• Born 2 January 1795 - Harkema Opeinde
  • Baptized 8 March 1795 - Drogeham
  • Deceased 20 January 1879 - Harkema Opeinde,aged 84 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Doopboek Drogeham-H.-Opeinde: Anno 1795, den 8sten Maart, gedoopt Sijmen, zoontje van Waatze Symens en Fokje Teekes, geboren onder Harkema Opeinde den 2 Jan. 1795. Vader en moeder doopgetuigen.

Lidmatenboek Herv. kerk Drogeham-H.-Opeinde: Den 28 April 1826 is alhier op belydenis des geloofs in tegenwoordigheid van een ouderling tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Simen Waatzes Nicolai en op Zondag 30 April in 't openbaar bevestigd.

Lidmatenboek Herv. kerk Drogeham-H.-Opeinde 1772-1855: Den 19 April is Simen Waatzes Nicolai op eigene verklaring afgescheiden van de Gereformeerde kerk alhier, zynde tot die verklaring gedrongen

Lidmatenlijst Herv. kerk 1844: Simen Waatzes Nicolai op eigen schriftelijke verklaring afgescheiden, gegeven April 1844.

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1879, blad nr. 4 - Siemen Waatzes Nicolai, 84 jaren, arbeider, geboren en wonende te Harkema Opeinde, weduwnaar van Trijntje Jans Haarsma, zoon van Waatze en Fokje, de verdere namen aan de aangevers onbekend, beide overleden. Overleden op 20 januari 1879 des avonds te elf ure, te Harkema Opeinde. Aangevers: Jan Siemens Nicolai, 58 jaar, arbeider, wonende te Smallinger Opeinde en Tjerk Ales van der Veen, 50 jaar, arbeider, wonende te Surhuizum, de eerste zoon van de overledene, de tweede aan hem vreemd.

Symen Waatzes Nikolay werd geboren in de strenge wintermaand Januari van het jaar 1795 onder Harkema Opeinde, waarschijnlijk bij Rodeschuur. In dezelfde maand trokken de Fransen ons land binnen en bezetten het. Was 1819 boerenknecht aldaar. Zijn vrouw, Trijntje Jans Haarsma, was daar dienstmeid, met wie hij in dat jaar moest trouwen. Symen was klein van postuur, evenals zijn broer Frans. Ouderen in Harkema zeggen: 'it wienen fan dy lytse minsken, mar taei ..'. Symen werd 84 jaar, zijn broer Frans 85 jaar en hun zuster Houkje 89 jaar oud. Betovergrootvader woonde zijn gehele leven te Harkema Opeinde, waar alles in zijn leven nog zandweg was. De weg Rottevalle-Buweklooster, thans betonweg, werd in zijn dagen harde weg (1869). Schrijven en lezen zal hij geleerd hebben ten Zuiden van de Hamster kerk, waar de school in zijn dagen stond. Hier zal ook zijn zoon, Jan Symens, school gegaan hebben. Symen en Trijntje worden achtereenvolgens steeds 'arbeider' en 'arbeidersche' genoemd in de stukken. Ze hebben 6 kinderen gehad. Beide Houkjes moesten ze in hun leven verliezen, de eerste 8 maand en de tweede 17 jaar oud. Van beide gaf Symen het overlijden aan te Buitenpost. 12 februari 1863 geeft Symen aan de Burgerlijke Stand kennis, dat zijn vrouw was overleden, 72 jaar oud. Zelf was hij toen 68 jaar. In 1826 deed Symen belijdenis in de Herbormde kerk. Op 19 april 1844 schreef hij naar de Hervormde kerkeraad te Drogeham, dat hij zich gedrongen voelde met de Afscheiding mee te gaan. Hij voegde zich toen bij de kleine kring van Afgescheidenen, die zich 11 december 1835 had los gemaakt van de Hervormde kerk onder leiding van Ds. Simon van Velzen. In het oudste en eerste lidmatenregister van de Gereformeerde kerk van Drogeham staat: 'Simon Waatzes Nicolai' bovenaan. Dan volgt zijn broer 'Frans Waatzes Nicolai'. Hij moet hier ouderling geweest zijn. Alle kinderen van Symen en Trijntje werden gedoopt in de Hervormde kerk, waar zij als doopgetuigen optraden. Ds. van Velzen doopte hun jongste kind in 1834. Jaren woonden Symen en Trijntje achter de 'Wyde Pet', in een laag huisje, omsloten door een dijk, voor van steen, met houten topgevel, achter hout, rietbedekking, lemen vloer en raapolie voor verlichting. Het was hun eigendom met de kamp land. Hier stierven ze. De graven van Symen en Trijntje zullen te Drogeham zijn.

Family Note

Huwelijksakte Achtkarspelen, 10 april 1819, akte nr. 9 - Sijmon Waatzes Nicolai, 24 jaren, boereknecht, wonende te Harkema Opeinde en aldaar geboren den 2 Januari 1795, zoon van Waatze Sijmens Nicolai, van bedrijf arbeider, wonende te Harkema Opeinde, hierbij tegenwoordig en van Fokje Teekes, overleden ter gemelde plaatse op 30 Maart 1810 en van Trijntje Jans Haarsma, 29 jaren, dienstmeid, wonende te Harkema Opeinde en geboren te Suameer den 15 October 1790. De afkondigingen hebben plaats gehad voor ons Grietenijhuis alhier voor de eerste maal op de 21ste en voor de 2e maal op de 28ste Maart dezes jaars, telkens des Zondagsmiddags ten twaalf ure gevolgd van de vereischte aanplakkingen. Getuigen: Jan Alles Haarsma, 57 jaar, landbouwer, wonende te Suameer, des Bruids vader, Waatze Symons Nicolai, arbeider, 61 jaren, des Bruidegoms vader, Gabe Kornelis Kats, kleermaker, 40 jaren en Pieter van Veen, 35 jaar, winkelier, beide wonende te Buitenpost en zijnde aan de contractanten vreemd. De bruid en deszelfs moeder verklaren niet te kunnen schrijven.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Symen Waatses 1727-1769 Houkjen Pytters Nicolai ca 1733-1775 Taeke Jacobs 1727-ca 1797 Baukjen Thomas 1728-1811
||||


||
Waatse Symens Nicolai 1758-1826 Fokje Taekes 1760-1810
|||
Symen Waatzes Nicolai 1795-1879