Beerta Hendriks Tammes
Beerta Hendriks Tammes
 • Born in 1810 - Groningen, Groningen, Nederland
 • Baptized 23 May 1810 (Wednesday) - Groningen, Groningen, Nederland
 • Deceased 24 July 1849 (Tuesday) - Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Nederland,aged 39 years old
 • Dienstmeid
1 file available 1 file available

 Parents

a picture
 • Schipper
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

  Doop: 1810 Meije Woensd. d. 23 Beerta d:v. Hindrik Tammes en Geertje Mienarda E.L. buiten A poort.

  Huwelijksakte: In het jaar Een duizen acht honderd zesendertig, den Een en twintigsten der maand Mei des nademiddags ten Vier uren, Zijn voor ons Wijtze Bendert Kloosterman, Assessor bij inderpresentie van den Heer Grietman dezelfs functien en die van Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Achtkarspelen, Provincie Vriesland, waarnemende gecompareerd Kornelus van Veen oud vier en twintig jaren van beroep timmerman wonende te Buitenpost binnen deze Grietenij en aldaar geboren den een en twintigsten maart des jaars een duizend acht honderd en twaalf blijkens een door ons afgegeven extract uit het Register voor de aangaven van geboorte in de voormalige Gemeente van Buitenpost, meerderjarige ongehuwde zoon van Pieter van Veen en Merkje Wesselius Gansevoort echtelieden, van beroep Winkeliers wonende te Buitenpost gemeld hierbij tegenwoordig en derzelver toestemmenig gevende. En Beerta Tammes oud zes en twintig jaren van beroep dienstmeid wonende insgelijks te Buitenpost en geboren te Groningen en aldaar gedoopt den drie en twintigsten mei achttienhonderd en tien blijkens een extract uit het Register der gedoopten in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar afgegeven door den Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand van de stad afgegeven den eertsten maart dezes jaars zijnde behoorlijk gelegaliseerd, meerderjarige ongehuwde dochter van Hendrik Tammes en Geertje Mienardie, echtelieden van beroep Schippers wonende te Groningen, derzelve toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende bij eenen autentieke acte gepasseerd voor den Heer Johannes Albertus Hoog openbaar Notaris residerende te Amsterdam den acht en twintigsten April jongsleden, zijnde behoorlijk geregistreerd en gelagaliseerd. Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te willen voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Grietenij huis hebben plaats gehad namelijk voor de eerste maal op den achtsten en voor de tweede op den vijftienden der tegenwoordige maand Mei telkens des Zondagsmiddags ten twaalf uren. En geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde gekomen hebben wij aan hen verzoek voldoende na voorlezing van alle des voorgemelde Stukken alsmede van het Zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk. Ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden nemen waarop door elk derzelve afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Kornelus van Veen en Beerta Tammes door het huwelijk verbonden zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Veen oud twee en vijftig Jaren van beroep Winkelier des bruidegoms vader van Hendrik Remmelts Bos oud negen en twintig Jaren van beroep Koopman der bruidegoms aangehuwde broeder - van Pieter Arnoldus Boeyenk oud drie en veertig jaren van beroep Agent van Politie en van Folkert van der Schaaf zes en twintig Jaren, van beroep Klerk, zijnde beide laatstgemelden aan de contractanten vreemd en alle getuigen woonachtig te Buitenpost meergemeld. En hebben de getuigen deze acte nadat ook deze was voorgelezen nevens ons de contractanten en des bruidegoms moeder onderteekend (8 handtekeningen)

  Overlijdensakte: In het jaar Een duizend acht honderd negenenveertig, den vijf en twintigsten der maand Julij zijn voor ons Jonkheer Daniel de Blocq van Haarsma de With Grietman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grietenij Achtkarspelen. Provincie Friesland gecompareerd: Kornelis van Veen, oud Zeven en dertig jaren, timmerman, man van de overledene en Pieter van Veen, oud vijf en Zestig jaren, Veldwachter Schoonvader van de overledene, beide wonende te Buitenpost welke ons verklaard hebben, dat Beerta Tammes, oud negen en dertig jaren zonder beroep geboren te Groningen, wonende te Buitenpost, gehuwd met Kornelis van Veen, Timmerman, wonende aldaar, dochter van Hendrik Tammes en Geertje Lucas Mienardie, beide overleden, op den vier en twintigsten der maand Julij des namiddags ten elf ure, te Buitenpost is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, welke derzelven na zulks met ons hebben geteekend. (3 handtekeningen)

   Sources

  • Birth, baptism: Algemeen doopboek Groningen 1808-1811 folio 40
  • Spouse: Huwelijksregister Achtkarspelen 1836 Aktenr: 25
  • Death: Overlijdensregister Achtkarspelen 1849 Aktenr: B 26

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

     
  a picture
  Hindrik Tammes 1778-1841
   a picture
  Geertje Lucas Meinardi
  ||  |
  a picture
  Beerta Hendriks Tammes 1810-1849