Dirk Koster
Dirk Koster
 • Born 15 January 1901 (Tuesday) - Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland
 • Deceased 1 March 1957 (Friday) - Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland,aged 56 years old
 • Opperman, Gemeentereiniger
5 files available 5 files available

 Parents

a picture
 • Werkman, Boerenknecht
 • a picture
 • Dienstbode
 •  Spouses

   Siblings

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboren:

  Uit het Geboorten Register dezer gemeente blijkt, dat aldaar op den Vijftienden Januarij van het Jaar Negentienhonderd een is geboren: Dirk, zoon van Tjitte Koster en van zijne echtgenoote Johanna Bosma.

   2 - Overlijdensakte:

  Nr.20 Heden een maart negentienhonderd zeven en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Menaldumadeel: Bruinsma, Jan, oud negen en vijftig jaren, tuinman,wonende te Dronrijp, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een maart van dit jaar, te nul uur dertig minuten, te Dronrijp in deze gemeente is overleden.: Koster, Dirk, oud zes en vijftig jaren, gemeentereiniger, geboren te Ouderamstel, wonende te Dronrijp, gehuwd met: Meijer, Johanna Juliana, zoon van: Koster, Tjitte en van: Bosma, Johanna, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen. (2 handtekeningen)

  Death

  Aangiftedatum: 1-3-1957.

  Family Note

    Huwelijksakte:

  No.46. Heden den negenden Juni negentienhonderd zeven en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Menaldumadeel in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Dirk Koster, oud zes en twintig jaren, geboren te Ouder-Amstel opperman, wonende te Dronrijp meerderjarige zoon van Tjitte Koster, oud vier en zestig jaren, werkman, en van Johanne Bosma, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Dronrijp en Johanna Juliana Meijer, oud drie en twintig jaren, geboren te Holsterhausen Duitschland, dienstbode, wonende te Marssum meerderjarige dochter van Julius Meijer, overleden, en van Maria Krämer, oud vijftig jaren zonder beroep, wonende te Sneek. De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, hierbij tegenwoordig, geven hunne toestemming. De afkondiging betreffende dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad op den acht en twintigsten Mei jongstleden. Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Jacob Lettenga, oud zeven en vijftig jaren en Johannes Hupkes, oud vier en twintig jaren beiden secretarieambtenaar , wonende te Menaldum. Waarvan akte, welke is voorgelezen. (8 handtekeningen)

   Sources

  • Birth: Burgerlijke Stand Gemeente OUDER-AMSTEL Uittreksel
  • Spouse: Huwelijksregister Menalumadeel 1927 Aktenr: 46 1
  • Death: Overlijdenregister Menaldumadeel 1957 Aktenr: 20

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  a picture
  Hendrik Jans Koster 1820-1871
   a picture
  Antje Sybrens Hannema 1821-1897
   a picture
  Dirk Rientses Bosma 1832-1908
   a picture
  Antje Dirks Hollander 1836-1880
  ||||


  ||
  a picture
  Tjitte Koster 1862-1936
   a picture
  Johanna Bosma 1870-1948
  ||  |
  a picture
  Dirk Koster 1901-1957