Vesder en de Geul. | Mullenders ist ein Familienname der sein Ursprung hat in das damalige Herzogtum Limburg. Diese Gegend wird grobweg durchschnitten durch die Flüße der Weser und der Göhl. | Mullenders is a familyname that does start in the then Dutchy of Limburg. This region was coarsely bordered by the small rivers Vesdre and Geul.

  De familienaam Mullenders is een achternaam die al ruim voor invoering van de Burgerlijke Stand na 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het hedendaagse Nederlands-Limburgse Heuvelland en de Belgisch Limburgse Voerstreek. | Der Familienname Mullenders ist ein Nachname der schon lange vor der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt ins jetzige Niederländisch-Limburgische 'Heuvelland' und die Belgisch-Limburgische 'Voerstreek'. | The familyname Mullenders is a last-name that goes back to the Duchy Limburg long before the French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. In Netherlands-Limburg the name can be found in the 'Heuvelland'-region and in the Belgian-Limburg region 'Voerstreek'.

  Er zijn - totnutoe- verschillende takken waarvan de onderlinge verwantschap niet duidelijk is. Voorzover bekend is slechts één persoon in de jaren 50 van de 20ste eeuw geemigreerd naar Australië. | Bis jetzt gibt es verschiedene Zweige und ist die gegenseitige Verwandtschaft unklar. Soweit bekannt is nur eine Person in den 50-gern des 20. Jahrhunderd nach Australien umgesiedelt und seßhaft geworden. | Little is known about the mutual relation of the several tribes in genealogic respect. As far as know only one person migrated and settled in mid 20st Century to and in Australia.

  Daarnaast komt de naam óók voor in Duitsland en Zwitserland, geschreven mét en zonder Umlaut. Waar deze persoon/personen in genealogisch opzicht toe behoren is - nog - niet duidelijk. | Daneben kommt der Name auch in Deutschland und der Schweiz vor, geschrieben mít und ohne Umlaut. Wozu diese Person/Personen aus genealogischer Sicht zu behören ist noch unklar. | The name does also show up in Germany and Switzerland, and is written with and whithout the Germanic umlaut. Little is known about this person/these persons in genealogic respect.'

   2.29 - 🇧🇪 🇳🇱 MULLENEERS

  De familienaam Mulleneers is een achternaam die ruim ná de invoering van de Burgerlijke Stand van 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het hedendaagse Nederlands-Limburgse Heuvelland.

  Er zijn - totnutoe- verschillende takken waarvan de onderlinge verwantschap niet duidelijk is. Daarnaast komt de naam ook voor in België, voornamelijk in de streek Haspengouw, in en om de gemeente Tongeren. Omtrent de herkomst en verwantschap in België is - totnutoe nog - niets bekend.

   2.30 - 🇩🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇺🇸 MULLENER and MÜLLENER

  Deze naam komt voor in Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland, geschreven mét en zonder Umlaut. Waar deze familie('s) in genealogisch opzicht toe behoren is - nog - niet duidelijk. | Der Name kommt vor in Deutschland, England, die Vereinigte Staaten von Amerika und der Schweiz, geschrieben mít und ohne Umlaut. Wozu diese Familie(n) aus genealogischer Sicht zu behören ist noch unklar. | The name does also show up in Germany, England, the United States of America and Switzerland and is written with and whithout the Germanic umlaut. Little is known about this family in genealogic respect.'

   2.31 - 🇧🇪 🇩🇪 🇳🇱 MULLENERS and MÜLLENERS

  Mulleners is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het Maasland. Dit is de streek rondom de Maas in Nederlands én Belgisch Limburg. | Mulleners ist ein Familienname der sein Ursprung hat in das Maasland (Limburg). Dies ist die Gegend westlich únd östlich des Maasflußes in der Niederländische und Belgische Provinz Limburg. | Mulleners is a familyname that does start in the Limburg Maasland-area. This is area crosses boarders because it includes the Netherlands ánd Belgium Limburg.

  De familienaam Mulleners is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand na 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg in het dorp Born (Nederland). | Der Familienname Mulleners ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt ins Herzogtum Limburg ins Dorf Born. | The familyname Mulleners is a last-name that goes back to the Duchy Limburg when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. In the Netherlands the name was only registered in the town Born.

  Daarnaast komt deze familienaam ook voor in en rond de Belgisch Limburgse fusiegemeente Tongeren (stad) in de regio Haspengouw | Daneben kommt dieser Familienname auch vor in und rund die Belgische Fusionsgemeinde Tongern in der Region Hespengau. | This name also occures in and around the Belgian fusioncommunity of Tongeren in the region of Hesbaye.

