• Born in 1726 - Kollum
  • Baptized 24 August 1727 - Kollum
  • Deceased 3 November 1812 - Kollum,aged 86 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Uit Kriminaliteit yn Kollumerlân 1700-1811
Rinske Ylles to Kollum hat foar 3 jier in bern oerwoun. En nou is hja al in pear jier mei in soldaet op stap mei hwa 't hja libbet as man en frou. 1 jier tichthûs, 152-1-2-1754. Yn septimber 1758 wer in bern oerwoun, in jonkje, 2 jier tichthûs, 166-17-1-1759

Tuchthuisbrand in Leeuwarden:
In de nacht van 11 op 12 november 1754 is het tuchthuis in Leeuwarden "bij toeval" in brand geraakt. Een vrouw en vijf mannen kwamen om in de vlammen. Veel gedetineerden zijn ontvlucht (geaufugeert). Anderen kwamen weer terug en werden in het Blokhuis ondergebracht.

Namen na de brand tuchthuis:
No. 216: Rinske Ylles. Plaats herkomst: Kollum. Veroordeeld: 01-02-1754 Tot: 2 jaar. Na de brand: op ‘t Blokhuis

Kollumerland Strafzaken 1699-1776, inv. nr. 1, folio 50 (Familysearch pagina 1487)
Extract. Alsoo in 's Landschaps Tugt en werkhuis gebannen is Rinske Ylles van Collum op den 1 Febrij: 1754 voor de tijt van een jaar, en vermits gedagte Landschaps Tugt en werkhuis in de nagt tusschen den 11 en 12 Novemb: deses jaars in brande is geraakt en daar door gantsch onbruijkbaar geworden, soo is het dat het Hoff op expresse authorisatie van de Ed: Hog: Heeren Staten in dato den 6 December laastleeden, goed gevonden heeft en verstaan het bannissement in 't Tugthuis volgens voors: sententie hadde moeten duiren, ordonneert des weegens de gevangene binnen daags sonneschijn te ruimen de stadt Leeuwarden en den lande binnen derden dage, sonder voor expiratie van voors: bannissement, daar inne weder te mogen komen bij arbitrale correctie, actum den 11 December 1754.

Overlijdensakte Kollumerland (mairie Kollum), 1812. Aangiftedatum 5 november 1812, akte nr. 32
In het jaar 1812 den 5den dag der maand November gecompareerd: Jan Johannes Blau, oud 50 jaren, bode van de maire en Wybe Pieters Ruwersma, oud 48 jaar, verwer, beide wonende te Kollum, welke verklaard hebben dat Renske Ylles, oud 91 jaar, huisvrouw wonende te Kollum, dogter van Ylle Jurjens en Tietje Lieuwes, beide overleden, ongehuwd, op den 3den dag der maand November, des nademiddags ten 7 uren in het huis no. 191 wijk A, is overleden.

Noot: patroniemen van de ouders verwisseld

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Yle Lieuwes Tytje Jurjens
|||
Rinsk Yles 1726-1812