Johanna Cornelia Klaassen
Johanna Cornelia Klaassen
(Johanna Cornelia Claassen)


 • Born 3 March 1829 (Tuesday) - Wouw, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 6 September 1903 (Sunday) - Wouw, Noord-Brabant, Nederland,aged 74 years old
 • Buried 9 September 1903 (Wednesday) - Heerle, Noord-Brabant, Nederland
 • Dienstbode
5 files available 5 files available

 Parents

a picture
 • Daglooner, Rietdekker
 • a picture
 • Bouwmans dienstmeid, Arbeidster
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  No.14 Klaassen Johanna Cornelia In het jaar een duizend acht honderd negen en twintig, den Derden Maart ten Seven uren des Avonds, compareerde voor ons Burgemeester, beambte van den burgerlijken stand der gemeente Wouw , provincie Noord-Braband, Huijbrecht Klaassen oud een en vijftig jaren, Riet dekker, wonende binnen deze plaats, die ons heeft gepresenteerd een wettig kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op den derden Maart, dezes jaars om vier uren des namiddags, alhier in het huis Wijk 1. No. 20, van hem comparant, en van Maria Luijkx zijne huisvrouw, oud Seven en dertig jaren, Arbeidster mede wonende in deze plaats voornoemd, en aan hetwelk hij verklaard heeft de naam te willen geven van Johanna Cornelia. Gezegde verklaring en presentatie geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Rijen, winkelier, oud twee en dertig jaren, en van Hermanus Franken Bouwman oud Ses en veertig jaren, beide inwoners dezer gemeente. Na gedane voorlezing van deze akte hebben Comparant en Getuigen, dezelve met ons geteekend. De burgemeester voornoemd, (4 handtekeningen)

   2 - Overlijdensakte:

  No.54. In het jaar een duizend negen honderd en drie, den zevenden der maand September verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Wouw, Hendricus Konings oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Wouw, behuwd zoon en Aloysius Leijdekkers oud zeven en twintig, van beroep kantoorbediende wonende te Wouw, geen bloedverwant van de overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den zesden der maand September een duizend negen honderd en drie, om half twee uren, des nachts binnen deze gemeente overleden is Johanna Cornelia Klaassen weduwe van Johannes van Heijst oud vier en zeventig jaren, zonder beroep en wonende te Wouw, dochter van Huijbrecht Klaassen en van Maria Luijkx, beiden overleden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen, personen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (3 handtekeningen)

  Birth

  Aangiftedatum: 3-3-1829.

  Death

  Aangiftedatum: 7-9-1903.

  Burial

  Diversen: In B.S. geregistreerd als Klaassen. Graf no. 302

  Family Note

    Huwelijksakte:

  No.19. In het Jaar een duizend acht honderd een en zestig den negen en twintigsten der maand Augustus, Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wouw, Johannes van Heijst, oud twee en veertig Jaren, Arbeider van beroep, geboren en wonende te Wouw, weduwnaar van Johanna Verbraak, meerderjarige zoon van wijlen Marijn van Heijst en van Johanna Uijtdewillegen, Landbouwster, wonende mede te Wouw; ter eene - en Johanna Cornelia Klaassen, oud twee en dertig Jaren, geboren te Wouw, wonende te Steenbergen, van beroep Dienstbode, meerderjarige dochter van Huijbrecht Klaassen en van Maria Luijkx, beiden overleden, ter andere zijde. Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente en te Steenbergen hebben plaats gehad op zondagen den achttienden en vijf en twintigsten dezer maand. En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, Ten eerste: De Geboorte-akten der aanstaande echtgenooten; Ten tweede: De overlijdens-akte van des Bruidegoms vorige echtgenoote; en Ten derde: De bewijzen dat de afkondigingen zonder stuiting zijn afgeloopen. Voorts verklaarde de Bruidegom met de hierna te noemen getuigen de identiteit zijnder Geboorte-akte waarin zijn naam gespeld voorkomt als Hest. Dien ten gevolge en nadat de aanstaande echtgenooten ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat de personen van Johannes van Heijst en Johanna Cornelia Klaassen voormeld, door den echt aan elkander zijn vereenigd. En is het tegenwoordig huwelijk voltrokken in het openbaar, ten gemeentes-huize, in tegenwoordigheid van Johannes Leonardus Bosson, oud vijf en dertig Jaren, Gemeente Secretaris; Emanuel Jacobus Adan, oud acht en twintig Jaren, Schrijver; Johannes Franciscus Hermans, oud vijf en twintig Jaren, Tuinier; en Franciscus Ludovicus Lebeau, oud vijf en dertig Jaren, veldwachter; allen wonende te Wouw, als getuigen, door partijen verzocht. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met den comparant en de getuigen hebben geteekend, verklarende de comparante, door onkunde, niet te kunnen schrijven. De Ambtenaar voornoemd, (6 handtekeningen)

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Wouw 1829 Aktenr: 14
  • Spouse: Huwelijksregister Wouw 1861 Aktenr: 19
  • Death: Overlijdensregister Wouw 1903 Aktenr: 54
  • Burial: Begraafboek St. Gertrudisparochie Heerle

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  a picture
  Marinus Klaassen 1733-1791
   a picture
  Maria van Gils 1744-1793
   a picture
  Joannes Luijckx 1751-1837
   a picture
  Maria van den Broeck 1751-1826
  ||||


  ||
  a picture
  Huijbregt Klaassen 1777-1851
   a picture
  Maria Luijckx 1793-1858
  ||  |
  a picture
  Johanna Cornelia Klaassen 1829-1903  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content