5371 last names (50881 individuals)

'(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZadhlotvxy