Anna NEVEN
Anna NEVEN
  • Born 10 April 1799 - Tongeren
  • Baptized 10 April 1799 - Tongeren
  • Deceased 11 October 1877 - Tongeren,aged 78 years old
2 files available 2 files available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Bron:

stamboom op blz. 18 in:
Limburgsche bijdragen uitgegeven door het Leesgezelschap van Hasselt, twintigste bundel, 1928
met blz. 13-54:De voorouders van den dienaar Gods pater Valentinus Paquay O.F.M., Tweede deel, Moederlijke zijde

en p 13-17:

ANNA NEVEN, moeder van dendienaar Gods, P. Valentinus, werd gedoopt te Tongeren den 10 April 1799. Zij bewoonde nabij de Maastrichterpoort,rechtover de Koeimarkt, hetstamhuis harer ouders "de Gulden Kop". Den 13 Juni 1821, een half jaar na 't overlijden van haren vader, trad zij in echt met Hendrik Paquay van Alt-Hoesselt.

Na het bijna schielijk afsterven van haren echtgenoot, den 15 Mei 1847, bleef Anna Neven bij hare moeder en zuster inwonen.
Na den dood harer moeder Maria Schoefs, had eene deeling plaats tusschen de twee overlevende gezusters Neven, en het huis werd aan Annatoegewezen.

De moeder van Pater Valentinus bleef, tot het jaar 1868,in "de(n) Gulden Kop" wonen.
Zij verhuurde toen het huis eerst aan M.Timmers van Moelingen, later aan M. Lambert Waroux. Zij betrok eene woning gelegen vlak tegenover den ingang der oude Begijnhofkerk, thansMinderbroederskerk, te Tongeren, alwaar zij overleed den 11 October 1877.

Na haren dood werd het huis der Maastrichterstraat door hare kinderen, den 26 April 1878, openbaar verkocht bij akte van notaris Van Ormelingen. Het werd als volgt beschreven: "Een schoon en wel ter neering gelegen huis met invaartpoort, stallingen, schuur, werkhuis en tuin,te zamen 8 aren 85 centiaren, in de Maastrichterstraat te Tongeren, tegenover de Koeimarkt, renende eene zijde Christiaens-Nuss, andere zijde Fraikin, van voor de Maastrichterstraat, van achter de nieuwe square, sectie C, n. 81 van 't kadaster, bewoond door L. Waroux".

Het huis"de Gulden Kop" werd, in openbare veiling toegewezen aan M. Lambert Waroux, aan den prijs van 26,960 frank. Daarenboven werden 2 hectaren 68 aren 45 centiaren bouwlanden verkocht voor 17585 frank.
Pater Valentinus was, op dien verkoop vertegenwoordigd door Godefroid Hubens, zaakwaarnemer, handelende als gevolmachtigde.

Het huis werd later, beurtelings verkocht aan M. Theunissen-Hoegaerts, M. Detilloux en M. Jules Defourny.
Tegenwoordig vervangt eene groote vierkante dubbele deur de vroegere rondvormige invaartpoort.
Het uithangbord "de Gulden Kop" is verdwenen.
De sierlijke steenen schouw, verbeeldende Adam en Eva, werddoor den eigenaar M. Waroux, verkocht aan wijlen den heer ridder Oscar Schaetzen en versiert thans de zaal van het huis Schaetzen in de Repenstaat.

Niets herinnert aan het nageslacht het huis waar de Eerbiedwaardige Pater Valentinus bet levenslicht zag.
Het aanstaand eeuwfeestzijner geboorte, den 17 November 1928. zal dit verzuim doen herstellen. (1)

(1) Een gedenkplaat zal, dien dag. op den voorgevel van het geboortehuis van Pater Valentinus geplaatst worden.

Aangaande het geboortehuis van P. Valentinus stippen wij nog de volgende bijzonderheden aan: Eene oorkonde van 1516 leert ons dat be huis "de Gulden Kop" van oudsher onder dien naam bekend stond (1). Het was destijds bewoond doormeester Arnold Schaetzen,

(1) H. Reg 277 van 0.L.Vrouwkerk van Tongeren afschrift van reg. 24 T. fol 202 "Vicus Traiectensis inter mansionem magistri Arnoldi antiquitus Aureum Caput."

