Wierd Jans

  • Haan (de) 1884-1968, son of Jan Fokkes and Jeltje Wierds Kooistra, married to Tietje Halbes Sloterdijk in 1905.
  • Houten (van) 1831-, son of Jan Wierds and Antje Klazes Kootstra.
  • Houten (van) 1767-1827, son of Jan Wierds and Klaaske Geerts, married to Tettje Siegers de Jong in 1793.
  • Kooistra 1887-1970, son of Jan Wierds and Ynske Fokkes Alma, married to Grietje Koops Elzinga in 1911.