  2.31.1 - de tak Born

  De Bornse tak verspreidde zich voornamelijk over (Zuid-)Limburg. Voorzover bekend is slechts één persoon in de jaren 50 van de 20ste eeuw geemigreerd naar Canada en in Nova Scotia neergestreken. | Der Borner Zweig blieb überwiegend in (Sud-)Limburg wohnen. | Soweit bekannt is nur eine Person in den 50-gern des 20. Jahrhunderd nach Kanada umgesiedelt und in Nova Scotia seßhaft geworden. | The Borner Family did stay predominantly in the Southern part of the province of Limburg. As far as know only one person migrated in mid 20st Century to Canada and settled in Nova Scotia.

  2.31.2 - de familie(s) in en rond Tongeren

  Omtrent de Tongerse familie(s) is in genealogisch opzicht - nog - niet zoveel bekend. | Über die Tongerse Familie(n) ist aus genealogischer Sicht - noch - nicht soviel bekannt. | Little is known about the Tongeren tribe(s) in genealogic respect.

  2.31.3 - de namen in Duitsland

  Daarnaast komt de naam óók voor in Duitsland, geschreven mét en zonder Umlaut. Waar deze familie('s) in genealogisch opzicht toe behoren is - nog - niet duidelijk. | "Daneben kommt der Name auch in Deutschland vor, geschrieben mít und ohne Umlaut. Wozu diese Familie(n) aus genealogischer Sicht zu behören ist noch unklar." | The name does also show up in Germany and is written with and whithout the Germanic umlaut. Little is known about this family in genealogic respect.

   2.32 - 🇧🇪 🇨🇼 🇩🇪 🇫🇷 🇳🇱 🇺🇸 MULLER and MÜLLER

  2.32.1 - de tak Maastricht

  Start - vooralsnog - met Godefroid MULLER, wiens zoon Charles Henri in Amsterdam geworteld is

  2.32.2 - Duitse migranten

  2.32.2.1 - de tak Hemmingen
  Start - vooralsnog - met Georg David MULLER, wiens zoon Johann Gotthilf in Amsterdam geworteld is

  2.32.2.2 - de tak Leeuwarden

  Speciale dank aan Stanley Marugg 🌐 en Rudolf SMITS 0, 1 en 2 voor het digitaliseren van de Antilliaanse data. Veel van de genoemde personen zijn analoog terug te vinden via »Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat« ter inzage bij het Nationaal Archief, Marianne MEISENBACHER voor de Indische data en Alfred Kraft van Ermel voor de STATIUS MULLER data.

  Start - vooralsnog - met Bernardus MULLER

  2.32.2.2.1 - 🇨🇼 🇳🇱 🇺🇸 STATIUS MULLER

  Start met August Leberecht (Statius) MULLER, deze lijn is genealogisch verwant aan Bernardus MULLER

   2.33 - 🇧🇪 🇺🇸 MULNARD

  Mulnard is een Belgische familienaam die zijn oorsprong heeft in Doornik en haar deelgemeenten Doornik in de provincie Henegouwen. | Mulnard is a familyname that does start in the city of Tournai, and its former independent municipalities, in the province of Hainault.

  De stamvader van de Belgische Mulnard is - vooralsnog - Leonart MULLENART | The first father of the Belgian Mulnard is for the time being Leonart MULLENART.

  Daarnaast komt deze familienaam ook voor in de Verenigde Staten van America en start rond 1900 in de wijk Ridgewood in de county c.q. het stadsdeel Queens in de stad New York. | This name also shows up in the occures around 1900 in the neighborhood of Ridgewood in the county and borough of Queens in New York City.

  De familienaam Mulnard in de Verenigde Staten start met twee broers, te weten: John and Paul Joseph. The U.S. line does start with two brothers John and Paul Joseph.

  Omtrent deze genealogiën is - nog - niet zoveel bekend. | Little is known about these tribes in genealogic respect.

   2.34 - 🇺🇸 MULNER

  The US-Mulner are a branche of the Nieuwstadt-American Meuleners. The first father of the U.S.-Mulner is for the time being Joannes MüLLENERS.

   2.35 - 🇩🇪 SCHMOLDERS and SCHMÖLDERS

   2.36 - 🇩🇪 SCHMOLLER, SCHMÖLLER and SCHMOELLER

   2.37 - 🇩🇪 SCHMULDER

   2.38 - 🇩🇪 SCHMÜLDERS

   2.39 - 🇧🇪 🇳🇱 SMEULERS

  Smeulers is een familie afkomstig uit Belgisch Limburg, rond 1800 gemigreerd naar Dordrecht en waarvan de naam nu verspreid over Nederland voorkomt. De voorlopige stamvader is Leonardus SMOLENAERS.

