Ytje Jans

  • Boersma 1809-1855, daughter of Jan Cornelis and Sjoukje Pieters Loonstra, married to Jasper Teunis Jensma.
  • Jensma 1862-1909, daughter of Jan Jaspers and Maaike Joukes Rijpma, married to Cornelis Johannes Koopmans.
  • Steenhuizen , married to Jan Staal.
  • der Haag (van) 1889-1889, daughter of Jan Cornelis and Klaaske Ypes van der Meer.
  • der Haag (van) 1881-1882, daughter of Jan Cornelis and Klaaske Ypes van der Meer.