Gaspar Franciscus de Kock
Gaspar Franciscus de Kock
 • Born 1 April 1854 (Saturday) - Halsteren, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 10 December 1939 (Sunday) - Halsteren, Noord-Brabant, Nederland,aged 85 years old
5 files available 5 files available

 Parents

a picture
 • Arbeider
 • a picture
 • Arbeidster
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  N.13. de Kock Gaspar Franciscus. Het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den Tweeden der maand April, Compareerde voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Halsteren Cornelis de Kock oud vier en dertig jaren, van beroep Arbeider wonende te Halsteren dewelke ons heeft verklaard, dat alhier in het huis wijk C nommer negen en veertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht op den eersten der maand April dezes jaars, om negen uren des avonds van hem Comparant en van Anna Cornelia Jacobs arbeidster zijne echtgenoote en aan welk kind hij verklaard heeft de voornamen te geven van Gaspar Franciscus. Welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Bastiaan Bastiaanse oud vijftig jaren, Kleermaker en van Michiel Hagenaars oud twee en dertig jaren, Kuiper beide wonende te Halsteren. Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons en door de getuigen en heeft de comparant verklaard uit onwetendheid niet te kunnen schrijven. De ambtenaar voornoemd, (3 handtekeningen)

   2 - Overlijdensakte:

  Nr.79 1939 Heden elf December negentienhonderd negen en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Halsteren: de Kock, Petrus Johannes oud een en vijftig jaren, landarbeider wonende te Nieuw Vosmeer, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op tien December dezes jaars, des namiddags ten kwartier na twaalf ure, in deze gemeente is overleden de Kock, Gaspar Franciscus, echtgenoot van: van Aart, Elizabet, eerder weduwe van: van den Bergh, Anna Maria oud vijf en tachtig jaren, zonder beroep geboren en wonende alhier, zoon van de echtelieden de Kock, Cornelis en van Jacobs, Anna Cornelia, beide overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (2 handtekeningen)

  Birth

  Aangiftedatum:2-4-1854.

  Death

  Aangiftedatum: 11-12-1939.

  Family Note

  No.33 Gaspar Franciscus de Kock en Elizabet van Aart. In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den Zestienden Juli. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenbergen, provincie Noordbrabant, in het openbaar in het huis der gemeente in tegenwoordigheid der natenoemen vier getuigen: Gaspar Franciscus de Kock, oud twee en dertig jaren, geboren te Halsteren, van beroep Arbeider wonende aldaar, weduwnaar van Anna Maria van den Bergh, meerderjarige zoon van Cornelis de Kock, arbeider wonende te Halsteren en Anna Cornelia Jacobs, overleden, en Elizabet van Aart, oud dertig jaren, geboren te Steenbergen van beroep arbeidster wonende aldaar, meerderjarige dochter van Kornelis van Aart en Maria de Weert, beiden overleden. Die ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente voor het Gemeentehuis, op Zondagen den Vierden en elfden Juli dezes Jaars en binnen de de gemeente Halsteren op gelijke datums, hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, daartoe aan ons bij de wet gevorderde stukken ter hand stellende, als vooreerst: geboorteakte des bruidegoms, ten tweede: Certificaat der Nationale Militie, ten derde: doodakte van Zijne vorige echtgenoot, ten vierde: geboorteakte der bruid en eindelijk ten vijfde: bewijs der gedane afkondigingen te Halsteren. Dientengevolge rechtdoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande Echtgenooten, comparanten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, en in tegenwoordigheid der getuigen, hebben verklaard, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn", hebben wij Ambtenaar voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Gaspar Franciscus de Kock en Elizabet van Aart door den echt aan elkander zijn verbonden. voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van dit huwelijksregister dat bestemd is om ter griffie der Arrondsdissements_Rechtbank te worden overgebracht. Van al hetwelk deze Huwelijks-akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van: Ten eerste: Willem Marcelis de Vos, oud vier en vijftig jaren, van beroep Tapper, Ten tweede: Karel Willem Slootmans, oud zeven en veertig jaren, van beroep Kleermaker, Ten derde: Martien Adriaan Slootmans, oud vier en dertig jaren, van beroep Kleermaker, en Ten vierde: Constand Cornelis Blommers, oud Zes en twintig jaren, van beroep Broodbakker, getuigen binnen deze gemeente woonachtig en als daartoe door de Echtgenooten zelve gekozen. En nadat deze akte door ons dadelijk in dubbel opgemaakt, en aan de comparanten en de getuigen is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend met de vier getuigen, hebbende de beide echtgenooten verklaard uit onwtendheid niet te kunnen schrijven of teekenen. De Ambtenaar voornoemd. (5 hantekeningen)

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Halsteren 1854 Aktenr: 13
  • Spouse: Huwelijksregister Steenbergen 1886 Aktenr: 33
  • Death: Overlijdensregister Halsteren 1939 Aktenr: 79

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

     
  a picture
  Cornelis de Kock 1819-1891
   a picture
  Anna Cornelia Jacobs 1824-1886
  ||  |
  a picture
  Gaspar Franciscus de Kock 1854-1939  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content