• Born in 1790 - Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland
  • Baptized 20 July 1790 (Tuesday) - Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland
  • Deceased 21 March 1858 (Sunday) - Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland,aged 68 years old
  • Schipper.
4 files available 4 files available

 Parents

 Spouses

 Notes

Individual Note

 1 - Doop:

die 20 Julij 1790 natus et Baptizatus est Jacobus (oannes): filius Legit: Antonii Schonck hie nati, et paulina Uninck ex ginneken Suscept: Jahannes Schonck et Joanna Schonck.

 2 - Huwelijksakte:

N.19 Schonk Jacobus en Anna Cornelia Matijssen In het jaar Een duizend acht honderd acht en veertig den dertigsten den maand October in het Gemeentehuis dezer gemeente verschenen voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dinteloord en Princeland Jacobus Schonk oud Acht en vijftig Jaren geboren en wonende te Oudenbsoch zonder beroep weduwnaar van Cornelia Maria Vrogens overleden te Goes meerderjarige zoon van Anthonij Schonk en van Paulina Uninck beiden overleden te Oudenbosch ter Eene En Anna Cornelia Matijssen oud twee en vijftig jaren geboren te Rosendaal en wonende binnen deze gemeente van beroep winkelierster weduwe van Johannes Hendrikus Schets overleden binnen deze gemeente, meerderjarige dogter van Marijn Matijssen overleden te Rosendaal en van Anna Horians particuliere wonende te Rosendaal ter andere zeide, dewelke ons hebben verzocht over te gaan tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen behoorlijk en zonder eenige verhindering gedaan zijn binnen deze gemeente te weten de eerste op zondag den vijftienden der maand October en de tweede op zondag den twee en twintigsten dezelve maand, en te Oudenbosch de eerste op zondag den vijftienden der maand October en de tweede op zondag den twee en twintigsten October alle van deze jare achttien honderd acht en veertig. Geene oppositie tegen dit huwelijk bekend zijnde, regt doende op hunne vordering, na aan partijen voorlezing te hebben gedaan van de aan ons overgeven Stukken te weten: ten Eerste de Acten waaruit blijkt dat de beide Afkondigingen binnen deze gemeente als te Oudenbosch zonder stuiting hebben plaats gehad, ten tweede Hunne Geboorte Acten. En ten derde de Acten van overledenen zoo van de Echtgenoote den komparant ter eene als van den Echtgenoot van de Comparante ter andere zeide., dientengevolge en nadat de bruidegom en de bruid elk afzonderlijk aan ons hadden verklaard, dat zij elkanderen aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen,welke aan de wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard dat Jacobus Schonk en Anna Cornela Matijssen door de echt aan elkander zijn verbonden. Aldus al het voormelde gedaan en daarvan dadelijk deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Bemden van beroep wagemaker oud vier en vijftig Jaren van Jacobus Johannes Roomer van beroep kleermaker oud negen en veertig Jaren, van Frans Bom van beroep broodbakker oud twee en dertig Jaren, En van Johannes Paptist Calluij van beroep kleermaker oud twee en dertig Jaren getuigen alle binnen deze gemeente woonachtig welke deze acte na gedane voorlezing met de komparanten en ons hebben onderteekend, behalve den komparant ter eene welke verklaarde niet te kunnen Schrijven of teekenen als niet geleerd hebbende. De Ambtenaar voornoemd. (6 handtekeningen)

 3 - Overlijdensakte:

No.20 In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den twee en twintigsten Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OUDENBOSCH, Jacobus Tiberius oud Een en dertig jaren timmerman wonende alhier, gebuur en Adriaan Palinckx oud Vijftig jaren arbeider wonende alhier gebuur dewelke ons hebben verklaard, dat op Een en twintigsten Maart dezes jaars, om Zeven ure des voormiddags binnen deze Gemeente, is overleden Jacobus Schonk, oud zeven en zestig Jaren, Schipper, geboren en wonende alhier, man van Anna Cornelia Mathijssen, zonder beroep alhier, zoon van Antonius Schonk en Paulina van Uninck, beide overleden. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelve hebben geteekend. (3 handtekeningen)

Death

Aangiftedatum: 22-3-1858.

 Sources

  • Birth, baptism: RK Dopen Oudenbosch 1721-1806 (deel 5)
  • Spouse: Huwelijksregister Dinteloord 1848 Aktenr: 19
  • Death: Overlijdensregister Oudenbosch 1858 Aktenr: 20

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Antonij Schonk Paulina Uninck
|||
Jacobus Schonk 1790-1858