Een algemeene brand, aangestoken op bevel van Calvo, Franschen bevelhebber van Maastricht, vernielde de stad Tongeren in den nacht van 28-29 Augustus 1677. Jaren verliepen eer de meeste huizen herbouwd waren, dewijl vele eigenaars van "afgebrande plaatsen" in grooten nood verkeerden.

"Een afgebrande plaetse, daer huys ende aenhanck genaempt den Gulden Kop in de Trichterstraat opgestaen hadde" werd, den 31 Januari 1701, verkocht aan Aerdtof Arnold Ivens "borger ende raemaeker", echtgenoot van Anna Wouters.

Aldus kwam dit eigendom, in 1701, in 't bezit dervoorouders van PaterValentinus, en bleef bijna twee eeuwen aan zijne familie toebehooren.

Arnold Ivens herbouwde het huis "de Gulden Kop" gelegen op voorgenoemde afgebrande plaats en stond, den 7 October 1725, door akte verledenvoor notaris ChristiaanVan Ormelingen, dit huis af aan zijnen schoonzoon Lambert Van den Rijdt, brouwer, echtgenoot van Maria Catbarina Ivens. Laatstgenoemde echtelingen stierven beide in 1733.

Langen tijd bleef dit huis "de Gulden Kop" onder hunne kinderen onverdeeld, totdat den 9 December 1761, door akte verleden voor notaris Frederik Tournaye,drie der kinderen, namelijk: Willem LoIx, apotheker, echtgenoot van Maria - Anna Van den Rijdt, Arnold Van den Rijdt, brouwer, en Jan Van der Rijrt, echtgenoot van Maria Elisabeth Van den Rijdt, de drie vierden die zij hadden aan voorgemeld huis, verkochten aan hunnen schoonbroeder Gisbert Neven, echtgenoot van Anna Van den Rijdt.

Gisbert Neven,overgrootvader van Pater Valentinus,overleed den 10 April 1770. Ziin zoon, Lambert Neven, kwam, door deeling van 5 Januari 1795, in bezit van het ouderlijk huis dat hij, in 1820, krachtens bemachtiging verleendden 27 November 1819, langs den straatkant herbouwde.

Het geboortehuis van P. Valentinus vertoonde gelijkvloers, eene groote inrijpoort, eene deur en twee vensters; op 't verdiep drie vensters en eene kleineboven de inrijpoort.

De inrijpoort bevond zich aan den kant van het aanpalend huis "de Ploeg" naar den kant der Maastrichterpoort.

Benedenbestond de woning uit een gang met trap en uit drie plaatsen: de groote gelagkamer, keuken of zitplaats en achterkeuken met oud brouwhuis en oven.

In de gelagzaal bevond zich de monumentale steenen schouw, eene alkoof met eiken deur, een fraaie eiken horlogiekas (1) en, naar den kant van den gang, de toonbank en spinde.

(1) Thans in 't bezit vanden E. H. Jan Paquay, pastoor-deken to Bilsen

Op 't verdiep waren vier kamers: de groote kamer met twee vensters boven de gelagzaal gelegen, de middenkamer boven de gang en twee vertrekken boven de inrijpoort

eene langs voor en de andere langs achter.

Een trap van vier treden leidde naar die vertrekken waar vier bedden stonden. Boven de kamersen boven keuken en achterkeuken lag de zolder.

P. Valentinus werd inde groote bovenkamer geboren.

Achter 't huis bevond zich een binnenplaats met achtergebouwen: in 't midden, de mesthof, links de varkensstal;
rechts, de koei- en kalverstal en de paardstal met hooischelf; achter de schuur en stallingen voor afspanning.

De hof achter de schuurpaalde aan de stadswallen alwaar zich een zomerhuisje van tuyas bevond. Een achterdeurtje gaf uit op de wallen.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Gisbert NEVEN 1716-1770 Anna Elisabeth van den RYDT 1732-1794 Willem SCHOEFS 1737-1819 Maria Elisabeth GERMIS 1738-1807
||||


||
Lambert NEVEN 1764-1810 Maria SCHOEFS 1770-1855
|||
a picture
Anna NEVEN 1799-1877