Huijbregt Klaassen
Huijbregt Klaassen
(Huijbregt Claesen)
(Hubertus Klaassen)(Huibrecht Klaassen)


 • Born 30 May 1777 (Friday) - Wouw, Noord-Brabant, Nederland
 • Baptized 30 May 1777 (Friday) - Wouw, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 21 July 1851 (Monday) - Wouw, Noord-Brabant, Nederland,aged 74 years old
 • Daglooner, Rietdekker
5 files available 5 files available

 Parents

a picture
a picture

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboren / Doop:

1777 30 Maij ex pago. Baptus est hubertus filius legit: marini claesen ex herel et mariae van gils ex esschen suscep: martinus claesen et joanna van gils.

 2 - Overlijdensakte:

No.41. In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den een en twintigsten der maand Julij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente WOUW, Cornelis van Reijen oud vijf en vijftig jaren winkelier wonende alhier en Alexander Boucheé oud zeven en vijftig jaren veldwachter wonende alhier dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den een en twintigsten Julij dezes jaars, om half vijf ure des namiddags binnen deze gemeente binnen deze Gemeente is overleden Huibrecht Claesen, in den ouderdom van vier en zeventig Jaren ......maker, geboren en wonende alhier te Wouw, echtgenoot van Maria Luijks, zoon van Marijn Claesen, en van Maria van Gils, beiden overleden. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend. De Ambtenaar voornoemd. (3 handtekeningen)

 3 - Opmerking:

Uit andere akten blijkt dat Huibrecht van beroep Rietdekker is.

Birth

Plaats geboorte: Dorp.

Death

Aangiftedatum: 21-7-1851.

Family Note

  Huwelijksakte:

No.10. Klaassen (Huijbregt) en Maria Luijks. In het Jaar een duizend acht honderd en Zeventien den Vijfden dag der maand Mei 'S namiddags ten vier uren, zijn voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Wouw Provincie Noord-Brabant, ter eenre gecompareerd Huijbregt Klaassen oud Veertig Jaren geboren te Wouw den Dertigsten Mei een duizend zeven honderd zeven en zeventig en uitoefende het bedrijf van Daglooner wonende in de Gemeente van Rosendaal Zoon van Marijn en van Maria van Gils echtelieden beiden overleden. En ter andere zijde Maria Luijks Bouwmans dienstmeid oud Drie en twintig Jaren, geboren te Wouw en Elfsten Jaunuarij een duizend zeven honderd vier en negentig wonende in voormelde gemeente van Wouw dochter van Jan Luijks Dagloner en van Maria van den Broek echtelieden beiden wonende in de dorpe van Wouw alhier present en Consenterende, welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering, zijn geschied, te weten: de eerste, Zondag den Twintigsten April en de tweede, Zondag daaraanvolgende den zeven en twintigsten April dezes jaars, overeenkomstig de Wet, als mede in de Gemeente van Rosendaal op dezelfde dagen. Geene tegenstrijding tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolge de Wet, 1o. van de Acten van Huwelijks-Afkondigingen, gedaan te Wouw en Rosendaal. 2o. Van de actens van Geboorte van de Comparanten en van overleiden der vermelden overledenen. En eindelijk van het 6de Kapittel van het thans vigerend Burgerlijk Wetboek, voorkomende onder Huwelijken, en bepaaldelijk, Artikel 212, 213 en 214, hebben gevraagd aan den Bruidegom en Bruid, of zij elkander over en weder Voor Man en Vrouw erkennen; waarop dezelve elk afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord, wij Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Staat verklaren, in Naam der Wet, dat de Personen van Huijbregt Klaassen en Maria Luijks door een wettig Huwelijk zijn vereenigd. Aldus deze tegenwoordige Acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Stadhouders oud Seven en vijftig Jaren, van Johannes van Aart oud twee en Sestig Jaren, van Andries de Regt oud Vier en veertig Jaren, en van Jacob Belleter oud Agt en veertig Jaren, getuigen ten dezen, wonende in deze gemeente van Wouw. Van al het geen wij deze tegenwoordige Acte van Huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve voorlezing is gedaan aan de Contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons geteekend. uijtgenomen Jan Luijks verklaard niet te kunnen schrijven. Gedaan ten Raadhuize der Gemeente van Wouw, Dag, Maand en Jaar, als boven. De Burgemeester van Wouw. Beambte van den Burgerlijken Staat. (7 handtekeningen)

 Sources

 • Birth, baptism: RK Wouw Doopregister, 1728-1783 (DTB-deel 4) folio 234
 • Spouse: Huwelijksregister Wouw 1817 Aktenr: 10
 • Death: Overlijdenregister Wouw 1851 Aktenr: 41

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Hubertus van Gils Johanna van Cuijck
|||
a picture
Marinus Klaassen 1733-1791
 a picture
Maria van Gils 1744-1793
|||
a picture
Huijbregt Klaassen 1777-1851 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content