• Born in 1649 - Nordmaling, Västerbotten, Sverige
  • Deceased in 1729 - Agnäs Nordmaling, Västerbotten, Sweden,aged 80 years old

 Parents

 Spouses and children

 Half-siblings

On the side of Pål Pålsson ca 1618-ca 1670

 Notes

Individual Note

Anna Persdotter (- 1716)
Vigsel: 1)
Barn:
Pål Pålsson (1649 - 1729)
Matts Pålsson (1650 - 1686)


Noteringar
Pål Pålsson II var född i Viksjö finnmark omkring 1618,innan föräldrarna flyttade till Agnäs 1638 eller strax därefter.
I slutet av 1640-talet och under 1650-talet var Pål Pålsson II bonde i Agnäs på 8 seland.Detta hemman hade han sammanfört genom köp från Per Mattsson,genom eget arv,genom förvärv från systrarna Anna,Beata och Sofia,samt genom gåva från brodern Matts (1 1/2 seland enligt DB Nordmaling,1649,17/2,§9).
Bröderna Pål Pålsson II och Mats Pålsson I verkade bruka jorden tillsammans,där de vardera hade 8 seland.Matts Pålsson I dog omkring 1659 och hans änka (dotter till Per Persson) gifte om sig med Per Eskilsson och då verkade sambruket upphöra.
Efter Pål Pålsson II:s död ca. 1670 gifte änkan Anna Persdotter om sig med Olof Larsson från Brattsbacka.Efter Anna Persdotters död gifte Olof Larsson om sig med Gunilla Nilsdotter.Vi har nu här fått en typisk kedja av giftermål,som visar hur viktiga bägge parterna,man och hustru,var i en familj under medeltiden.
DBN1649,17/2,§7:
Efter såsom Pål Pålsson och Mats Pålsson i Agnäs hava stort besvär uppstådt hemma i gården efter deras föräldrars frånfälle / framför de andra syskonen / och för än som arvskiftet skedde, alltså tillstås dem nu till en begynnelse och vidare besked uppå sin mödho och arbete som de havt haver, att njuta de -- 4 tunnor råg som av onyttan Lått tagen är, och på den Swedan Utsått som de efter föräldrarnas död huggit haver och dem med rätta tillhörer efter Nämndens samtycke.

DBN1647,6/12,§7:
E. dh.? 15 seland i Agnäset som äro skrivna öde ifrån 1634 och likväl varit i fullt bruk, den Per Mattsson haver brukat. Men hans granne Påhl haver i 6 år skattat -- 15 seland och i 3 år 12 seland och allt lika god och brukad jord, och det allt efter Tolvmäns skepelse. Peder Mattsson haver i 8 år skattat 2 seland och 3 daler om år. Bliver -- 24 mk, äger 1 sto och 5 kor och bekänner sig intet bliva mera än 1 ko och ingen häst när han kom dit.

DBN1647,6/12,§2/12:
Pål Pålsson i Agnäs i Agnäset räckte Per Mattsson sin granne handen att giva honom sine utlagde penningar för hans jord där i Agnäset, Nämligen - 60 daler kmt. så att Påwell bliver boendes där i Agnäset, och Pehr Mattsson efter han aldrig uti 11 års tid haver gjort någre utlagor. söker sig hemvist var han kan.

DBN1649,17/2,§9:
Blev avdömt att Pål Pålsson i Agnäs skall bekomma fastebrev på efterföljande Jord i samma by liggandes, nämligen av Per Mattsson ibm. haver han köpt 4 sel. och därföre -- 20 dr. kmt. givit som han för honom i Cronones ränta utlagt haver, och därmed är samma jord till fullo nog betalat, vilken jord Per Mattsson (där) förut av Anders Andersson i Sunnansiö köpt haver, och är ibland de -- 15 sel. som han Anno 1638 den 10 dec. haver bekommit dombrev oppå.

DBN1649,17/2,§11:
Item (likaså) haver föreskrivne Pål Pålssons finnes broder, Matz Pålsson vid namn, givit benämnde sin broder 1 1/2 seland Jord uti faddergåvor som och i Agnäs liggandes är, och Påhl åter givit sin broder Matz - 3 lod Silfver och 1 Rdr. uti vänn - eller gengåvo. Alltså bliver nu - 8 seland tillhopa, hele Påwelz Teg eller Jord i Agnäset.

DBN1649,19/11,§8:
Länsman Östen Persson, Nils Östensson i Sunnansjö, Olof Håkansson i Hyngelsbölet och Jacob Åsmundsson i Lögdeå skola strax efter nästkommande Valborgsmässo, syna om den svedjan som Lars Olofsson i Brattsbacka klagar att Pål Pålsson i Agnäs skall hava oppå hans skog huggit, och om sådant nästkommande Laga Ting besked göra.

DBN1651,1/8,§6:
Anbelangande den Rågswedjan som Anno 1649 den 17 februari Pål och Matts Pålsson söner i Agnäs tilldömd blev, så befinnes nu deras broder Anders Pålsson efter sin kvot av den förste utsäden njutit. Men bemälte Påwell och Mats vilja nu sin broder Anders förvägra icke med sig uti den andra säden och årsväxten delaktig vara.
RESOLUTION: Är avsagt och beslutit, att Anders Påhlsson efter sin kvot av den andra utsäden ävensom bemälte Påwell och Matts njuta och bekomma skall, dock så därhos förståendes, att han sina bröder för utsädet efter sin lott och något arbete vedergäller och betalar.

