Sosa :1
  • Born in 1663 - Holten
  • Deceased in 1723 - Holten,aged 60 years old

 Parents

 Spouses and children

 Half-siblings

On the side of Willem onder den Bergh 1625-1683

 Notes

Individual Note

Persoon 10084. Hij sticht tussen 1694 en 21-06-1711 een katerstede in de Beuseberg die de naam "Lavarne" krijgt. Op 06-03-1716 wordt hij aangeslagen voor 2 gld. 8 st. verponding.

Ik denk dat deze Henderick Lavarren een Hendrick Willems is. Bij het huwelijk in 1722 van zoon Willem wordt hij met dat patroniem aangeduid, en bij het huwelijk in 1710 van dochter Hendrikjen net zo. Hendrikjen heet merkwaardigerwijs in de akte zelf (ook) Willems!

Mogelijk genoemd in deze akte:
- 3 oktober 1694. Aanneming uitcoop ofte magescheijd door Wander Janssen en Henrik Willemsen als bloed momboiren over de onmondige kinderen van Jan Willemsen ehelijk geprocreert bij saal. Jenneken Janssen sijn huisvrouw .
- 29 oktober 1694. Boedelscheiding tussen Jan Willemsen weduwnaar van Jenneken Janssen en zijn zes kinderen (2 dochters: Aaltjen en Hilleken, + vier zonen). Elk kind krijgt 20 car.gl. Daarenboven krijgen de dochters elk een linnen bedde, met elk een paar lakens en een paar kussentoge als zij komen te trouwen. Verder krijgt dochter Aaltjen haar moeders kiste en dochter Hilleken een nieuwe kiste van vijfftehalf voet groot. De momboiren zijn beijde der kinderen ooms.
-- GEDCOM (FAM) --1 CHIL @I52504@2 _QUAYHUSB 32 _QUAYWIFE 3

Death

Overleden tussen 26-07-1722 (tr.kind) en 01-05-1723 (verponding).

Family Note

Marriage with Jenneken Teunissen

Huwelijksjaar en plaats aangenomen. Het echtpaar woont op de Lavarne te Holten. Voor meer informatie zie de Holten pagina van www.strookappe.nl

Gerigte gehouden binnen Deventer nae vergunde Aarde den 7 Maert 1705
Scholtes J. Cuper van Holthuijsen (of Huper?)
Aanr. Jan Bussinck en Bastiaan Henderix
Erschenen in desen Ed.(Edele) Gerigte, Garrit Wessels voor hem selfs ende als boedelhouder en legitime voogt der selve, als mede Jan Jansen sijn huijsvrouw Maria Henderix, Berent Jansen, Maria Eerbeek sijn huijsvrouw, tuttoris maritis, Anna Bussinck
voor haer selfs en voogdesse en boedel houdster haerer kinderen, geadsisteert met G. Wessels, als haeren tot dese sake gecosen en toegelaten momber, en bekenden voor een so van penn (som van penningen) haer heden te dancken voldaen ende ontrigtet in eenen steden vasten onwederroepelijken erfcoop te hebben vercoft gecedeert en getransporteert sulics doende cragt deser aen Henderick Lavarren sijn huijsvrouw Jenneken Tonnis en haerl. Erfgen(amen), haer beide Catersteede ofte
plaets Jan Lubberts Steedje gen(oemd) ende bij coperen tegens woordigh wordende gebruickt, betstaende in huijs, hof hoge en lage landerijen, enz. niets uitgesondert, sijnde vrij allodiaal met sijn regt en gereghtigheijt oude en nieuwen toebehoor apen dependenten van dien, soo ende in allergestalte t selve in desen Schoutampt en Carspel Holten Boerschaph Beusenbergh gelegen is in sijne bekende bepalinge belovende sij comp(aranten) desen erfcoopten allen tijden te sullen staen, wagten en waeren voor ……? en alle opsprake als nae lantr(echt) na waerheijth oirconde dese van mij Scholtes nestas van Heer Camr Cuper van Holthuijsen, daertoe verzogt, om dat met schrijven costen noch segel gebruikte get. a get.
Transcriptie gemaakt door Albert Elbertse.

1705. Henderick Lavarren en zijn huijsvrouw Jenneken Tonnis kopen de katerstede Jan Lubberts steedje gent. In de tekst van de akte lijkt overigens te staan dat de boerderij werd verkocht aan ‘Henderick Lavarren syn huijsvrouw Jenneken Tonnis'! De omschrijving is interessant: een vrij allodiaal! En stelt de akte: gelegen in de Boerschap Beusenbergh. Ik ben niet bekend met de (stichtings-)geschiedenis van de boerderij Lavarne, maar de gedachten kwam bij mij op of de in 1705 aangekochte boerderij niet vervolgens onder die naam bekend kwam te staan. Van een Jan Lubberts in de Beuseberg wordt volgens mij verder niet meer vernomen, wel is er inderdaad nog een zo genaamde boerderij in Neerdorp.
Bron: E-mail Koen de Jager d.d. 17-05-2020.

N: gerigte gehouden tot Deventer den 7 Sept 1720 op vergunde aerde Scholtus, Huper van Holthuijsens
Aarn. Ant. Rensink
Ar. Witters

Is erschenen in den Ed: gerigte Hend: Hendrixc Lavarne, voor hem selfs en als boedelhouder sijnen onmondige kinderen, voorts Egbt (Egbert?) Henderix voor hem selfs en in egte hebbende gehadt, Hendriekje Henderix mede als boedelhouder sijnen onmondige kinderen, en bekenden te samen en een ieder in t bijsonder voor een so van penn. (somma van penningen) die …. goeder betalinge deeden bedanken den laetsten met den eersten penn. (penningen) in eenen steden, vasten onwederoepelijken erfcoop, te hebben vercoft, gecedeert en overgedragen sulx doende kragte deses, an die Everhard Jordens secretaris der stad Deventer en desselfs erfgen. (erfgenamen) haere eijgendommentlijke Caterste Lavarne gent. (genaamd) bestaende in huijs, hof hoogh en laagh lant niet uitgesondert, groot ses a seven schepel gesaaij ten oosten, nae Paalmans, ten westen ‘t gemeine broek, ten zuijden Slootmans, ten noorden Jan Vastert in ‘t Schoutampt en Carspel Holten Burschaph Beusenbergh in sijne bekende bepalinge gelegen, met sijn regt en geregtig heijt, oude en nieuwen toebehoir ap en dependentjen van dien, belovende sij comp,(comparanten) desen erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten ende waerhen voor d' Evitie en alle opsprake als na lantr. (landrecht) en allen voorcommen af te doen S.A.L. en in kennise der waerheijt dese van mij Scholtus nevens Hend: (vricat?) uit aller name daer toe versogt in dat niet schijven en costen noch zegel gebruickte getekent en gesegelt.
P.S., In de marge, sijn tientvrij en allodiaal.
P.S., Evictie, uitwinning, rechtsvordering waardoor een eigenaar, zijn eigendom kan verliezen ten gunste van een ander die beter recht heeft.
Transcriptie: Albert Elbertse

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Willem onder den Bergh 1625-1683 ? ?
|||
Hendrik (Willems) Lavarne 1663-1723