Toussaint [Tousain]


  • Alida 1850-, married to Jacobus Olierhoek in 1874.