Hendrik Kottendiek
Hendrik Kottendiek
  • Born 28 April 1858 (Wednesday) - Menaldumadeel, Friesland, Nederland
  • Arbeider
3 files available 3 files available

 Parents

 Spouses

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorteakte:

In het jaar een duizend acht honderd en vijftig, den negen en twintigsten dag der maand April is voor ons Georg Frederik Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Burgemeester van den Burgerlijken Stand der gemeente Menaldumadeel provincie Friesland, gecompareerd: Willem Hendriks Kottendiek, oud twee en twintig jaren, arbeider wonende te Dronrijp. Welke ons verklaarde dat op den acht en twintigsten deze maand, des avonds ten acht ure te Dronrijp een kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem en zijne huisvrouw Wijtske Klazes Hobbema, zonder beroep wonende mede te Dronrijp, aan welk kind hij verklaarde de voornaam te geven van Hendrik. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Berend Gerrits Terluin oud een en dertig jaren, arbeider wonende te Dronrijp, en Dirk Sijes Halma, oud zes en twintig jaren, arbeider wonende te Dronrijp. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke nadat dezelve was voorgelezen, door ons, den vader en den tweeden getuige is onderteekend, hebbende de eerste getuige verklaard dat hij niet had leren schrijven (3 handtekeningen)

 2 - Overlijden:

Van Hendrik geen overlijdens gegevens kunnen vinden.

Birth

Aangiftedatum: 29-4-1858.

Family Note

  Huwelijksakte:

No.55.In het jaar Een duizend acht honderd vier en tachtig, den negen en twintigsten dag der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Menaldumadeel, Provincie Friesland, verschenen: Hendrik Kottendiek, oud zes en twintig jaren, arbeider geboren en wonende te Dronrijp, meerderjarige zoon van Willem Hendriks Kottendiek arbeider en van Wijstke Klazes Hobbema, echtelieden wonende te Dronrijp, hierbij tegenwoordig, tot het voorgenomen huwelijk hunne toestemming gevende en Antje Koster, oud twee en dertig jaren, geboren te Baijum, dienstmeid wonende te Dronrijp, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Winsum, meerderjarige dochter van Hendrik Jans Koster overleden en van Antje Sijbrens Hannema, zonder beroep wonende te Dronrijp, die verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen den achttienden en vijf en twintigsten Mei laatstleden en in de gemeente Baarderadeel, de vorige woonplaats den bruid, op dezelfde zondagen. En hebben de comparanten tot dat einde overgelegd: hunne geboorte akten, een certificaat dat de afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk mede zonder stuiting zijn afgeloopen in de gemeente Baarderadeel, alwaar de bruid nog onlangs woonachtig was. Waarna hun in het openbaar is afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; - waarop door ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, door mij, in naam der wet, is verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Waarvan akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Tamson, oud negen en dertig jaren, secretaris dezer gemeente, Fetze Solkema, oud negen en dertig jaren, klerk, Ids van der Ploeg, oud vijf en vijftig jaren klerk en Johan Christiaan Kalverboer oud twee en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Menaldum en aan de gehuwden vreemd. Welke getuigen deze akte, na voorlezing, nevens de bruid, de ouders des bruidegoms en mij onderteekend hebben, veklarende de bruidegom niet te hebben leeren schrijven. (8 handtekeningen)

 Sources

  • Birth: Geboorteregister Menaldumadeel 1858 Blad 48v
  • Spouse: Huwelijksregister Menaldumadeel 1884 Aktenr:55

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Willem Hendriks Kottendiek Wijtske Klazes Hobbema
|||
a picture
Hendrik Kottendiek 1858