Auteur de cet arbre : Albert WICKLER (wickler)
Stammbam

Wëllkomm um Wickler-Schanen Stammbam - Bienvenu au geneasite Wickler-Schanen - Willkommen beim Stammbaum der Wickler und Schanen - Bonvenon!

Favoris


  Noms fréquents

  Voir tous les noms
  BINGEN   MULLER   THREIS   GINSBACH   DECKER   SENNINGER   STEPHANY   HEMMEN   FELLERICH   RISCH   SUNNEN   CALMES   SCHEMEL   HARTMANN   SERRES   SCHANEN   RUPPERT   DISTELDORFF   SCHMIT   FISCHER   WICKLER   DUREN   REINERT   DOLLEN   FELLER  

  Répartition géographique


  Perl | Eppeldorf | Erpeldange | Wintringen | Eppeldorff | Erpeldingen | Niederperl | Perl(d) | Esch/Alzette | Stolzemburg | Freudenburg | Schengen | Pütscheid | Schwebsingen | Remerschen
  Nombre d'individus : 1 335   Dernière mise à jour le 08/02/2018

  Dernières actualités

  Chargement en cours...

  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content