• Born 11 September 1826 - Drachten
  • Deceased 30 January 1827 - Drachten,aged 4 months old

 Parents

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Jan Wierds van Houten 1799-1861

 Family Tree Preview

Wierd Jans van Houten 1767-1827 Tettje Siegers de Jong 1773-1852 Ulbe Baukes Oothout  Hiltje Pieters Keuning
||||


||
Jan Wierds van Houten 1799-1861 Froukje Ulbes Oothout 1796-1826
|||
Baukje Jans van Houten 1826-1827