(Johanna Catharina Melsen)


 • Born in 1805 - Ossendrecht, Noord-Brabant, Nederland
 • Baptized 8 December 1805 (Sunday) - Hoogerheide, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 12 January 1888 (Thursday) - Halsteren, Noord-Brabant, Nederland,aged 83 years old
 • Landbouwster
4 files available 4 files available

 Parents

a picture
 • Burgemeester
 •  

   Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboren Doop:

  1805 december 8a Anno Domini milles octingentesimo quinta die octava, decembris Baptiata ex Ossendrecht Joanna Catharina filia legitima et Wilhelmi Melsen ex Calmphout et joanna nuijts ex Ossendrecht Susceperunt Cornelis jacobs et maria Catharina melsen.

   2 - Overlijdensakte:

  No.6. Melsen Johanna Catharina Op heden den dertienden Januari een duizend acht honderd acht en tachtig, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente HALSTEREN verschenen: Adrianus Adriaansen oud negen en veertig jaren, herbergier, zoon van de overledene en Petrus van Meel oud vijf en zestig jaren schoenmaker beiden wonende alhier; welke ons hebben verklaard, dat op den twaalfden Januari dezes jaars, des namiddags ten vier ure, is overleden: Johanna Catharina Melsen, oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Ossendrecht en wonende in deze gemeente, weduwe van Johannes Adriaansen, dochter van Wilhelmus Melsen en Johanna Nuijts, beide overleden. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen. De Ambtenaar voornoemd, (3 handtekeningen)

  Death

  Aangiftedatum: 13-1-1888.

  Family Note

    Huwelijksakte:

  No.1 Johannes Adriaanssens en Johanna Catharina Melsen. In het Jaar een duizend acht honderd vier en dertig, den Eersten der maand Februarij des namiddags te vier ure is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Ossendrecht, Distrikt Roosendaal, Provincie Noord-Braband, in het huis dezer Gemeente in het openbaar ter eenre gecompareerd:Johannes Adriaanssens; bouwman, oud een en veertig Jaren, geboren te Woensdrecht in dit Distrikt, wonende te Halsteren mede in het zelve, meerdejarige Zoon van Josephus Adriaanssens, van Anna Catharina Wuijts: /beiden overleden/ weduwnaar van Anna Catharina van den Boom ter eene En Johanna Catharina Melsen, landbouwster, oud acht en twintig Jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter Wilhelmus Melsen en van Johanna Nuijts: /beide overleden/ ter andere zijde. Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de publicatiën in den bij de Wet vereischten vorm in deze Gemeente en die van Halsteren zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op Zondag den vijfden en de tweede op Zondag daaraanvolgende den twaalfden der maand Januarij een duizend acht honderd vier en dertig, beide des voormiddags ten elf ure voor de deur van het Gemeentehuis alhier. Wij Burgemeester voormeld, voldoende aan derzelver aanvragen en na voorlezing te hebben gegeven van het zesde hoofdfstuk van den titel uit het Burgerlijk Wetboek, handelende over het huwelijk; als mede van alle stukken hier na genoemd en door wederzijtsche partijen overgelegd, te weten: 1o Van de akte waaruit blijkt dat Johannes Adriaanssens bruidegom, geboren is ie Woensdrecht den een en veertigsten Januarij zeventien honderd drie en negentig. 2o idem dat Johanna Catharina Melsen, bruid, geboren is te Ossendrecht den achtsten December een duizend acht honderd en vijf. 3o Idem van Josephus Adriaanssens, vader van den Bruidegom overleden te Woensdrecht den negenenden Januarij achtienhonderd twee. 4o Idem dat Anna Catharina Wuijts zijne moeder, aldaar overleden is den twaalfden october een duizend acht honderd en elf. 5o Idem dat Willem Melsen, vader van de Bruid, overleden is te Ossendrecht den vierden Junij achttien honderd twintig. 6o Idem dat Johanna Nuijts moeder van de Bruid, aldaar overleden is den vijf en twintigsten Mei achttien honderd dertig .7o Idem dat Anna Catharina van den Boom, gewese huisvrouw van Bruidegom, overleden is te Halsteren den twee en twintigsten maart achttien honderd twee en dertig. 8o Van het Certificaat van den Burgemeester van Halsteren dat het Huwelijk aldaar mede onverhinderd is afgekondigd ,zijn de doodacten van de gazamelijke Grootouders van den Bruidegom en Bruid niet overgelegd kunnen worden vermits de plaats van hun overlijden en dezelve laatst woonstede aan de Contractanten onbekend zijn het geen wij door den vereischte Eed hebben bevestigd, en welke verklaring is gecertificeert door nagenoemde getuigen, die mede onder Eede verklaarden dat schoon de Contractanten kennende, zij nogthans de plaats der laatste woning en die van overlijden der even genoemde Grootouders ..... Na voorts aan elk der partijen, de eene na de andere, te hebben afgevraagd, of zij elkander voor Man en Vrouw wilden aannemen; en elk hunner in het bijzonder daarop JA geantwoord hebbende, zoo hebben wij in naam van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden verklaard, dat de persoon van Johannes Adriaassens en Johanna Catharina Melsen door een Wettig Huwelijk zijn vereenigd. Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in het bijzijn van Johannes Ahrens, oud dertig Jaren, veldwachter Anttonius Melsen oud acht en dertig Jaren broeder - Adriaan Melsen oud negen en dertig Jaren, broeder beide landbouwers en Cornelis Joosen, oud vijf en dertig Jaren, winkelier de eerstgemelde geen bloedverwant van de Contractanten. Welke deze met ons na gedane voorlezing hebben geteekend benevens de beide Contractanten. De Burgemeester Ambtenaar voornoemd, (7 handtekeningen)

   Sources

  • Spouse: Huwelijksregister Ossendrecht 1834 Aktenr: 1
  • Death: Overlijdensregister Halsteren 1888 Aktenr: 6

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Johannes Baptist Melsen Petronella Bussaars Antonie Nuijts Susanna Wilmse †1805
  ||||


  ||
  a picture
  Wilhelmus Melsen 1749-1820
   Joanna Nuijts 1763-1830
  ||  |
  Joanna Catharina Melsen 1805-1888  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content