Hiltje Jans Helmus
Hiltje Jans Helmus
 • Born in 1802 - Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Nederland
 • Baptized 16 May 1802 (Sunday) - Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Nederland
 • Deceased 14 November 1842 (Monday) - Oldehove, Groningen, Nederland,aged 40 years old
 • Dienstmaagd, Arbeidster
5 files available 5 files available

 Parents

a picture
 • Arbeider
 • a picture
 • Arbeidster
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboren:

  1802 Den 16 Maij Jan Tekes en Saartje Hillebrands - Hiltje.

   2 - Huwelijksakte:

  11 In het Jaar Een Duizend agt Honderd, Een en Twintig op Zaturdag den agtsten September des avonds te Zeven uur, Compareerde voor mij Nikel Hindriks, officier van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Oldehove, Kwartier en Provincie Groningen, Jan Gerrits Tjakkes Jongman oud Vier en Twintig Jaren Geboren te Grijpskerk, boereknegt van beroep wonende te Oldehove, meerderjarige Zoon van wijlen Gerrit Jans en van Aafke Gerrits, in leven arbeiders te Kommerzijl onder Niehove ter Eenre, en Hiltje Jans Helmus Jonge dochter oud Negentien Jaren Geboren te Niezijl dienstmaagd van beroep wonende te Oldehove, minderjarige dochter van Jan Teekes Helmus en van Saartje Hillebrands arbeiders van beroep, wonende te Niezijl Gemeente Grijpskerk ter andere Zijde, in tegenwoordigheid der nate noemen, en mede Ondergeteekende Getuigen als Jan Simons Vonk, oud een en Zeventig Jaren Smitsbaas wonende te Oldehove, Jan Roelfs Lamer oud, drie, en vijftig Jaren, Glazemaker, wonende te Oldehove, Kornelis Derks van Dijk, oud Negen, en Dertig Jaren arbeider wonende te Oldehove, en van Menze Jans Folmer oud een, en dertig Jaren, Koopman van beroep wonende te Oldehove, allen onverwant aan ......Comparanten, ten dezen Speciaal verzogte Getuigen Welke van mij verzogt hebben te procederen tot de Voltrekking van het Huwelijk tusschen henlieden voorgenomen en waarvan de afkondigingen alhier Zijn Gedaan, als de Eerste maal op Zondag den Negentienden Augustus, agtien Honderd, een, en Twintig de tweede op Zondag den Zes, en Twintigsten Augustus daaraan volgende telkens des middags te Elf uur. Zonder daar, tegen eenige verhinderinge bij mij is ingekomen. Zo heb ik ter voldoening aan hunlieden Verzoek, en na avorens gehoord te hebben de mondelinge toestemming van Jan Teekes Helmus, en van Saartje Hillebrands, ouders van Egtgenote hier present, en na Voorlezinge van alle Stukken hiertoe betrekkelijk, en van het Zesde Hoofdeel van den Titel van het Burgerlijk Wetboek Getiteld over het Huwelijk, Gevraagd zo aan toekomende Egtgenoot als Egtgenote, of Zij Zig wederkerig wilden aannemen, als Man en als Vrouw, waarop na dat elk hunner een bevestigend antwoord Gegeven heeft door mij verklaard, gelijk Geschied bij dezen in Naam der Wet, dat Comparanten Jan Gerrits Tjakkes en Hiltje Jans Helmus, door het Huwelijk Vereenigd Zijn, en hebbe daarvan deze Acte Geformeerd, welke Egtgenoten, en Getuigen, na voorlezinge met mij hebben verteekend te Oldehove, ten dage, maand en Jaar aan het Hoofd dezes vermeld, verklaarden Comparanten Jan Teekes Helmus en Saartje Hillebrands van niet te Kunnen Schrijven Schout (7 handtekeningen)

   3 - Huwelijksakte:

