Auteur de cet arbre : Albert WICKLER (wickler)
Stammbam

Wëllkomm um Wickler-Schanen Stammbam - Bienvenu au geneasite Wickler-Schanen - Willkommen beim Stammbaum der Wickler und Schanen - Bonvenon!

Favoris


  Noms fréquents

  Voir tous les noms
  DECKER   HARTMANN   SCHANEN   SENNINGER   WICKLER   RISCH   SUNNEN   RUPPERT   STEPHANY   DUREN   FELLERICH   HEMMEN   GINSBACH   REINERT   DISTELDORFF   SCHMIT   MULLER   FISCHER   FELLER   BRANDENBURGER   BINGEN   SERRES   SPENNER   THREIS   SCHEMEL  

  Répartition géographique


  Erpeldange | Wintringen | Schengen | Perl | Pütscheid | Perl(d) | Freudenburg | Remerschen | Schwebsingen | Niederperl | Montenach | Esch/Alzette | Erpeldingen | Stolzemburg | Eppeldorff
  Nombre d'individus : 1 342   Dernière mise à jour le 06/08/2018

  Dernières actualités

  Chargement en cours...

  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content