Sosa :4
  • Born 7 February 1892 - Kollumerpomp
  • Baptized 6 June 1920 - Kollum
  • Deceased 4 January 1940 - Kollumerpomp,aged 47 years old
  • Buried 8 January 1940 - Kollum
  • Arbeider, Pakhuisknecht wonende te Kollum, Arbeider wonende te Kollum, Koopman wonende te Kollum, Melkventer wonende te Kollumerpomp

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Aantekening TvdLeij
Sietse van der Leij, 3e generatie, kwartierstaat nr 4

Geboorteakte Kollumerland, 1892, akte nr. 24
Sietse, geboren 7 februari 1892 des nm. ten half 5 ure te Kollum. Zoon van Lieuwe van der Ley, oud 38 jaren, arbeider wonende te Kollum en Trijntje Osinga, zonder beroep aldaar.

Overlijdensakte van Stijntje van der Veen (overl. 19 april 1928). Eén van de aangevers is: Sijtze van der Leij, oud 36 jaren, arbeider wonende te Kollum. Getekend: Sietse v/d Leij.

Toegang 291-16 Gereformeerde Kerk Kollum. Inventaris 53 DTB-1951:
Sietse van der Leij, gedoopt 6 juni 1920 te Kollum. Na belijdenis des geloofs. Naar Kollumerpomp 1-1-1923.

Tg. 18-02 Inv.nr. 101 rolnr. 151: 7-12-1910
Sietse van der Ley, 18 jr. wonende De Pomp, boerenknecht. Aanklacht: Mishandeling 30-11-1910. Uitspraak 7-12-1910: Eén maand gevangen.

Woont 1928 in Kollum, wijk A, huisnr. 249

Kollumerland, Gezinskaarten, 1920-1937
Woonplaats: Westergeest A.124
Ingeschreven 10 juli 1931: Rudmer van der Veen (hfd). kerkgenootschap GK. Vanwaar gekomen: Meindert van der Veen.
Ingeschreven 10 juli 1931 Sijbrigje van der Veen (dr.), kerkgenootschap: GK. Vanwaar gekomen: B. Kuipers.
Beide vertrekken 15 oktober 1931 naar S. van der Leij en T. van der Veen.

Kollumerland, Gezinskaarten, 1920-1937
Ingeschreven: Sietse van der Leij, venter wonende te Kollumerpomp, met aantekening: LW 8830/1203. Schoonvader Rudmer Sybrens van der Veen is sinds 15 oktober 1931 inwonend en vertrekt 12 mei 1932 naar zijn zoon Tabe van der Veen. (Noot: Sijbrigje wordt niet vermeld).

Leeuwarder Nieuwsblad 08-03-1935:
Oprichting Begrafenisvereeniging KOLLUMERPOMP. 7 Maart Na enkele jaren van voorbereiding is alhier een Begrafenisvereeniging opgericht met ruim 60 leden. Statuten en huishoudelijk reglement werden vastgesteld. Als bestuursleden werden gekozen Je heeren H. van Wieren, B. van Lune, S. v. d. Lei, R. Terpstra en D. F. Dam. In een binnenkort te houden vergadering zullen een bode en verder personeel worden benoemd.

Overlijdensakte Kollumerland, 1940, akte nr. 7
Van der Leij, Sietse zonder beroep, oud 47 jaar, te Kollum geboren en wonende te Kollumerpomp, gehuwd met van der Veen, Trijntje, zoon van van der Ley, Lieuwe en van Osinga, Trijntje, beiden overleden. Overleden des voormiddags half drie uur. Aangever: Bos, Jacob, veehouder, 51 jaar, wonende te Kollumerpomp.

Rouwkaart Sietse van der Leij:
Hedenmorgen is in Jezus ontslapen mijn geliefde Man en der kinderen zorgvolle Vader Sietse L. v. d. Leij, in den ouderdom van bijna 48 jaar, na een gelukkige echtvereeniging van bijna 23 jaar. T. v.d. LEIJ - v. d. VEEN, LIEUWE, RUDMER. Kollumerpomp, 4 jan. 1940. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben Maandag 8 Jan., 1 uur vanaf het lokaal, waarbij U beleefd wordt uitgenoodigd den overledene de laatste eer te bewijzen.

Family Note

Huwelijksakte Kollumerland c.a., 19 mei 1917, akte nr. 19
Sietse van der Leij, 25 jaren, arbeider, geboren en wonende te Kollum, zoon van Lieuwe van der Leij, 63 jaren en van Trijntje Osinga, 57 jaren, echtelieden, arbeiders, wonende te Kollum, beiden hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende; en: Trijntje van der Veen, 23 jaren, geboren te Oudwoude, zonder beroep, wonende te Kollum, dr. v. Rudmer van der Veen, 55 jaren, arbeider, wonende te Kollum, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en van Hinke Zuidema, overleden. De afkondiging tot dit huwelijk heeft op Zaterdag den 28 april jongstleden binnen deze gemeente zonder stuiting plaats gehad. Getuigen: Jacob Laverman, 52 jaren, veldwachter. Johannes Land, 33 jaren, secretarie beambte. Beiden wonende te Kollum en geene familie van de comparanten. Verklarende de moeder des bruidegoms niet te kunnen schrijven.

Bijlagen: Familysearch pagina 492 e.v

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van geborenen - 7 februari 1892 is te Kollum geboren: Sietse, zoon van Lieuwe van der Leij en zijne huisvrouw Trijntje Osinga.

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van geborenen - 30 juni 1893 is te Oudwoude geboren: Trijntje, dochter van Rudmer van der Veen en zijne huisvrouw Hinke Zuidema.

BS. Kollumerland en Nieuwkruisland: Extract uit een register van overledenen - 10 mei 1909 is te Westergeest overleden: Hinke Zuidema, oud 44 jaren, gehuwd met Rudmer van der Veen.

Sietse trouwt op dezelfde dag als zijn zus Tietje.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Broer Rienks van der Leij 1825-1907 Antje Lieuwes Bos 1822-1879 Louw Jacobs Osinga 1830-1889 Tytje Jans Ellens 1834-1911
||||


||
Lieuwe van der Leij 1853-1922 Trijntje Osinga 1860-1937
|||
Sietse van der Leij 1892-1940