Douwe Joostes Houtsma
Douwe Joostes Houtsma
(Douwe Joostes Houwsma)


 • Born 9 June 1795 (Tuesday) - Almenum, Harlingen, Barradeel, Friesland, Nederland
 • Deceased 6 October 1841 (Wednesday) - Barradeel, Friesland, Nederland,aged 46 years old
 • Boerenknegt
5 files available 5 files available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorte: Acte van bekendheid:

Dat gemelde Douwe Joosten Houtsma is geboren onder Almenum, op den negenden Junij duizend zevenhonderd vijf en negentig.

 2 - Overlijdensakte:

In het jaar Een duizend acht honderd een en veertig, den achtsten der maand October zijn voor ons Grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grietenij Barradeel Provincie Vriesland in het huis der gemeente verschenen Johannes Joostes Houtsma oud veertig jaren, arbeider en Eibert Meijer Blanksma, oud vijf en veertig jaren, boer, beide te Almenum, dewelke broeder en de ander gebuur van natemeldene overledene, welke ons verklaard hebben, dat Douwe Joostes Houtsma, oud zes en veertig jaren, arbeider, gewonende en geboren te Almenum, zoon van Joost Johannes Houtsma arbeider te Harlingen en van Akke Jans overleden, op den Zesden der maand October des avonds ten elf ure, te Almenum en het huis Nummer Zeven Zeventig is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, van de welke de eerste heeft verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen als hebbende zulks niet geleerd, zoodat dezelve allen door de tweede nevens ons is onderteekend. (2 handtekeningen)

Birth

Op heden den 18-5-1820.

Death

Aangiftedatum: 8-10-1841.

Family Note

  Huwelijksakte:

In het Jaar Een duizend acht honderd en een en twintig, den tweeden der maand februarij des voormiddags ten tien uren is voor ons Grietman Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Wonseradeel Provincie Vriesland, gecompareerd Douwe Joostes Houtsma jongman oud vijf en twintig Jaar geboren te Almenum blijkens acte van bekendheid opgemaakt voor den Heer Vrederegter van het Canton Franeker den agtienden meij des Jaars Een duizend agt honderd en twintig van beroep boeren Knegt wonende te Kornwerd meerderjarige Zoon van Joost Johannes Houtsma arbeider en Akke Jans echtelieden te Kornwerd hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende hebbende voldaan aan de wet op de nationale militie blijkens Certificaat afgegeven door den heer gouverneur dezer provincie den twaalfden April des jaars Een duizend agt honderd en twintig. En Marijke Durks Pelsma jonge dochter oud vijf en twintig Jaar geboren te Balk blijkens Extract afgegeven door den Heer Grietman van Gaasterland den vier en twintigsten Meij des Jaars Een duizend agt honderd en Twintig van beroep dienstmaagd wonende te Kimswerd meerderjarige dochter van Durk Pieters Pelsma overleden te Balk op den vier en twintigsten Januarij des Jaars Een duizend act honderd en twaalf blijkens Extract afgegeven door den Grietman van Gaasterland den vier en twintigsten Meij des Jaars een duizend agt honderd en twintig en van Geeske Jacobs overleden te Balk den dertienden Julij des Jaars een duizend agt honderd en negen blijkens Extract afgegeven door den Grietman van Gaasterland den vier en twintigsten Meij des Jaars Een duizend agt honderd en twintig Zijnde Klein dochter aan vaders zijde van Pieter Sjoerds Pelsma overleden te Oudemirdum in de maand november van het Jaar Zeventien honderd een en tagtig en van Antje Durks mede aldaar overleden voor ongeveer veertig Jaren en aan moeders zijde van Jacob Martens afwezig en van Idskien Piers overleden te Balk voor ongeveer drie en veertig Jaren allen blijkens acte van bekendheid opgemaakt door den Vrederegter van het Canton Lemmer den een en twintigsten Julij des Jaars Een duizend agt honderd en twintig. Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te willen voltrekken waarvan de afkondigingen voor de Hoofddeur van ons Grietenij huis zijn geschied op zondagen den een en twintigsten en acht en twintigsten Junarij dezes Jaars telkens s' voordemiddags ten Elf uuren. Geene verhinderingen tegen het vorengemeld huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebracht hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de vorengemelde stukken welke aan deze acte zullen worden geanexeerd als mede van het zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek ten opschrift hebbende over het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkanderen wederkerig tot man en tot vrouw wilden nemen waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven Zoo verklaren wij in naam der wet dat Douwe Joostes Houtsma en Marijke Durks Pelsma door het huwelijk verbonden zijn. En hebben voorzegde gehuwden terstond verklaard daarop verklaard dat hier een kind is geboren van het mannelijk geslacht zijnde op het Register van den Burgerlijken Stand dezer Grietenij van den Jaar agtien honderd en twintig onder naam van Joost ingeschreven hetwelk zij voor hunnen Zoon erkenden van al hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Sijmen Pieters Bakker oud vijf en veertig Jaar bode te Arum, Klaas Gerlofs Schaaf vier en veertig Jaar bode te Makkum, Ale Murks Jorna oud een en Zestig Jaar boede te Bolsward en Paulus Aukema oud twee en Zeventig Jaar bode te Witmarsum allen aan de echtelingen van familie vreemd en die deze acte nadat ook dezelve na voorgelezen nevens ons en den Jongman hebben onderteekend, verklarende zijne ouders en den Jongvrouw niet te kunnen schrijven. (7 handtekeningen)

 Sources

 • Birth: Acte van Bekendheid 1820
 • Spouse: Huwelijksregister Wonseradeel 1831 Blad 3 en 3v
 • Death: Overlijdensregister Barradeel 1841 Blad 21

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content