Message to visitors

close

Stamboom van de familie Glasbergen en/of Stikkelorum.

Heeft U aanvullingen of wijzigingen graag vermelden in een mail naar letopuglas@gmail.com

 

 Family Book Een Eenvoudige Hollandse familie


De oorsprong van het geslacht

Aan het einde van de zestiende eeuw leefde te Noordwijk-Binnen Willem Claeszoon, een glazenmaker. Af en toe repareerde hij een ruitje voor rekening van het dorpsbestuur en het plaatselijk armhuis. In de oude archieven van deze instellingen vinden wij zijn naam in 1595 voor de eerste maal vermeld. Of hij zich in dat jaar, of kort daarvoor, in Noordwijk heeft gevestigd, weten we niet. Het is ook mogelijk, dat hij er geboren en getogen is.Willem Claesz had (tenminste) twee zonen: Claes Willemsz en Arent Willemsz. Van de eerstgenoemde is bekend dat hij in of omstreeks 1588 geboren is. Gesteld, dat zijn vader toen 25 jaar oud was, dan zal die omstreeks 1565 het levenslicht hebben aanschouwd. Aangenomen, wederom, dat diens vader ~ van wie alleen bekend is dat hij Claes heette ~ ongeveer even oud was bij de geboorte van zijn zoon Willem, dan hebben we berekend dat omtrent het jaar 1540 de historie van ons geslacht begint.

Uit "Let op u glas"

Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh

Copyright: J.B. Glasbergen, Groningen 1969

Auteur van

  GLASSCHERVEN

Onze familiegeschiedenis is als een oude, glazen vaas,die zorgvuldig is samengesteld uit een groot aantal, bij een langdurige opgraving aangetroffen, scherven en scherfjes. Het type is niet uitzonderlijk maar het materiaal is zuiver. Toen hij in 1968 voor het eerst aan familieleden werd getoond, ontbraken er stukken aan.

Sinsdien is herhaaldelijk op de vindplaats verder gezocht. Uiteraard lagen de scherven daar niet meer voor het oprapen. Maar door nog wat dieper te graven dan voorheen en de grond zorgvuldig te zeven werden er toch nog een aantal gevonden. Bijzonder was daarbij een stuk uit de voet van de vaas, waaruit de herkomst van het voorwerp kon worden afgeleid. Het is nu ook duidelijk dat het glaswerk nog ouder is dan oorspronkelijk werd gedacht.

Met deze "Glasscherven" is de vaas nog steeds niet compleet. Wij vragen ons nu af of hij dat ooit zal worden, want zeer waarschijnlijk zijn er stukjes voorgoed verloren geraakt.

Ondank die gebreken heeft het glaswerk een ereplaats gekregen in ons huis. We beschouwen het als een dierbaar erfstuk.

Blz 4, "Glasscherven", JB Glasbergen.

Jan Arentsz was de eerste Glasbergen die een openbare functie bekleedde. In 1672 en 1680 werd hij tot schepen van Noordwijk benoemd. Ook op kerkelijk terrein was hij enige tijd actief. In 1664 en 1665 diende hij de gemeente te Noordwijk als diaken. Op 13 april 1656 had hij, samen met zijn broer Claes, belijdenis gedaan.In 1653 en 1665 blijkt Jan een roer te bezitten. In 1672 komt hij met een piek voor op de lijsten van weerbare mannen te Noordwijk. Uit deze lijsten blijkt dat Jan Arentsz in 1653 aan de Crepelstraat en in 1672 aan de Kerkstraat woont. Transportakten van deze panden zijn te Noordwijk niet aangetroffen. Waarschijnlijk heeft hij ze gehuurd.Wel heeft hij op 15 mei 1662 van Pietertge Eeuwouts van der Linde, weduwe van Dirck Sijmonsz, een "huijsge ende erffge" aan de Voorstraat gekocht.Hij verklaart bij de overdracht "booven ende behalven de somme van tweehondert eenendertich guls ende ses stuijvers met met het speldegelt (?) gereet daer op betaelt, noch wel ende deuchdelicken schuldich te weesen een somme van 300 carol(us) guls, dewelke hij comparant opt voorsz huijsge ende erffge op rente (4%) sal behouden". Op 5mei 1695 verkoopt hij dit bezit aan zijn zwager Gijsbert van Slingelant, schout van Noortwijckerhout en Voorhout, die te Noordwijk woonde.Voor het laatst ontmoeten we kleermaker Jan Arentsz als hij op 31 mei 1698, samen met zijn zoon Jan Jansz Glasbergh, voor de notaris te Noordwijk een verklaring aflegt.Jan Arentsz Glasburg was lid van de Redeijkerskamer 'De lelie onder de doornen" te Noordwijk. op 13 juni 1682 nam hij met dit gezelschap deel aan een wedstrijd, uitgeschreven door "De witte angieren" te Haarlem. Zijn dichterlijke antwoorden op de aan alle deelnemers gestelde vraag en zijn lied op de aangegeven regel, werden afgedrukt in " 't Soet~ruijckent Wit angiertje", een boekje dat in 1683 te Delft werd uitgegeven door Cornelis Blommesteijn, "Ordinaris Drucker van de Maeght Rhetorika".Hij ondertekende zijn inzending met de spreuk 'Let op u glas'. De betekenis van deze spreuk staat niet vast. Wordt een uurglas of een wijnglas bedoeld? In het eerste geval zou het kunnen beduiden: Beidt uw tijd; in het tweede: Kijk niet te diep in het glaasje! Ook kan men nog denken aan: Gooi uw eigen ruiten niet inof let op dat anderen ze niet beschadigen. Er zit in ieder geval een toespeling op zijn naam in.Het rijmwerk laten we hier volgen.

Antwoort Noordwijck, Jan A. GlasburghOp de Vrage:

Soo langh elck Mensch door Gods genaed 'op d' Aerd' moet leeven: Wat gaef komt Ziel, en Lijf de meeste rust hier geven?


Index
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content