Cornelis de Kock
Cornelis de Kock
 • Born 15 September 1819 (Wednesday) - Halsteren, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 26 November 1891 (Thursday) - Halsteren, Noord-Brabant, Nederland,aged 72 years old
 • Arbeider
5 files available 5 files available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorteakte:

No.37 de Kock Cornelis. In het Jaar Een duizend acht honderd en negentien Den zeventienden September om elf uren des morgens compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den burgerlijken staat der Gemeente Halsteren Provincie Noord-Braband Frans de Kock, oud drie en dertig jaren, herbergier wonende aan den Molen onder Halsteren, dewelke ons heeft gepresenteerd een kind van het mannelijk geslacht, geboren op woensdag den vijftienden Dezer maand September ten zijne huize om drie ure des morgens van hem Comparant en van Maria Bernaards oud vier en twintig jaren zijne huisvrouw en aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Cornelis. Gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Jan van Simmeren oud zeventig jaren kleermaker en Petrus Lammers oud vijf en twintig jaren Schoenmaker beide wonende te Halsteren, dewelke na gedane voorlezing heeft de eerste getuigen benevens de vader met ons geteekend en de tweede verklaard niet te kunnen schrijven. De Burgemeester. (4 handtekeningen)

 2 - Overlijdensakte:

No.76 Kock de Cornelis. X "is overleden"goedgekeurd deze verwijzing naar den tienden regel dezer akte. (2 handtekeningen)Op heden den zeven en twintigsten November een duizend acht honderd een en negentig, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente HALSTEREN verschenen: Gaspar Franciscus de Kock oud zeven en dertig jaren, arbeider, zoon van den overledene en Petrus Hubertus Bervaes oud twee en zestig jaren, veldwachter beiden wonende alhier; welke ons hebben verklaard, dat op den zes en twintigsten November dezes jaars, des avonds ten zes ure, X Cornelis de Kock, oud twee en zeventig jaren, arbeider, geboren en wonende in deze gemeente, weduwnaar eerst van Maria Catharina Bakx daarna van Anna Cornelia Jacobs, zoon van Frans de Kock en Maria Bernaards, beiden overleden. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, na voorlezing, is geteekend door ons en den tweede getuige en heeft de eerste getuige verklaard uit onwetendheid niet te kunnen schrijven. De Ambtenaar voornoemd, (2 handtekeningen)

Birth

Aangiftedatum: 17-9-1819.

Death

Aangiftedatum: 27-11-1891.

Family Note

No.4. Cornelis de Kock en Anna Cornelia Jacobs. In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den tweeden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Steenbergen, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het huis dezer gemeente, in tegenwoordigheid der natenoemen vier getuigen: Cornelis de Kock, oud drie en dertig jaren, geboren te Halsteren van beroep arbeider, wonende te Halsteren, weduwnaar van Catharina Bakx, meerderjarige zoon van Frans de Kock en van Maria Bernaards, landbouwlieden, beide wonende te Steenbergen, ter eenre; en Anna Cornelia Jacobs, acht en twintig jaren, geboren te Steenbergen, zonder beroep, wonende aldaar, weduwe van Gaspar van Zundert, meerderjarige dochter van Jakob Jacobs, overleden, en van Jacoba van Dorst, arbeidster alhier woonachtig, alhier tegenwoordig en toestemmende, ter andere zijde. Dewelken ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente voor het Gemeentehuis, op Zondagen, den dertienden en twintigsten Maart dezes Jaars en binnen de gemeente Halsteren, op de voorschreven datums, hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen: daartoe aan ons bij de wet gevorderde stukken ter hand stellende, als vooreerst: Geboorteakte des Bruidegoms, ten tweede; Certificaat waaruit blijkt, dat hij aan de Nationale Militie heeft voldaan, ten derde: dood akte van zijn vorige echtgenoot, ten vierde: Geboorte akte der bruid, ten vijfde: dood akte van haren vader, ten Zesde: dood akte van haren vorige echtgenoot, ten zevende: de akte waaruit blijkt, dat de beide afkondigingen binnen deze gemeente, onverhinderd, hebben plaats gehad, en eindelijk ten achtste: Een gelijke akte, waaruit blijkt, dat de beide afkondigingen binnen de gemeente Halsteren, mede zonder stuiting hebben plaats gehad. Dientengevolge regt doende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande Echtgenooten comparanten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand, en in tegenwoordigheid der getuigen; hebben verklaard, "dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn", hebben wij Ambtenaar voornoemd; in naam der wet verklaard, dat Cornelis de Kock en Anna Cornelia Jacobs, door den Echt aan elkander zijn verbonden. Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van dit Huwelijksregister, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements -Regtbank te worden overgebracht. Van al hetwelk wij dadelijk deze Huwelijks-akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van: Ten eerste: Gerrit Jakob de Ron, oud twee en vijftig jaren, van beroep Omroeper en Kleermaker, Ten tweede: Jacobus Cornelis van Campenhout, oud veertig jaren, van beroep Kleermaker, Ten derde: Franciscus van Ghert, oud negen en dertig jaren, van beroep Koperslager en Ten vierde: Jan Roelofs oud Zeven en dertig jaren, van beroep Veldwachter, getuigen binnen deze gemeente woonachtig en als daartoe door de Echtgenooten zelve gekozen. En nadat deze akte door ons dadelijk in dubbel opgemaakt en aan de Comparanten en getuigen is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend met de vier getuigen, hebbende de beide echtgenooten en de moeder van de echtgenoot ter andere zijde Zijde verklaard, uit ontwetendheid niet te kunnen schrijven of teekenen. De Ambtenaar voornoemd, (5 handtekeningen)

 Sources

 • Birth: Geboorteregister Halsteren 1819 Aktenr: 37
 • Spouse: Huwelijksregister Steenbergen 1853 Aktenr: 4
 • Death: Overlijdensregister Halsteren 1891 Aktenr: 76

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content