beene jacobs

  • krikke 1825-1902, son of jakob beenes and antje ebes de jong, married to hendrikje wietses hof in 1856.
  • krikke 1750-1808, son of jacob beene and jantjen geugjes, married to jantje koops schippers in 1784.