• Born 2 May 1693 - Borgsjö,Medelpad
  • Deceased 30 May 1755 - Torps förs.,Medelpad,aged 62 years old
  • Rektor,lektor,kyrkoherde

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

Fick sina studier betalda av sin äldre bror Olof.Rektor på Frösö Trivialskola 1726-1737 och i och med hans ankomst till skolan började en period av livlig praktisk verksamhet, vars främsta resultat blev nya byggnader både för skolan och lärarna.Anses ha varit en mycket duglig rektor och under hans tid var elevantalet stigande och tillströmningen från grannlandskapen tilltog.Blev 1737 lektor vid gymnasiet i Härnösand och 1741 kyrkoherde i Torp, Medelpad.
Källa: "Frösö Trivialskola" av Gudmar Hasselberg.
Kyrkoherde nr 12 i Torp Mag. Abraham Bång (1741-55), f. 2 maj 1693 i Borgsjö socken och Ånge by; fadern Erik Olofsson Bång var en hedervärd hejd-ridare öfver kronoskyttarne i Medelpad och en aktad danneman som vid 8 riksdagar var representant för bondeståndet och en gång dess talman,modern Magdalena Persdotter Lind, dotter af mönsterskrifvaren vidMedelpads bataljon P. Lind och dotterdotter till khden här i Torp AbrahamMårtensson. B. sattes i skola 1703, uppflyttades i gymnasium 1710 ochblef stud. i Upsala 3 okt. 1713. Under studietiden var han informatorför frih. Mauritz Posses två söner Axel och Georg och erhöll understödaf sin broder Olof, som var handelsman i Sthm och ¿proviseur vid Kgl.Hofvet¿ d. v. s. hofleverantör. Promov. till fil. mag. 1722 och kalladess. å. till biskopsadjunkt i Säbrå af biskop G. Wallin, efter hvilkens död hanuppehöll nådåret, samt tjänstgjorde äfven under superint. Asp. Tillträdderektoratet vid Frösö skola 1726. Efter att på 11 året berömt. föreståttdenna skolsyssla, utn. till eloquentiæ lektor i Hsand 9 mars 1737 och afladesin ämbetsed i Konsist. 5 okt., beklädde rektoratet vid gymn. 1738. Herre-dagsman 1740-41. Ehuru ej innebärande någon större förmån sökte lektorBång Torps pastorat i anseende till att han kunde vara afl. pastors sterb-hus och i synnerhet sin svärmoder, som varit i 16 år sängliggande, till hjälpoch understöd, erhöll enhällig kallelse och tilltr. 1741, men introduceradesförst vid visitationen 19 juni 1748. År 1744 27 okt. utsågs han till prostöfver Torp, Ljustorp, Indal och Hafverö. Bång afled 30 maj 1755, tillstor sorg för sina församlingar, som nu måste sakna denne hedersmannensmakalösa nit och drift i kristendomens förkofring, goda inrättningar tillkyrkomedlens förökande och de fattigas understöd samt verkställighet vidkyrkornas förbättring och prydnader, förutom hans gifmildhet så tillkyrkorna som de fattiga. Han begrofs i egen murad graf i Torps kyrka3 aug. med en dråpelig likpredikan af biskop Kiörning öfver text Jerem.17:14, 16, 17.
G. 21/9 1726 m. Anna Margareta Thelaus, företrädarens dotter; hon erhölldubbla nådår, flyttade våren 1758 med sitt hushåll till sin gård på Backen ochafled 15 sept. 1761.Barn, alla födda i Torp: Elisabeth, f. 29/8 1727;Magdalena, f. 4/10 1728,d.6/12 s. å.;Erik, f. 19/1 1730, d. 23/3 s. å.; Märta Elisabeth, f. 8/11 1731;Clemens, f.7/2 1733, fil. kand., svagsint, d. i Boteå 12/3 1801;Abraham, f. 14/12 1735, sekreterarei R. St:s tulldeputation på riksdagen 1761, v. häradshöfding, d. i Sthm 1780; Erik,f. 27/5 1738, kallas ingenjör, antog namnet Bångenson; Elisabeth Margareta, f.31/5 1741, d. 12/7 1743; Anna Margareta, f. 9/9 1744; Elisabeth Magdalena, f. 7/81747, d. 25/11 s. å., Jean Olof Bång. f. 2/11 1749, d. 17/5 1750; Magdalena Martha,f. 30/8 1752, d. 30/1 53
Källa: http://www.blasta.familyds.org/herdamin/torp.pdf

Birth

efter nekrologen i dödboken

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Olof Eriksson ca 1600-/1667 Märta Larsdotter ca 1610-1679/  
|||
Erik Olofsson Bång, Hejderidare 1641-1725 Magdalena Persdotter Lind 1653-1735/
|||
Abraham Eriksson Bång 1693-1755