   2.40 - 🇧🇪 🇨🇼 🇩🇪 🇳🇱 🇸🇷 🇺🇸 SMEULDERS

  Smeulders is een familienaam die veelvuldig voorkomt in het voormalige Hertogdom Brabant en dan kwa aantallen in de regio Kempen. Ook in de huidige Nederlands en Belgische provincies Brabant is deze naam nog altijd het sterkst geconcentreerd.

  Uitzonderingen bevestigen de regel met Piet Smeulders die ik (nog) niet aan een genealogie heb kunnen koppelen.

   2.41 - 🇦🇺 🇧🇪 🇨🇦 🇩🇪 🇳🇱 🇺🇸 🇿🇦 SMOLDERS

  Smolders is een familienaam die veelvuldig voorkomt in het voormalige Hertogdom Brabant en dan kwa aantallen in de regio Kempen. Ook in de huidige Nederlands en Belgische provincies Brabant is deze naam nog altijd het sterkst geconcentreerd.

  2.41.1 - de lijn Helden

  In Nederlands-Limburg (reeds ingevoerd), aanvullingen zijn welkom.

  2.41.2 - de lijn Leiden

  Je ziet hier de naam van de -voorlopige- stamvader.

  2.41.2.1 - Henricus SMOLDERS

  2.41.3 - de lijn Ulicoten

  Je ziet hier de naam van de -voorlopige- stamvader.

  2.41.3.1 - Cornelis �

   2.42 - 🇦🇺 🇧🇷 🇨🇦 🇳🇱 🇺🇸 SMOLENAARS

  Smolenaars is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het de kop van Midden-Limburg grenzend aan het Peelland. | Smolenaars is a familyname that does start in the North of Midden-Limburg and that is bounded on the North by the Peelland-area.

  De familienaam Smolenaars is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand na 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg in de dorpen Grathem en Nederweert. Er zijn diverse takken met deze familienaam waarvan de genealogische samenhang - nog - niet geheel duidelijk is. | The familyname Smolenaars is a last-name that goes back to the Duchy Limburg when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. Only in the towns Grathem, and Nederweert this name was registered.

  Eén tak bleef voornamelijk in het Midden-Limburgse en het Peelland, de andere tak vestigde zich halverwege de 19e eeuw in het Kennemerland. | One branch stayed mainly in the Midden-Limburg and Peelland-area, the other branch settled mid 19th century in the Kennemerland-area. De stamvader van beide takken is - vooralsnog - Petrus Smeulenaers | The first father of both branches is for the time being Petrus Smeulenaers.

  Daarnaast komt de naam óók in Australië, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika voor. Met welke familie deze personen genealogisch verwand zijn is -nog- niet duidelijk. | The name also occures in Australia, Brazil, Canada and the United States of America. How these persons are genealogic connected is -not yet- cleared.

   2.43 - 🇦🇺 🇧🇪 🇩🇪 🇳🇱 SMOLENAERS

  Smolenaers is een familienaam die zijn oorsprong heeft in Nederweert, een gemeente in de kop van Midden-Limburg grenzend aan het Peelland. | Smolenaers ist ein Familienname der sein Ursprung hat in der Gemeinde Nederweert, im Nordwesten der Region Midden-Limburg in der Provinz Limburg, diese Gegend stoßt an der Peelregion an. | Smolenaers is a familyname that does start in the North of Midden-Limburg and that is bounded on the North by the Peelland-area.

  De familienaam Smolenaers is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand na 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg in het dorp Nederweert. | Der Familienname Meuleners ist ein Nachname der bei der Einführung des Personenstandsregister ab 1795 (während der Französische Herrschaft über die Niederlanden) zurück führt ins Herzogtum Limburg in das Dorf Nederweert. | The familyname Smolenaars is a last-name that goes back to the Duchy Limburg when after French ruling (in the periode 1795-1813) familynames became stabile. Only in the town Nederweert this name was registered.

  Eén familietak bleef voornamelijk in het Midden-Limburgse en het Peelland, andere families verhuisden westwaarts en vestigden zich in de Meierij van 's-Hertogenbosch en Zeeuws-Vlaanderen. | Ein Familienzweig blieb fast ausschließlich in der Midden-Limburg-region und das Peelland, andere Familien sind westwarts gezogen in der Region Meijerij von 's-Hertogenbosch und zur Insel Seeländisch Flandern. | One branch stayed mainly in the Midden-Limburg and Peelland-area, other families went west and settled in the Region: Meijerij of 's-Hertogenbosch and the Isle of Zeelandic Flanders.

  Daarnaast komt de naam óók voor in Australië, België en Duitsland. | Der Name kommt auch vor in Australien, Belgien und Deutschland. | The name also occures in Australia, Belgium and Germany.

  De Australische Smolenaers zijn in de jaren 50 van de 20e eeuw geemigreerd vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Nieuw-Zuid-Wales. | Die Australischen Smolenaers sind in die 50-ger Jahre des 20. Jahrhunderd emigriert aus Seeländisch Flandern nach Neusüdwales. | The Australian Smolenaers emigrated in the late 50 of the 20th Century from Zeelandic Flanders to New South Wales.