DBN1665,13/2,§5:
Ändock oppå Laga Tinget den 26 Martii 1664 Protocollerat vart att Hustru Rådgerd Jonasdotter Olof Swenssons Hustro i Brassbacka, var i uppenbart rykte och beskyllning kommen för Trollkonst eller Löfjeri, och om samma saks Utförande till denna tiden uppskjutit. Alltså blev därom nu rannsakat och avlupit som följer, Nämligen: Åtskilliga har fuller haft misstankar till henne Rågierdh sedan hon dit i fjärdingslaget kom, efter det hon större nytta än andra har haft av sin boskap. Dock icke sett eller förstått henne därutinnan något olovligt Medel bruka, eftersom tvenne Nämndemän, Nils Östensson i Sunnansiö och Johan Persson i Baggård intygade, sammaledes bekände och hennes granne Jacob Larsson i Brattsbacka samt Pål Pålsson och Per Eskilsson i Agnäs, så väl som Johan Nilsson i Diupsiö och Erik Olofsson i Hyngelsböle att de allenast Misstankar till henne dragit hava, och icke tryggeligen kunna henne för löfjeri beskylla. Men Mårten Nilsson på Nyåkern med sin hustro och Johan Eskilsson i Orrbölet, har på Kyrkovallen beskyllt hu. Rågierdh för Löfjeri och hotat henne därför Tingföra, vilka nu henne icke ville eller kunde till saken binda.
Och emedan tvenne Nämndemän Zebbjörn Larsson och Per Aronsson i Öre vittnade, att hu. Rågierdh i deras by uppfödd är och där i byn - 40 år vistades förrän hon blev gift, och hela den tiden ställt sig ärligen och väl. Därtill betygade Cappelanen Herr Erich att han så väl som hans fader, kyrkoherden Hr. Johan, har henne ofta om denna handeln Examinerat, och på intet sätt kunnat pröva henne därutinnan brottslig vara eller velat sig skyldig känna.
Fördenskull, efter Lag och Domare regler, erkändes och dömdes hon hustro Rågierdh för samma tillmäle eller beskyllning, av denna ringa Rätten fri. Men Mårten i Nyåker med sin hustro och Svärmoder samt Johan Eskilsson i Orrböhlett och andra flere, som först henne Rågierdh i rop och rykte kommit har, sakfälldes efter - 20 Capitle

DBN1668,13/8,§4:
Påwl, finne i Agnäs, anklagades av Pär Olofsson i Backu och Själa socken, att han haver hyst en tjuv, Gubb-Johan benämnd, en lång tid, som haver stulit ifrån sig och andra, årskillige saker och persedlar i silver och läder. Per Eskilsson och Mårten Hindersson i Agnäs betygade, att Påwl hyste bemälte Gubb-Johan Kyndelsmässotid, något över 14 dagar, sedan varit till Umeå intill 14 dagar före Valborgsmässo, då kom han åter till Påwl och var där till Pingstdagshelgen, hade med sig en Kåna stadigt. Och uti samma helg, säjer Pär Olofsson i Backa, att Gubb-Johan stal hos sig och andra där i Själa socken, och emedan han dit var och stal var Kånan stadigt hos Påwl, oaktat att trenne bönder, Johan Ersson i Movattnet, Göran och Anders Persson i Gideå hava varit till Påwl och honom uppenbarat tjuvnaden som han har begånget, och bedit honom med sina grannar fasttaga. För skäliga orsker, pålades Påwl skaffa tjuven igen innan nästa Lands Ting, var och icke, skall han likväl då comparera och till tjuvnaden svara och det vid - 40 mk. straff.

DBN1673,25/8,§4:
Per Eskilsson i Agnäs eftersöker 1 sädesland Jord ibm. på sina styvbarns vägnar, som i Pål Pålssons hemman därsammastädes skall vara inkommit utan betalning, som salig Påhl själv skall ha bekänt, dessutom på bemälda barns vägnar söker att få igenlösa - 2 seland av Påhl Påhlssons hemman för pänningar, som skall vara barnens börd. Och såsom saken är över - 30 år gammal och sedermera har stått trenne byten, både efter gamle Påhl såväl som sonen Påwel Påwelsson och hans förra hustro, därför synes det obilligt emot Kungl. Resolutioner nu vid denna tiden efter sådant söka, emedan ingen på så lång tid därefter sökt haver. Är de nu och 3 grannar i byn som besitta 8 seland vardera, som och efter nu nyligen ankommen Kungl. Resolution ej tillstås att rivas eller söndras.

 Sources

  • Individual: Ancestry Family Trees - 1,1030::0 - Ancestry.com - Ancestry Family Tree - 122052785940:1030:25558550 - 192224862519:1030:89492191

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Pål Pålsson ca 1590-ca 1648 Mareta Mattsdotter 1590-1648 Per Mattsson ca 1610-ca 1655 Kristina Persdotter ca 1610-ca 1669
||||


||
Pål Pålsson ca 1618-ca 1670 Anna Persdotter 1635-1716
|||
Pål Pålsson 1649-1729