Wierd Siegers

  • Houten (van) 1848-1909, son of Sieger Wierds and Tetje Gerbens de Vries, married to Hiltje Wopkes Kooistra in 1876, Hendrikjen Klazes Pool in 1879.