Johannes de Smet
Johannes de Smet
  • Born 3 March 1796 (Thursday) - Koewacht, Zeeland, Nederland
  • Deceased 2 November 1870 (Wednesday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland,aged 74 years old
  • Handwerker, Arbeider.
1 file available 1 file available

 Parents

 

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Huwelijksakte:

No.4. De Smet Joannes met Van Look Anna Elisabeth Heden den Zeventienden der Maand Februarij des Jaars achttien honderd dertig om vier uren namiddag, voor ons Adrianus Kennis, Assessor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Cappellen, Compareerden Joannes De Smet, handwerker op drie Maart Zeventien honderd zes en negentig te Koewacht, Provincie Zeeland geboren, aldaar wonende, meerderjarige Zoon van Joannes De Smet overleden te Koewacht den dertigsten December achttien honderd elf, en van Joanna Maria Van Goethem, overleden te Koewacht den twintigsten December achttien honderd Elf, blijkens de Extracten uit de akten van overlijden afgeleverd te Koewacht den tweeden November achttien honderd negen en twintig, ter Eenre. Ende Anna Elisabeth van Look, handwerkster op den tweeden Maart zeventien honderd vijf en negentig te Hoevenen geboren wonende te Cappellen, meerderjarige Dochter van Petrus van Look, handwerker, wonende in deze gemeente, alhier aanwezig ende toestemmende en van Joanna Catharina van Linden, overleden te Cappellen den dertienden Januarij achttien honderd negen en twintig, ter andere zijde. Welke Comparanten ons hebben aanzogt om tot het onder hun beraamt huwelijk over te gaan, welkes afkondigingen aan de Deur van het Dorps-huis alhier als ook voor de gene der Gemeente Koewacht, op Zondagen Zeven en veertien der loopende maand Februarij, telkens om elf uren voor middag Zijn gedaan, zonder dat eenige oppositie heeft plaats gehad; aan der Comparanten verzoek regt doende, hebben wij hen voorlezinge gedaan der stukken ten dezen betrekkelijk als mede het zesde hoofdstuk vijfden titel van het Burgerlijk wetboek, handelende van de pligten en regten van de Echtgenooten onderling en hen alsdan afzonderlijk afgevraagd of zij elkander tot man ende vrouw willen nemen, waar op zij en ieder van hun Antwoorden dat Ja, alsvolgens verklaren wij in den naam der wet dat Joannes De Smet en Anna Elisabeth van Look vereenigd te zijn door het huwelijk, allen het welk openbaarlijk geschied in het gemeente huis te Cappellen, inde tegenwoordigheid van Dominicus van Look, handwerker, oud acht en dertig Jaren, Cornelius van Look, handwerker, oud zeven en twintig Jaren, beide broeders van de Bruid, Franciscus Van der Straten, Secretaris oud zeven en dertig Jaren, en guiliemus Mertens veldwachter oud drie en dertig Jaren, alle wonende te Cappellen, na voorlezinge hebben de eerste en twee laatste getuigen met ons dezen akt geteekend, terwijl de Partijen Contractanten den vader van de Bruid en de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven. (4 handtekeningen)

 2 - Overlijdensakte:

No.24. Johannes de Smet. In het jaar een duizend acht honderd en zeventig den tweeden November, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Putte, Provincie Noordbrabant, Cornelius de Smet, oud negen en dertig jaren, arbeider wonende alhier, zoon van den overledene en Pieter Luijkx, oud drie en dertig jaren, arbeider wonende alhier, neef van den overledene, dewelke aan ons hebben verklaard dat op den tweeden November dezes jaars om vijf ure des morgens, binnen deze Gemeente is overleden Johannes de Smet, oud drie en zeventig jaren, arbeider, geboren te Koewacht en wonende alhier, zoon van Johannes de Smet en van Maria van Goethem, beiden overleden, en echtgenoot van Anna van Look, zonder beroep, alhier wonende. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en door ons de comparenten te zijn voorgelezen, hebben geteekend, verklarende dezelve niet te kunnen schrijven, uit hoofde van onkunde. De Ambtenaar voornoemd (1 hantekening)

Death

Aangiftedatum: 2-11-1870.

 Sources

  • Birth: Geboortedatum wordt vermeld in Joannes zijn huwelijksakte
  • Spouse: Huwelijksregister Cappellen 1830 Aktenr: 4
  • Death: Overlijdensregister Putte 1870 Aktenr: 24

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Johannes de Smet †1811 Maria van Goethem †1811
|||
a picture
Johannes de Smet 1796-1870