• Born in 1804 - Sprang, Noord-Brabant, Nederland
 • Baptized 25 March 1804 (Sunday) - Loon op Zand, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 18 August 1874 (Tuesday) - Bergeijk, Noord-Brabant, Nederland, aged 70 years old
 • Bouwman
4 files available 4 files available

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Huwelijksakte:

No.9 Het Jaar een duizend acht honderd zes-en-twintig, den twintigste der maand April om elf ure des voormiddags zijn voor ons Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Loon op Zand provincie Noord-Braband, verschenen Dirk Paans van beroep Bouwman geboren te Loon op Zand oud twee en twintig jaren, wonende te Loon op Zand provincie Noord-Braband hebbende voldaan aan zijne verplichtig ten aanzien der Nationale Milicie, blijkens certificaat, afgegeven door den Heer Gouveneur der provincie Noord-Braband Meerderjarige Zoon van Gerrit Paans (overleden) van beroep wonende te en van Neeltje Rijerkerk wonende te Loon op Zand ter eenre, en Maaike van Gils van beroep Dienstmeid geboren te Capelle oud twee en twintig jaren, wonende te Loon op Zand provincie Noord-Braband Meerderjarige Dochter van Cornelis van Gils (overleden) van beroep , wonende te en van Adriana Jacobusje Snaphaan (overleden) wonende te ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waaraan voldoende, hebben wij overeenkomstig de Wet voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdsche partijen overgelegd, te weten: 1o. Van de akte van geboorte van Dirk Paans Bruidegom, waaruit blijkt dat hij gedoopt is den vijf en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd en vier te Loon op Zand provincie Noord-Braband 2o. Van de akte van geboorte van Maaike van Gils Bruid, waaruit blijkt dat zij gedoopt is den een en twintigste der maand Februarij een duizend acht honderd en vier te Cappelle provincie Noord-Braband 5o. De akte van afkondiging van trouwbelofte tusschen de aanstaande Echtgenooten, gedaan voor de buitendeur van het gemeente-huis alhier, de eerste op Zondag den negende April een duizend acht honderd en zes en twintig en de tweede op Zondag den zestienden April een duizend acht honderd en zes en twintig alsmede in de gemeente op Zondag een duizend acht honderd en op zondag den een duizend acht honderd waartegen geene verhinderinge zijn ingekomen Van het Certificaat afgegeven door Welgemelde Heer Gouveneur den twee en twintigsten Maart achttien honderd Zes en twintig No.478 houdende dat het nummer aan den bruidegom voor de Nationale Militie ten deele gevallen hem tot geen dienst heeft verpligt. 4o. De akte van overlijden van de Vader van den Bruidegom Gerrit Paans, overleden te Loon op Zand den tiende Maart achttien honderd en twintig. 5o. De akte van overlijden van de vader van de Bruid Cornelis van Gils, overleden te Capelle den twee en twintigsten Maart achttien honderd en acht. 6o. De akte van overlijden van de Moeder van de Bruid, Adriana Snaphaan, overleden te Loon op Zand den vierde Maart achttien honderd en twintig. 7o. Van de akte van bekendheid verleden voor de Vrederegter te Oisterwijk den vierden April een duizend acht honderd zes en twintig behoorlijk geregisteerd, waarbij consteerd dat de Grootvader van de Bruid van vaders zijde is genaamt geweest Cornelis van Gils en dat omtrend vijftig jaren geleden op de Leur is verdonken en aldaar begraven. 8o. De akte van overlijden van de Grootmoeder van van de Bruid van vaders zijde, Teuntje van der Ley overleden te Capelle den zeven en twintigsten februarij een duizend acht honderd en vijftien 9o. De akte van overlijden van de Grootvader van de Bruid van Moeders zijde Jacobus Snaphaan overleden te Loon op Zand den negentiende December een duizen acht honderd en achttien. 10o. Van de Akte van overlijden van de Grootmoeder van de Bruid van Moeders zijde Maaijke Jonkers overleden te Loon op Zand den vijftienden November zeventien honderd negen en tachtig. De moeder van de Bruidegom voornoemd alhier tegenwoordig zijnde verklaard hare toestemming in het tegenwoordig huwelijk te geven. En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk van het Burgerlijk Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling. Waarna wij Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand bovengenoemd, aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat de Personen van Dirk Paans en van Maaike van Gils bovengenoemd, door het huwelijk zijn vereenigd. Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegewoordigheid: 1o. van Hendrik Dorrenboom van beroep Bouwman oud zes en vijftig jaren, wonende te Loon op Zand 2o. van Adriaan Hage van beroep Bouwman oud zes en zestig jaren, wonende te Loon op Zand 3o. van Jan van der Hammen van beroep Schoenmaker oud dertig jaren, wonende te Loon op Zand 4o. van Jan van den Hoven van beroep Bouwman oud vijf en twintig jaren, wonende te Loon op Zand verklarende de gemelde getuigen te zijn geene bloedverwanten der Echtgenooten, als zijnde van de contracterende partij ter zijde En hebben na gedane voorlezing de partijen en getuigen, deze met ons geteekend. Uitgenomen de contracterene partijen ter andere zijde die heeft verklaard niet te kunnen schrijven De Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand, (8 handtekeningen)

 2 - Overlijdensakte:

No.29 In het jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den Negentiende der maand Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeijk, Provincie Noordbrabant, verschenen Albert Hageman oud drieëndertig jaren, van beroep bouwman Schoonzoon van den overledene en Peter Fransis Willems oud veertig jaren, van beroep Secretaris bekende van den overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben dat alhier op dingsdag den achttienden der maand Augustus een duizend acht honderd vier en zeventig, om tien ure des avonds is overleden Dirk Paans oud zeventig Jaren, van beroep bouwman geboren te Sprang wonende te Bergeijk zoon van Gerrit Paans en van Neeltje Reijerkerk beiden overleden echtgenoot van Maaike van Gils bouwvrouw wonende te Bergeijk. En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing, is onderteekend door ons en de beide aangevers. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (3 hantekeningen)

Death

Aangiftedatum: 19-8-1874.

 Sources

 • Baptism: Doopdatum wordt vermeld in Dirk zijn huwelijksakte.
 • Spouse: Huwelijksregister Loon op Zand 1826 Aktenr: 9
 • Death: Overlijdensregister Bergeijkl 1874 Aktenr: 29

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

  Family Tree Preview

     
a picture
Gerrit Paans 1775-1820
  a picture
Neeltje Rijerkerk
| |



|
a picture
Dirk Paans 1804-1874



 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content