Wiebe Douwes

  • Pool 1798-1874, son of Douwe Jans and Trijntje Wybes Pool, married to Baukjen Johannes de Vries in 1822.
  • Talman ca 1774-1831, son of Douwe Eergers and Jitske Jans, married to Sieuke Douwes Frieswijk in 1802.