Cornelius de Smet
Cornelius de Smet
 • Born 5 July 1831 (Tuesday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 3 April 1882 (Monday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland,aged 50 years old
 • Arbeider.
1 file available 1 file available

 Parents

a picture
 • Handwerker, Arbeider.
 • a picture
 • Handwerkster, Dagloonster.
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  No.10 Cornelis de Smet. Het jaar een duizend acht honderd een en dertig, den Zesden der maand Julij, om drie ure des namiddags verscheen voor ons Burgemeester, beambte van den Burgerlijken stand, der gemeente Putte, provincie Noord Braband, Johannes de Smet, oud vijf en dertig jaren van beroep Arbeider wonende te Putte, de welke ons heeft vertoond een Kind van het mannelyk geslacht, alhier geboren op dingsdag den vijfden dezer maand Julij te elf ure, des nachts, van hem Comparant en van Zijne huisvrouw Anna Elisabeth Look, oud Zes en dertig Jaren, zonder beroep, mede wonende binnen deze Gemeente, en aan hetwelk hy verklaard heeft te geven den voornaam van Cornelis, welke verklaring en vertooning zyn geschied in bywezen van Guilhelmus Theuns oud vijf en vijftig jaren, van beroep Timmerman, en van Martinus Dekkers oud veertig jaren, van beroep Schoolonderwijzer, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, de Getuigen met ons Burgemeester geteekend, verklarende de vader niet te kunnen Schrijven. De Burgemeester, beambte van den Burgerlyken Stand, (3 handtekeningen)

   2 - Huwelijksakte:

  N.2 Cornelius de Smet en Catharina Jansen. In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den vijfden der maand April, Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Putte, Provincie Noordbrabant Cornelius de Smet, oud twee en dertig jaren arbeider, geboren en wonende alhier, meerderjarige Zoon van Johannes de Smet arbeider en van Anna Elisabeth van Look, zonder beroep, beiden wonende alhier ter eenre, en Catharina Jansen, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Antonie Jansen, arbeider mede wonende alhier en van Cornelia Sillis (overleden) ter andere zijde, de vader der bruid ten deze present en consenterende. Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad op zondagen den vijfden en twaalfden der maand April dezes jaars, en dat dezelve zonder stuiting zijn afgeloopen. En zijn door partijen tot dat eind aan ons overgelegd de volgende stukken, als.1o Akte dat de bruidegom geboren is te Putte, den vijfden Julij, een duizend acht honderd een en dertig; 2o Akte dat de bruid geboren is te Putte den zeventienden October, een duizend acht honderd zes en dertig; 3o Akte dat de moeder der bruid overleden is te Putte den twintigsten October, een duizend, acht honderd zeven en vijftg; 4o Een certficaat van Z.E. den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie, dat de bruidegom aan de Nationale Militie heeft voldaan; 5o Een verklaring van de Ambtenaar dat de afkondigingen zonder stuiting zijn afgeloopen. Dien ten gevolge en nadat de aanstaande echtgenooten ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naamder wet uitspraak gedaan dat de personen van Cornelius de Smet en Catharina Jansen, door den echt aan elkander zijn vereenigd. En is het tegenwoordige huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentehuize in tegenwoordigheid van:1o Cornelis Jansen, oud dertig jaren, arbeider; 2o Johannes Dekkers, oud vijftig jaren, herbergier; 3o Jozephus Gijsen, oud acht en zestig jaren, landbouwer; 4o Petrus Johannes Theunen, oud vijf en veertig jaren, veldwachter, allen wonende binnen deze Gemeente, de eerste broeder van de bruid, de anderen geene bloedverwanten van partijen. Waarvan akte: welke wij dadelijk in duplo hebben opgemaakt, en na door ons aan de compaten en de getuigen te zijn voorgelezen, hebben met hen geteekend, verklarende de vader der bruid, de eerste en tweede getuigen niet te kunnen schrijven uit hoofde van onkunde. De Ambtenaar voornoemd (5 handtekeningen)

   3 - Overlijdensakte:

  No.8. Cornelius de Smet. In het jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den vierden April Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente PUTTE, Joannes Baptist Gijsen oud acht en veertig jaren arbeider wonende alhier en Cornelius Jansen oud acht en veertig jaren arbeider wonende alhier, beiden zwagers van de overledene dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den derden April dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overleden Cornelius de Smet oud vijftig jaren, arbeider, geboren en wonende alhier, zoon van wijlen de echtelieden Johannes de Smet en Anna Elisabeth van Look en echtgenoot van Catharina Jansen. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, hebben geteekend verklarende de comparanten niet te kunnen schrijven, wegens ongeleerdheid. De Ambtenaar voornoemd (1 handtekening)

  Birth

  Aangiftedatum: 6-7-1831.

  Death

  Aangiftedatum: 4-4-1882

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Putte 1831 Aktenr: 10
  • Spouse: Huwelijksregister Putte 1863 Aktenr: 2
  • Death: Overlijdensregister Putte 1882 Aktenr: 8

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Johannes de Smet †1811 Maria van Goethem †1811 Petrus van Look Joanna Catharina van Linden †1829
  ||||


  ||
  a picture
  Johannes de Smet 1796-1870
   a picture
  Anna Elisabeth van Look 1795-1871
  ||  |
  a picture
  Cornelius de Smet 1831-1882