Klaas Ennes de Haan
Klaas Ennes de Haan
 • Born 13 December 1833 (Friday) - Berlikum, Menaldumadeel, Friesland
 • Deceased 8 January 1901 (Tuesday) - Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland,aged 67 years old
 • Schipper, Koemelker, Gardenier
1 file available 1 file available

 Parents

a picture
 • Boerenknecht, Houtdraaijer
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  In het jaar Een duizend acht honderd drieëndertig, den Veertienden der maand December des nademiddags ten twee uren, is voor ons Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Menaldumadeel, Provincie Vriesland, gecompareerd: Enne Meinderts de Haan, oud acht en dertig Jaren, Koemelker, wonende te Berlijkum, welke ons een Kind van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld de Dertienden dezer maand December, des morgens ten acht uren, uit hem Declarant, en Sijbrichje Tjeerds Runia, oud negen en dertig Jaren zonder beroep, deszelfs huisvrouw te Berlikum, geboren, en aan het welk hij verklaard de voornaam van Klaas te willen geven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Jans Tuinstra, oud drie en veertig Jaren, Guardenier en Pieter Sijbrens Baggelaar, oud zes en dertig Jaren, Arbeider, beide wonende te Berlikum. En hebben de vader en getuigen deze Acte van Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend. (4 handtekeningen)

   2 - Huwelijksakte:

  No.55. In het jaar Een duizend acht honderd drie en zestig, den drieentwintigsten dag der maand Mei, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel, Provincie Friesland, verschenen: Klaas Ennes de Haan, oud negenentwintig jaren, arbeider, geboren en wonende te Berlijkum, meerderjarige zoon van Enne Meinderts de Haan, overleden; en van Sijbrichtje Tjeerds Runia; hoedenmaakster, wonende te Berlikum, hierbij tegenwoordig, tot het voorgenomen huwelijk hare toestemming gevende, en Hendrikje Pieters Wassenaar, oud vierentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Wier; meerderjarige dochter van Pieter Arjens Wassenaar, overleden; en van Ymke Klazes de Vries; zonder beroep; wonende te Wier, mede hierbij tegenwoordig en ook hare toestemming tot het voorgenomen huwelijk te verlenen. Die ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den tienden en zeventienden Mei laatstleden. En hebben de Comparanten aan ons overgelegd: hunne geboorteakten, doodakten hunner vaders en certificaat van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom. Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der wet verklaard dat Klaas Ennes de Haan en Hendrikje Pieters Wassenaar voornoemd, door den echt aan elkander zijn vebonden. Waarvan acte, opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Stellingwerf, oud zevenenveertig jaren, klerk, Anne van Nus, oud zeventwintig jaren, klerk, Ide van der Ploeg, oud vierendertig jaren, klerk, en Christiaan Michiel de Vries, oud achtenvijftig jaren politiebediende, allen woonachtig te Menaldum en aan de gehuwden vreemd. Welke getuigen deze akte, na voorlezing, nevens de jonggehuwden, de moeder des bruidegoms en ons onderteekend hebben, verklarende de moeder der bruid dat zij niet had leren schrijven. (8 handtekeningen)

   3 - Overlijdensakte:

  No.6. In het jaar Een duizend negen honderd een, den negenden dag der maand Januari zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel, Provincie Friesland, verschenen: Jacob Hoogland, oud zevenenvijftig jaren, landbouwer en Thomas Althuis, oud zesenvijftig jaren, werkman, beide wonende te Menaldum, die verklaard hebben dat Klaas de Haan oud zevenenzestig jaren geboren te Berlikum, gardenier wonende te Menaldum, gehuwd met Hendrikje Wassenaar, zoon van Enne de Haan en Sijbrigje Runia, beide overleden, op den achtsten dezer maand Januari des avonds halfzes uur, te Menaldum is overleden. Waarvan akte, die, na voorlezing, door mij en de aangevers is onderteekend. (3 handtekeningen)

  Death

  Aangiftedatum: 9-1-1901.

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Menaldumadeel 1833 Aktenr: 27 Blad: 102
  • Spouse: Huwelijksregister Menaldumadeel 1863 Aktenr: 55
  • Death: Overlijdensregister Menaldumadeel 1901 Aktenr: 6

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  a picture
  Meindert Hanzes de Haan 1759-1824
   a picture
  Simkje Ennes 1766-1821
   a picture
  Tjeerd Teunis Runia 1754-1824
   a picture
  Ytje Lieuwes Hubertsma 1763-1843
  ||||


  ||
  a picture
  Enne Meinderts de Haan 1795-1843
   a picture
  Sybrig Tjeerds Runia 1794-1885
  ||  |
  a picture
  Klaas Ennes de Haan 1833-1901