• Born 6 August 1821 (Monday) - Slochteren, Groningen, Nederland
 • Deceased 16 March 1878 (Saturday) - Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland,aged 56 years old
 • Dienstmeid

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboorteakte:

No.51 In het Jaar Een duizend achthonderd en één en twintig den zevenden Augustus des namiddags om vier uur is voor mij A: N: Dijkhuizen officier van den Burgerleijken Stand van de Gemeente Slochteren Kwartier Appingedam Provincie Groningen gecompareerd Hindrik Egberts Veentjer, oud vijf en twintig Jaren van beroep Arbeider wonende Slochteren welke bij ons heeft aangegeven Een kind van het vrouwelijk geslagt zijnde dochter van hem Deposant en zijne huisvrouw Stijntje Nannes oud zes en twintig Jaren, welk kind geboren is op den zesden Augustus dezes Jaars, des morgens om twee uur in het Huis N0.3 te Slochteren voornoemd. en verklaarde dat aan hetzelve zoude worden gegeven den voornaam van Trientje. Welke verklaring geschied zijnde in tegenwoordigheid van Jan Hindriks Houwen, oud vier en veertig Jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Slochteren, en van Berend Derks Schrikkema, oud twee en veertig Jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Slochteren voornoemd, Zoo is hiervan deze acte geformeerd, en door hun benevens den deposant en mij verteekend na dat hun dezelve is voorgelezen op dag maand en Jaar als boven . Schout (4 handtekeningen)

 2 - Huwelijksakte:

18 In het jaar een duizend achttienhonderd negen en veertig op Zaterdag den negentienden der maand Mei des avonds te zes uur zijn voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sappemeer, Arrondissement en provincie Groningen in het Gemeentehuis in het openbaar verschenen Christiaan Ruchti oud zes en twintig jaren Scheepsbouwersknecht van beroep geboren te Sappemeer in wonende in het Kleinemeer gemeente Sappemeer meederjarige zoon van Pieter Ruchti en van Trijntje Jans Brust ehelieden dagloners te Kleinemeer woonachtig hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende en Trientje Veentjer oud zeven en twintig jaren dienstmeid van beroep geboren te Slochteren en wonende te Kielwindeweer gemeente Hoogezand meerderjarige dochter van Hindrik Egberts Veentjer en Stijntje Nannes ehelieden dagloners te Slochteren wonende hierbij verschenen hunne toestemming verlenende. Welke van mijverzocht hebben te procederen tot voltrekking van het huwelijk tusschen hunlieden voorgenomen en waarvan de afkondigingen zijn gedaan voor de deur van het huis der gemeente alhier op Zondagen den zesden en dertienden dezer maand telkens des middags om twaalf uren, zijnde gelijke afkondigingen op de zelfde datums in de gemeente Hoogezand geschied blijkens het te dezer overgelegd Certificaat van den Heer Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken stand dier gemeente. Geene verhindering tegen gemeld huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht zoo heb ik in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen gevraagd zoo aan den toekomende echtgenoot als egade of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en daarop door ieder hunner afzonderlijk een bevestigend antwoord zijnde gegeven verklare ik in naam der wet dat de Comparanten Christiaan Ruchtie en Trientje Veentjer door het huwelijk vereenigd zijn. Van al hetwelk ik acte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van Jurjens Geerts Schut oud vier en veertig jaren veldwachter( niet te lezen) oud agt en dertig jaren Gemeente ontvanger, Tiemen Jacobs Swiers oud vier en dertig jaren landbouwer en Gehardus Smith oud acht en twintig jaren landbouwer van beroep alle vier woonachtig te Sappemeer aan comparanten niet bevriend en aan mij wel bekend welke deze acte na gedane voorlezing nevens mij en de vaders van de comparanten hebben getekend verklaarde de comparanten hunne moeders daartoe verzocht niet te kunnen schrijven uit hoofde zulks niet hadden geleerd Burgem. (7 handtekeningen)

 3 - Overlijdensakte:

No. 24 In het jaar duizend achthonderd acht en zeventig, den zeventienden der maand Maart zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand des gemeente Sappemeer, Arrondissement Winschoten, Provincie Groningen, verschenen Roelof Meijer oud zeven en veertig jaren, van beroep Klerk wonende te Kleinemeer, nabuur van de overledene, en Stoffer Plukker oud drie en dertig jaren, van beroep dagloner wonende te Kleinemeer, nabuur van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Zestienden der maand Maart dezes jaars des voordemiddags te tien uur, binnen deze gemeente te Kleinemeer is overleden Trientje Veentjer oud zesen vijftig jaren van beroep zonder geboren te Slochteren laats gewoond hebbende te Kleinemeer gemeente Sappemeer weduwe van Christiaan Ruchti overleden te Kleinemeer, dochter van Hindrik Egberts Veentjer en Stijntje Nannes in leven echtelieden beiden overleden te Slochteren Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die, na voorlezing, door de aangevers en ons is geteekend (3 handtekeningen)

 Sources

 • Birth: Geboorteregister Slochteren 1821 Aktenr: 51
 • Spouse: Huwelijksregister Sappemeer 1849 Aktenr: 18
 • Death: Overlijdensregister Sappemeer 1878 Aktenr: 24

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content