  7 In het Jaar een duizend acht honderd negen en twintig op donderdag den één en twintigsten Mei des nademiddags te vier uren Compareerden voor mij Nikel Hendriks officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oldehove Kwartier en Provincie Groningen.- Geert Stoffers Lindemulder Jongman oud Zeven en twintig Jaren geboren te Niehove boereknecht van beroep thans wonende te Oldehove meerderjarige Zoon van wijlen Sijke Klaassens in leven arbeidster gewoond hebbende en overleden te Niehove ter Eenre. En Hiltje Jans Helmus weduwe van wijlen Jan Gerrits Tjakkes, oud Zeven en twintig Jaren geboren te Niezijl dienstmaagd van beroep thans wonende te Oldehove meerderjarige dochter van Jan Tekes Helmus en Saartje Hillebrands Ehelieden en arbeiders van beroep wonende te Niezijl ter andere zijde.- In tegenwoordigheid van natenoemen en mede ondergeteekende getuigen als; Jan Roelfs Lamer oud twee en Zestig Jaren glazemaker van beroep wonende te Oldehove Jan Harms Kort oud vijf en veertig Jaren Linnenwever van beroep wonende te Oldehove, Kornelis Hendriks Vos oud vijf en dertig Jaren Schoenmakersbaas te Oldehove en van Jan Jeltes Bulthuis oud acht en twintig Jaren grofsmid van beroep wonende te Oldehove allen onverwant van partijen Contractanten ten deze speciaal verzogt te getuigen.- Welke Comparanten van mij verzocht hebben te procederen tot de voltrekking van het huwelijk tusschen hen lieden voorgenomen en waarvan de afkondigingen alhier hebben plaats gehad als; de Eerste maal op Zondag den derden Mei achttien honderd negen en twintig en de tweede maal op Zondag den tienden Mei daaraanvolgende telkens des morgens om Elf uren Zonder dat hiertegen eene oppositie of verhindering bij mij is ingekomen.- Zoo heb ik ter voldoening aan hun Lieden verzoek en na alvorens gehoord te hebben de verklaring van Comparanten getuigen op hunne personele verantwoordelijkheid dat de Grootouders van Echtgenoot al van overlange overleden en diensvolgens in de onmogelijkheid Zijn om hunne wil in dezen te kunnen verklaren, alsmede de mondelinge toestemming van Jan Tekus Helmus en Saartje Hillebrands ouders van Echtgenote hier present en na voorlezinge van alle stukken hiertoe betrekkelijk en van het Zesde hoofddeel van den tijtel van het Burgerlijk wetboek getijteld, Over het Huwelijk, gevraagd, Zoo aan toekomende Echtgenoot als Echtgenote of zich wederkerig wilden aannemen als man en als vrouw waarop na dat elk hunner een bevestigend antwoord gegeven heeft door mij is verklaard gelijk geschied bij dezen in naam der wet dat Comparanten Geert Stoffers Lindemulder en Hiltje Jans Helmus door het huwelijk vereenigd zijn.- Van al hetwelk deze acte hebbe geformeerd welke Echtgenoot benevens de getuigen na voorlezinge met ons hebben Verteekend te Oldehove ten dage, maand en Jaars voorschreven Verklaarde Echtgenote benevens Comparanten alle van niet te Kunnen schrijven.- (6 handtekeningen)

   4 - Overlijdensakte:

  56 In het jaar duizend achthonderd twee en veertig, den vijftienden der maand November, zijn voor ons Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oldehove, Arrondissement Groningen, Provincie Groningen, verschenen Derk Jans Molenstra, oud vijf en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oldehove, onverwante Nabuur van de overledene, en Koene Jacobs Alles, oud Acht en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Oldehove, onverwant Nabuur van de overledene, welke ons hebben verklaard: dat op den veertienden der maand November, des jaars duizend achthonderd twee en veertig, des nademiddags te twee uur, binnen deze gemeente, en wel te Oldehove, is overleden Hiltje Jans Helmus oud veertig Jaren, van beroep Arbeidster, laatst gewoond hebbende te Oldehove, geboren te Niehove, dochter van wijlen Jan Tekes Helmus en van Saartje Hillebrands, laatst gehuwd geweest met Geert Stofferts Lindemulder arbeider van beroep wonende te Oldehove, naltende deze hare Eheman voornoemd en negen kinderen. Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens-register dezer gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen door dezelve met ons verteekend te Oldehove ten dage, maand en Jaar als boven. (3 handtekeningen)

   Sources

  • Birth, baptism: Kerkboek Niezijl Doop- en trouwboek 1651-1811 folio 33
  • Spouse 1: Huwelijksregister Oldehove 1821 Aktenr: 11
  • Spouse 2: Huwelijksregister Oldehove 1829 Aktenr: 7
  • Death: Overlijdensregister Oldehove 1842 Aktenr: 56

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

     
  a picture
  Jan Teekes Helmus ca 1769-1830
   a picture
  Saartje Hillebrands van der Maas ca 1772-1842
  ||  |
  a picture
  Hiltje Jans Helmus 1802-1842  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content