  Omtrent de Belgische Smolenaers is in genealogisch opzicht -nog- niet zoveel bekend. De naam komt zowel in het Waasland alsook in de Limburgse Kempen voor. | Über die Belgische Smolenaers ist aus genealogischer Sicht -noch- nicht soviel bekannt. Der Name kommt sowohl ins Waasland als in der Limburger Kempen vor. | Little is known about the Belgian Smolenaers in genealogic respect. The Name occures in the Waasland-area as well in the Limburgse Kempen-region.

  Wanneer deze familietak naar de toenmalige provincie Rheinland is getrokken en waarom is nog niet duidelijk. Waartoe deze tak in genealogisch opzicht behoort is - nog - niet duidelijk. | Daneben kommt der Name auch in Deutschland vor. Wann dieser Familienzweig in der damalige Provinz Rheinland ist gezogen und weßhalb ist - noch - nicht deutlich. | When this familybranch migrated to the then Rheinland-Provinz is not clear. How this family relates to the other Smolenaers is also uncertain.

   2.44 - 🇳🇱 SMOOLENAARS

  Smoolenaars is een familienaam die zijn oorsprong heeft in het Kennemerland.

  De tak Smoolenaars voert terug naar de Limburgse gemeente Weert. Relaties met andere familienamen zijn totnutoe - nog - niet gevonden.

  Alhoewel deze achternaam bij de Volkstelling van 1947 niet voorkwam levert 2007 wel weer resultaten op.

   2.45 - 🇧🇪 SMOOLENAERS

  Smoolenaers is een familienaam die -zover na te gaan - zijn oorsprong heeft in het Waasland. | Smoolenaers is a familyname that origins in the Waasland.

  Omtrent de tak Smoolenaers is in genealogisch opzicht nog niet zoveel bekend. De Smoolenaers zijn naar alle waarschijnlijkheid allen een zij-tak van de Nederweertse familie SMOLENAERS die als schaapsherder naar het Belgische Waasland zijn getrokken. Relaties met andere familienamen zijn totnutoe -nog- niet gevonden.

   2.46 - 🇦🇺 🇧🇪 🇨🇦 🇩🇪 🇳🇱 🇺🇸 SMULDERS

  Smulders is een familienaam die veelvuldig voorkomt in het voormalige Hertogdom Brabant en dan kwa aantallen in de regio Kempen. Ook in de huidige Nederlands en Belgische provincies Brabant is deze naam nog altijd het sterkst geconcentreerd.

  De regio Kennemerland in de provincie Noord-Holland (reeds ingevoerd), aanvullingen zijn welkom:

  2.46.1 - de tak Breda

  Je ziet hier de naam van de -voorlopige- stamvader.

  2.46.1.1 - Joannes SMULDERS

  2.46.2 - de tak Haarlem

  2.46.3 - de tak Velsen

  In de provincie Limburg:

  2.46.4 - de lijn Horst

  Met naamswijzigingen en daarmee ook genealogische verwantschap heeft met: MULDER, DE en MULDER, DEN. De genealogie start met: Godfried MULLERS. Alle genealogiën die ik geraadpleegd heb, voeren Angelmus/Anselmus DE MULDER als stamvader op. De weg terug in de tijd, toont echter varianten en daarmee onvolkomenheden in de genealogie. Daarnaast start in Horst nog een tweede genealogie met Petrus van de Passe.Aanvullingen op beide genealogische lijnen zijn - natuurlijk - welkom.

  2.46.5 - Tilburgse lijnen

  Je ziet hier de namen van de -voorlopige- stamvaders.

  2.46.5.1 - Adriani SMEULDERS

  2.46.5.2 - Adriani SMOLDERS
  In de provincie Utrecht:

  2.46.6 - de lijn Utrecht

  Mogelijk geven nadere gegevens van het bevolkingsregister uitsluitsel wáár de stammoeder vandaan komt om haar te koppelen aan andere gegevens, aanvullingen zijn welkom.

   2.47 - 🇳🇱 SMULLENAARS

  Smullenaars is een familienaam die zijn oorsprong heeft in de kop van Midden-Limburg grenzend aan het Peelland.

  De familienaam Smullenaars is een achternaam die bij invoering van de Burgerlijke Stand na 1795 (Franse tijd) zijn oorsprong heeft in het Hertogdom Limburg in het dorp Grathem.

  De tak Smullenaars is een zijtak van de Grathemse genealogie Smolenaars. Deze achternaam komt volgens de laatste gegevens bij het Meertensinstituut in 2007 nog minder dan vijf keer voor in Nederland.


  Index
  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content