(Hendrik Kanning)


  • Born 10 February 1862 (Monday) - Nieuwe-Pekela, Groningen, Nederland
  • Deceased 14 November 1915 (Sunday) - Groningen, Groningen, Nederland,aged 53 years old
  • Landbouwer

 Parents

a picture
  • Boerenknecht, Landbouwer.
  •  Spouses and children

     Notes

    Individual Note

     1 - Geboorteakte:

    14 In het jaar duizend achthonderd tweeënzestig, den elfden der maand februarij, voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Standder gemeente Nieuwe Pekela, provincie Groningen, is verschenen Jan Kanning, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Nieuwepekela, dewelke heeft verklaard, dat op den tienden Februarij des jaars duizend achthonderd tweeënzestig, des avonds te vijf uur, te Nieuwe Pekela, in deze gemeente, Adam een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam Hindrik gegeven zal worden, van welk kind moeder is: Annechien Brouwer, en vader Jan Kanning, haren echtgenoot opgemeld. En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Adam Rave, oud achtentwintig jaren, van beroep Zeeman, wonende te Nieuwepekela en van Jan Ruitering, oud zevenenveertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwepekela als daartoe door den belanghebbende gekozene getuigen. En is deze acte na voorlezing, door comparant getuigen en ons geteekend. De Ambtenaar vooenoemd (4 handtekeningen

     2 - Huwelijksakte:

    No.1 Op heden, den zestienden Februarij achttien honderd vijf en tachtig, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Anloo, provincie Drenthe, ten gemeentehuize aldaar verschenen Hindrik Kanning, jongman, geboren te Nieuwe Pekela, oud drieentwintig Jaar, landbouwer van beroep, woonachtig te Stadskanaal gemeente Onstwedde meerderjarige zoon van Jan Kanning en Annechien Brouwer beiden overleden, bruidegom ter eene, en Sietke Schuiling, jonge dochter, geboren te Annerveen gemeente Anloo, oud drieentwintig Jaar zonder beroep woonachtig te Annerveen voormeld, meerderjarige dochter van Lambert Schuiling en Marchien Koiter, landbouwers van beroep mede te Annerveen meergenoemd woonachtig, dewelke op heden mede voor mij verschenen, en verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven, bruid ter andere zijde, verzoekende, over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den eersten en achtsten Februarij achttien honderd vijf en tachtig en te Nieuw Pekela, als zijnde destijds de woonplaats van de bruidegom, mede op diezellfde dagteekeningen. En hebben de genoemde personen mij tot dat einde ter hand gesteld: 1o. hunne geboorteakten; 2o. een Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom, 3o. de overlijdens van des bruidegoms vader, 4o. de overlijdensakte van des bruidegoms moeder, 5o. een certificaat van gedane afkondigingen te Nieuw Pekela, waarna zij mij, op mijne aan hen gerichte vraag, ieder afzonderlijk, in het openbaar hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk zullen vervullen al de plichten, die de wet aan den huwelijken staat oplegt, waarop ik in naam der wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Petrus Cornelis, oud twee en zeventig Jaar, landbouwer van beroep, Jan Cornelis oud vier en veertig Jaar landbouwer van beroep, Pieter Davids Steenhuis, oud vierendertig Jaar, veldwachter van beroep, en Hindrik Homan landbouwer van beroep oud dertig Jaar, alle vier woonachtig te Eekst gemeente Anloo, en onverwant aan de Comparanten. En is hiervan door mij deze akte opgemaakt en, na voorlezing, met de Comparanten, des bruids ouders en getuigen geteekend. (9 handtekeningen)

     3 - Overlijdensakte:

    Nummer1186. Heden, den vijftienden November duizen negen honderd en vijftien, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Willem Lagro, oud negenenzestig jaren, van beroep Administrateur van het Academischt Ziekenhuis en Taeke Henstra, oud vijfendertig jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand November dezes jaars, des voormiddags te negen uur, binnen deze gemeente is overleden: Hindrik Kanning, oud drieenvijftig jaren, landbouwer, geboren te Nieuwe Pekela, wonende te Onstwedde, weduwnaar van Sietske Schuiling, zoon van Jan Kanning en van Annechien Brouwer, beide overleden. Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend. (3 handtekeningen)

    In de kantlijn staat vermeld: De door haling van de vier en dertig gedrukte woorden, alsmede tusschevoeging van de woorden: X "is door" in den tweeden regel goedgekeurd. (1 handtekening)

    No.222. Heden den drie en twintigsten November negentien honderd vijftien (zijn voor X) mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Onstwedde, (verschenen) ingeschreven een uittreksel uit het (oud) register van (jaren, van beroep ) overledenen, (wonende te) der gemeente Groningen, (en) in dato twee en twintig (oud) November (jaren, van beroep) van dit jaar (wonende te) waaruit blijkt, (welke mij hebben verklaard), dat op den veertienden November des jaars negentienhonderd vijftien, (des te uur binnen deze gemeente en wel) te Groningen is overleden Hindrik Kanning oud drie en vijftig jaren van beroep landbouwer, laatst gewoond hebbende te Onstwedde, geboren te Nieuwe-Pekela, weduwnaar van Sietske Schuiling, zoon van Jan Kanning en Annechien Brouwer, beide overleden. Waarvan akte, (welke overeenkomstig de wet is voorgelezen,) 1 handtekening.

    Birth

    Aangiftedatum: 11-2-1862.

    Death

    Aangiftedatum: 15-11-1915

     Sources

    • Birth: Geboorteregister Nieuwe Pekela 1862 Aktenr: 14
    • Spouse: Huwelijksregister Anloo 1885 Aktenr: 1
    • Death: Overlijdensregister Groningen 1915 Aktenr: 1186 en Overlijdensregister Onstwedde Aktenr: 222

      Photos and archival records

    {{ media.title }}

    {{ media.short_title }}
    {{ media.date_translated }}

     Family Tree Preview

    Jannes Hindriks Kanning Hinderkien Lukens a picture
    Jan Geerts Brouwer 1793-1850
     a picture
    Marchien Jans Dik 1792-
    ||||


    ||
    a picture
    Jan Jannes Kanning 1823-1884
     a picture
    Annechien Jans Brouwer 1823-1879
    ||    |
    Hindrik Kanning 1862-1915    1. gw_v5_tour_1_title

      gw_v5_tour_1_content

    2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

      gw_v5_tour_2_content

    3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

      gw_v5_tour_3_content

    4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

      gw_v5_tour_3bis_content

    5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

      gw_v5_tour_4_content

    6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

      gw_v5_tour_5_content

    7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

      gw_v5_tour_6_content

    8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

      gw_v5_tour_8_content

    9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

      gw_v5_tour_7_content

    10. gw_v5_tour_9_title

      gw_v5_tour_9_content