Geertje van Dijke
Geertje van Dijke
 • Born 26 August 1869 (Thursday) - Sint Philipsland, Zeeland, Nederland
 • Deceased 26 October 1960 (Wednesday) - Oud-Vossemeer, Zeeland, Nederland,aged 91 years old
 • Buried 29 October 1960 (Saturday) - Oud-Vossemeer, Zeeland, Nederland
6 files available 6 files available

 Parents

a picture
 • Arbeider
 • a picture
 • Arbeidster
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  No.23 Augustus Geertje van Dijke Heden den Zeven en twintigsten van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd negen-en-zestig, verscheen voor mij lid van de raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Sint Philipsland, provincie Zeeland, Cornelis Cent van Dijk, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Sint Philipsland, dewelke mij heeft verklaard, dat op den Zes en twintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderd negen en zestig, des middags te half twaalf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk C, nommer Zestien, is GEBOREN een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Cornelia Nieuwelink van beroep arbeidster wonende te Sint Philipsland, Zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Geertje welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Jacob Kornelis Lindhout, acht en vijftig jaren, van beroep Heel- en Verloskundige, wonende te Sint Philipsland, en van Willem Mol, oud zeven en veertig jaren, van beroep Secretaris, wonende te Sint Philipsland, als getuigen daartoe door den aangever gekozen. En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. (4 hantekeningen)

   2 - Overlijdensakte:

  No.11 Heden, zeven en twintig oktober negentienhonderd zestig, is voor mij ambtenaar van den burgerlijke stand van de gemeente OUD-VOSSEMEER verschenen, Geuze, Jacob oud drie en vijftig jaren, van beroep lijkdienaar, wonende te Oud-Vossemeer die mij heeft verklaard, dat hij uit eigen wetenschap kennis draagt, dat op zes en twintig oktober negentienhonderd zestig, binnen deze gemeente, te een en twintig uur is overleden van Dijke, Geertje oud een en negentig jaren, geboren te Sint Philipsland zonder beroep wonende te Oud-Vossemeer weduwe van Bevelander, Philippus Leendert; dochter van van Dijke Cornelis Cent en van Nieuwelink, Cornelia, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen. De ambtenaar, (2 handtekeningen)

  Birth

  Aangiftedatum: 27-8-1869.

  Death

  Aangiftedatum: 27-10-1960.

  Family Note

    Huwelijksakte:

  No.9. December Philippus Leendert Bevelander en Geertje van Dijke. Heden den eersten van de maand December des jaars een duizend acht honderd drie en negentig, verschenen voor mij Jacobus Jan Geense, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente SINT PHILIPSLAND, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeentehuis Philippus Leendert Bevelander oud drie en twintig jaren, geboren te Oudvossemeer, van beroep landman, wonende te Oudvossemeer, van staat Weduwnaar van Willemina Maria Martina Ruijtenburg, meerderjarige zoon van Johannes Bevelander, landman, wonende te Oudvossemeer en van Neeltje Catharina Engelvaart, overleden aldaar en Geertje van Dijke oud vier en dertig jaren, geboren te Sint Philipsland, van staat jonge dochter meerderjarige dochter van Cornelis Cent van Dijke, landman, en van Cornelia Nieuwelink, zonder beroep, beiden wonende in deze gemeente ter andere zijde; welke mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Vervolgens door mij gelet zijnde op de door de Comparanten overgelegde stukken als: ten eersten, Een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door de bruidegom, ten tweeden, Een geboorte-extract van den bruidegom, ten vierden, Een dood extract van bruidegoms moeder, ten vijfden, een dood extract van bruidegoms overleden echtgenoote, ten zesden, Een certificaat, afgegeven door den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Oudvossemeer, waaruit blijkt, dat de afkondigingen van dit huwelijk aldaar hebben plaats gehad op Zondagen den Negentiende en den Zes en twintigsten November dezes jaars en zonder stuiting zijn afgeloopen. En is mij uit het Register van huwelijks-Afkondigingen dezer gemeente gebleken, dat de bij de wet gevorderde - afkondigingen van dit huwelijk op Zondagen den Zes en twintigsten November dezes jaars in deze gemeente hebben plaats gehad en mede zonder stuiting zijn afgeloopen. De vader van den bruidegom en de Ouders van de bruid, mede alhier tegenwoordig, hebben mij verklaard volkomen in dit huwelijk toe te stemmen, al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebracht. Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten, elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Philippus Leendert Bevelander en Geertje van Dijke DOOR DEN ECHT AAN ELKANDER ZIJN VERBONDEN. In tegenwoordigheid van: Abraham Reijngoudt, oud veertig jaren, van beroep landman, oom van de bruid; Krijn de Masier, oud acht en twintig jaren, van beroep landman, neef van de bruid; Pieter Gerard Anthonie Padmos, oud vijf en twintig jaren, van beroep landbouwersknecht, neef van de bruid; en Cornelis van Strien, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, geen bloed- of aanverwant van een der partijen, en allen wonende in deze gemeente. En is hiervan door mij opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom, de ouders van den bruid, de getuigen en mij is geteekend. (10 handtekeningen)

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Sint Philipsland 1869 Aktenr: 23
  • Spouse: Huwelijksregister Sint Philipsland 1893 Aktenr: 9
  • Death: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1960 Aktenr: 11
  • Burial: Eendrachtbode 28 oktober 1960

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Cornelis van Dijke Geertje Wagemaker Krijn Nieuwelink 1813-1903 Eva Tholens 1814-1904
  ||||


  ||
  a picture
  Cornelis Cent van Dijke 1844-1927
   a picture
  Cornelia Nieuwelink 1847-1910
  ||  |
  a picture
  Geertje van Dijke 1869-1960