Jan Jannes Kanning
Jan Jannes Kanning
(Jan Jans Kanning)


 • Born 4 October 1823 (Saturday) - Ommelanderwijk, Veendam, Groningen, Nederland
 • Deceased 25 January 1884 (Friday) - Veendam, Groningen, Nederland,aged 60 years old
 • Boerenknecht, Landbouwer.
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorteakte:

172 In den Jare duizend achthonderd drie en twintig den zesden October, des avonds te zeven uren, compareerde voor mij Tjark Jans Giezen, Schout, officier van den burgerlijken staat in de Gemeente Veendam, Kwartier Winschoten, provincie Groningen. Jannes Hindriks Kanning, oud twee en dertig Jaren, van beroep Landbouwer, woonachtig aan de Ommelanderwijk, onder Veendam. Dewelke verklaarde, dat op den vierden dezes maand, des avonds te negen uren, in het huis geteekend nummero elfhonderd twee en zeventig, staande aan de Ommelanderwijk, onder Veendam, uit hem deposant en zijne ehevrouw Hinderkien Lukens een kind van het mannelijk geslacht geboren was, hetwelk genaamd zal worden met den voornaam van

 2 - Jan

. Welke verklaring geschied zijnde ter presentie van Egbert Jans Bos, oud vijftig Jaren, van beroep Landbouwer, en van Jan Jans Middel, oud achtenveertig Jaren, van beroep Veenschipper, beide te Veendam, woonachtig; zoo is hiervan deze acte opgemaakt, welke de deposant met de getuigen, en mij Schout, na voorlezing , hebben geteekend, alles op dag, maand en Jaar als boven. (4 handtekeningen)

 3 - Huwelijksakte:

25 In den Jare eenduizend achthonderd zeven en veertig, den tweeden der maand October, zijn voor ons J. H. de Weerd. Burgemeester, Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Nieuwepekela arrondissement Winschoten, provincie Groningen, in het openbaar verschenen in het Gemeentehuis alhier Jan Jannes Kanning, jongman, oud drieentwintig Jaren, van beroep boerenknecht, wonende te Nieuwepekela, meerderjarig zoon van Jannes Hindriks Kanning, van beroep Landbouwer en Hinderkien Lukas, ehelieden, wonende te Nieuwepekela; voldaan hebbende aan des zelfs verpligting tot de nationale militie, blijkens certificaat afgegeven door Zijne Exelentie den Heer Staatsraad Gouveneur der provincie Groningen den zestienden September achttienhonderd Groningen den zestienden September achttienhonderd zeven en veertig, als bruidegom en Annechien Jans Brouwer, Jonge dochter, oud vier en twintig Jaren, zonder beroep, wonende te Nieuwepekela; meerderjarige dochter van Jan Geerts Brouwer, van beroep arbeider, en Marchien Jans Dik, ehelieden, wonende te Nieuwepekela, als bruid. En is gelezen het geboorte extract van den bruidegom, blijkens het welk hij geboren is te Veendam den vierden October achttien honderd drieentwintig en dat van de bruid blijkens het welk zij geboren is te Nieuwepekela den veertienden Augustus achttienhonderd drieentwintig. Zijnde de bruidegom en bruid, beide geadsisteerd door hunner ouders opgemeld, welke tot dit huwelijk hunne toestemming verleenen. Welke persoonen van mij verzocht hebben te procederen tot voltrekking van het huwelijk, tusschen hunlieden voorgenomen en waarvan de publicatien zijn gedaan voor de hoofdingang van het huis der Gemeente alhier, voor de eerste maal op zondag den Negentienden en voor de tweede maal op zondag zesentwintigsten September achttien honderd zevenenveertig, telkens des voordemiddags te elf uren. Daarnu geen oppositie tegen gedacht huwelijk aan mij Burgemeester, in dien tusschen tijd bekend is gemaakt, zoo heb ik, ter voldoening aan hun verzoek, na voorlezing der stukken tot dezen betrekkelijk, en van den Titel van het burgerlijk wetboek, handelende over de regten en verpligtingen der echtgenooten gevraagd; zoo aan den toekomende echtgenoot als egade of zij zich wederkerig wilden aannemen als man en als vrouw, waarop, nadat elk hunner afzonderlijk een bevestigend antwoord gegeven heeft, door mij is verklaard gelijk geschied bij dezen, uit naam der wet dat comparanten Jan Jannes Kanning en Annechien Jans Brouwer, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van navolgende getuigen als Lucas Jacob Dreijer, oud vijftig Jaren, zonder beroep - Wilhelmus van der Laan, oud vier en zestig Jaren, gemeente bode, - Johan Hendrik Schutt oud vijftig Jaren, veldwachter en Halbe Pybes, oud drieenvijftig Jaren,van beroep koopman, allen wonende te Nieuwepekela, welke deze acte, na dat hun dezelve is voorgelezen nevens ons hebben geteekend op dag, maand en Jaar als boven. De Burgemeester voornd (11 handtekeningen)

 4 - Overlijdensakte:

No.11 In het jaar duizend achthonderd vier en tachtig, den zesentwintigsten der maand Januarij, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente VEENDAM, arrondissement Winschoten, provincie Groningen, verschenen: Bernardus Sibom oud zevenveertig jaren, van beroep koopman, wonende te Veendam nabuur van den overledene, en Hendrik Giezen, oud vijfendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Veendam nabuur van den overledene. Welke ons hebben verklaard, dat op den vijfentwintigsten der maand Januarij, des jaars duizend achthonderd vier en tachtig, des namiddags te vier uur, binnen deze gemeente, en wel te Nummero Dertien is overleden: Jan Jans Kanning oud Zestig jaren, van beroep landbouwer laatst gewoond hebbende te Veendam geboren te Nieuwe Pekela weduwnaar van Annechien Brouwer, verdere renseignementen onbekend. Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is geteekend. (3 handtekeningen)

Birth

Aangiftedatum: 6-10-1823.

Death

Aangiftedatum: 26-1-1884.

 Sources

 • Birth: Geboorteregister Veendam 1823 Aktenr: 174
 • Death: Overlijdensregister Veendam 1884 Aktenr: 11

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Jannes Hindriks Kanning Hinderkien Lukens
|||
a picture
Jan Jannes Kanning 1823-1884 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content