Harmke Vellinga
Harmke Vellinga
(Harmke Vellenga)


 • Born 3 August 1866 (Friday) - Hoogezand, Groningen, Nederland
 • Deceased 1 October 1917 (Monday) - Groningen, Groningen, Nederland,aged 51 years old
3 files available 3 files available

 Parents

a picture
 • Schipper
 •  Spouses and children

   Notes

  Individual Note

   1 - Geboorteakte:

  No.146. In het jaar duizend achthonderd zes en zestig, den vierden der maand Augustus, voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogezand, Arrondissement en Provincie Groningen, is verschenen Menne Vellinga, oud eenendertig jaren, van beroep Schipper, wonende te Zoutkamp, dewelke heeft verklaard, dat op den derden der maand augustus des jaars duizend achthonderd zes en zestig, des morgens een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam van Harmke gegeven zal worden; van welk kind vader is Menne Vellinga opgemeld en moeder Ettje Bonnekes Sijpkes, zonder beroep, ehelieden, wonende te Zoutkamp, aan boord van hun schip verblijf houdende, waarmede zij thans te Martenshoek zijn liggende. En is deze aangifte en verklaring in tegenwoordigheid van Jan Lucas Bakema, oud tweeënzeventig jaren, van beroep winkelier, wonende te Martenshoek, en van Willem van der Werp, oud zesendertig jaren, van beroep Schipper, wonende te Martenshoek, als daartoe door den belanghebbende gekozene getuigen. En is deze akte na voorlezing, door comparant getuigen en ons geteekend op tijd als boven. (4 handtekeningen)

   2 - Huwelijk:

  Bruidegom: Gerard Auën, geboren te Onstwedde; oud 31 jaren; beroep postbode, zoon van Willem Auën, beroep: schoenmaker, en lotje Koster, beroep: zonder. Bruid: Harmke Vellinga, geboren te Hoogezand; oud 32 jaren; beroep: zonder, dochter van Menne Vellinga, beroep: schipper, en Ettje Bonnekes Sijpkes, beroep: zonder.

   3 - Overlijdensakte:

  Nummer 1301. Heden den tweeden October duizend negen honderd en zeventien, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Heino Koning, oud vijfenveertig jaren, van beroep leedaanzegger en Taeke Henstra, oud zevenendertig jaren, van beroep klerk, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand October dezes jaars, des namiddags te een uur, binnen deze gemeente is overleden: Harmke Vellenga, oud eenenvijftig jaren, zonder beroep, geboren te Hoogezand, wonende alhier, weduwe van Gerhard Auën, dochter van Menno Vellenga, zonder beroep, wonende alhier en van Eitje Sijpkens, overleden. Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend. (3 handtekeningen)

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Hoogezand 1866 Aktenr: 146
  • Spouse: Huwelijksakte Borger 1899 Aktenr: 16
  • Death: Overlijdensregister Groningen 1852 Aktenr: 1301

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

     
  a picture
  Menne Vellenga 1834-1926
   Ettje Bonnekes Sijpkens 1843-1917
  ||  |
  a picture
  Harmke Vellinga 1866-1917