• Born between 1560 and 1610 - (Lb), Netherlands
 • Deceased between 1580 and 1710 - (Lb), Netherlands

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


referentie: 1318

Family Note

referentie: 47898

 Sources

 • Spouse: Personal websites - [various websites with information, reliability depending on person investigating] - - Internet - http://home.hetnet.nl/~ervancrugten/Stemkens.htm - II. (zn. van I)

  Jan Stemkens, geb. Neer ca. 1570/75, laatschepen van de laatbank van Munsterbilsen te Neer 1632-1638, overl. na. 27-1-1644 (verm. vòòr 13-7-1650); tr. met N.N. (Claessen).

  1629 okt. 7 (RAM, AGH 431)

  "Uetersten wille van Henderick Claessen ingeseten der kerspels Neer. Den sevenden Octrobris Anno duijsent seshondert ende negentwintich, Henderick Claessen en Agnes sijn huijsvr: beijde cranck van Lichaem maer hunnes verstandts noch vollmachtich, het eijnde deses levens, ende die oneindlicke ewicheit voor oeghen hebbende hebben hunnen uijtersten wille verclaert ende geopenbaert als vochtt.

  Inden eersten bevelen sije hunne sijlen aen Godt allmachtich en alle sijne heijligen, hunne lichaemen sie sijlen daer uijtgescheijden, sijnde der kerckelicher begraevenissen etc.

  Van hunne tijdelicken goederen hebben sije gelaeten twintich gulden tott hulpe om te doen maecken een eerlicke Cijborie in die kercke van Neer.

  Vorders Henrick laet siner huijsvrouwe Agnes ingevall hij haer quaem te verscheijden, en sije sulcxs van doen mochte hebben hondert gulden, welcke hije op hett dorp van Neer staende heeft.

  Item derselver noch vijftig gulden welcke sije sall moegen werven op hett huijs daer in woenen.

  Item laett hije Henrick oock vijfftich gulden aen Nicolaes Tijsemans soen oock te werven op t'selve huijs.

  Item laet hije aen Jan Stemkens kinderen vijffent'seventich gulden oock te werven op het selve huijs.

  Item aen die selve Jan Stemkens kinderen laet hije Henderich den halven hoff in het dorp bije Geijrlinck Pijls gelegen.

  Voerders met believen sijner huijssvrouwen Agnes laet hije aen Jaeck Stemkens sijne bijen terstondt naer sijnen doott aenteslaen.

  Item laet hije aen Jeuck Stemkens drije Henricus nobelen staende aen Reijner Waegemens den selve geleendt tott Keijserbosch aen dije porst.

  Item van sijne beste boxen laet hije deene aen Jeuck Stemkens, dander aen Lennert Clercxs.

  Aen: Goedartt Strubben laet hije dije silvere knoepen die hije plaech te draeghen.

  Aen Merrie van Rooij geven sije beijde hett Rentken datt op den toll gaett, hett welck sije ontfangen sall naer Henricus doodtt alwaert schoen datt Agnes inden leve bleeff.

  Aen Dingen Stueten geven sije beijde een koeij welcke sije ontfangen sall, als sije die sall van doen hebben, offt terstondtt naer hunner beijder doodtt, en soo sije beijde van dese kranckheijtt sterven sall Dingen voorss beijde die koeijen hebben.

  Desen hunnen eijgen uitersten wille hebben sije beijde respective eernstelick begeerdtt vollbracht te weerden naer hunne doett doer kracht t'sije testament codicilli donationis causa mortis off andersins soe sulcxs t'beste soude moegen geschieden, waer bije geweest sijn Jacob Buijsers, Jan Beeren, Jan op die Brugh ende ick Leo van der Meer pater pastoer tott Neer ende dit mit mijne eijgene handtt geschreven en onderteijkendt ende mett mijnen segell besegelt hebbe".

  (RAM, AGH 476)

  Jan Stemkens woonde te Neer op Kinkhoven, en bezat de volgende stukken grond:

  "sw halve baendt mit ene huijs plaetz 1 morgen, noch buijten gen roij LXXXIII roijen, noch buijten gen dijck XXXII roijen". 1644 jan. 27 (RAM, AGH 421) Jan Stemkens blijft bij zijn verklaring van 20-10-1643, die hij had afgelegd in een proces tussen de abdis van Munsterbilsen en Neer. Hij zegt daarin "omtrent sevenrich jaeren" oud te zijn en te Neer geboren en getogen te zijn (het proces ging over wie de kosten van het nieuw te bouwen kerkdak moest betalen, de parochianen, de pastoor of de abdis van Munsterbilsen als tiendhefster).

  Kinderen:  1. Jeuck, volgt III.

  2. Vermoedelijk: Wilmke; tr. met Gerardt Bluetens/Blutgens. 1658 nov. 18 (RAM, AGH 422). Gerart Blutgens en Wilmken zijn vrouw verkopen een vrecht land "an der Vehestege" gelegen, "soo groot ende klein als 't selve ter eener sijden Jaeck Stemkens" aan Lenart van Vlodrop. 1668 febr. 23 (RAM, AGH 429). Gerardt Bluetens en Wilmken Stemkens zijn vrouw verkopen land aan Petrus Versiers, ppastoor te Neer.  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview