Antje Koster
Antje Koster
  • Born 21 January 1852 (Wednesday) - Baijum, Hennaarderadeel, Friesland
  • Deceased 29 January 1924 (Tuesday) - Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland,aged 72 years old
4 files available 4 files available

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorteakte:

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den een en twintigsten dag der maand Januarij is voor ons ondergeteekende Cornelis Wichers Wierdsma Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hennaarderadeel Provincie Friesland, gecompareerd: Hendrik Jan Koster oud Een en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Baijum. Welke ons verklaarde dat op den Een en twintigsten deze maand Januarij des morgens ten zeven ure te Baijum een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit Antje Sijbrens Hannema zonder beroep mede aldaar woonachtig zijne echtgenoote aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Antje. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wijbe Harmens van der Plaats oud negen en twintig jaren, van beroep schipper wonende te Baijum en Louwrens Klazes Schuurmans oud vijf en twintig jaren, zonder beroep wonende te Baijum. Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons den Comparant en de getuigen is onderteekend. (4 handtekeningen)

 2 - Overlijdensakte:

No.15. Heden den dertigsten Januari negentienhonderd vier en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel: Folkert de Groot, oud zes en zestig jaren, winkelier, wonende te Dronrijp en Bauke IJtsma oud vijf en veertig jaren, gardenier, wonende te Dronrijp die verklaarden, dat op den negen en twintigsten dezer maand des voormiddags half twaalf uur te Dronrijp is overleden: Antje Koster, oud twee en zeventig jaren zonder beroep, geboren te Baijum, wonende te Dronrijp gehuwd met Hendrik Kottendiek, dochter van Hendrik Jans Koster en Antje Sijbrens Hannema, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (3 handtekeningen)

Birth

Aangiftedatum: 21-1-1852.

Death

Aangiftedatum: 30-1-1924

Family Note

  Huwelijksakte:

No.55.In het jaar Een duizend acht honderd vier en tachtig, den negen en twintigsten dag der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel, Provincie Friesland, verschenen: Hendrik Kottendiek, oud zes en twintig jaren, arbeider geboren en wonende te Dronrijp, meerderjarige zoon van Willem Hendriks Kottendiek arbeider en van Wijstke Klazes Hobbema, echtelieden wonende te Dronrijp, hierbij tegenwoordig, tot het voorgenomen huwelijk hunne toestemming gevende en Antje Koster, oud twee en dertig jaren, geboren te Baijum, dienstmeid wonende te Dronrijp, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Winsum, meerderjarige dochter van Hendrik Jans Koster overleden en van Antje Sijbrens Hannema, zonder beroep wonende te Dronrijp, die verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den achttienden en vijf en twintigsten Mei laatstleden en in de gemeente Baarderadeel, de vorige woonplaats den bruid, op dezelfde zondagen. En hebben de comparanten tot dat einde overgelegd: hunne geboorte akten, een certificaat dat de afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk mede zonder stuiting zijn afgeloopen in de gemeente Baarderadeel, alwaar de bruid nog onlangs woonachtig was. Waarna hun in het openbaar is afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; - waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, door mij, in naam der wet, is verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Tamson, oud negen en dertig jaren, secretaris dezer gemeente, Fetze Solkema, oud negen en dertig jaren, klerk, Ids van der Ploeg, oud vijf en vijftig jaren klerk en Johan Christiaan Kalverboer oud twee en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Menaldum en aan de gehuwden vreemd. Welke getuigen deze akte, na voorlezing, nevens de bruid, de ouders des bruidegoms en mij onderteekend hebben, veklarende de bruidegom niet te hebben leeren schrijven. (8 handtekeningen)

 Sources

  • Birth: Geboorteregister Hennaarderadeel 1852 Blad 3
  • Spouse: Huwelijksregister Menaldumadeel 1884 Aktenr:55
  • Death: Overlijdensregister Menaldumadeel 1924 Aktenr: 15

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
Jan Durk Joseph Kaspers Koster 1792-1857
 a picture
Antje Hilles Stormbrink 1793-1828
 a picture
Sijbren Tietes Hannema 1785-1858
 a picture
Boukjen Tjerks Hoitinga 1796-1835
||||


||
a picture
Hendrik Jans Koster 1820-1871
 a picture
Antje Sybrens Hannema 1821-1897
|||
a picture
Antje Koster 1852-1924