• Born 29 August 1785 - Kollum
  • Baptized 25 September 1785 - Kollum
  • Deceased 15 May 1861 - Kollum,aged 75 years old
  • Werkvrouw te Kollum

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Bote Willems Tuinstra 1763-1821

 Notes

Individual Note

Overlijdensakte Kollumerland, 1861. Aangiftedatum 15 mei 1861, akte nr. 50
Ytje Botes Tuinstra, 76 jaren, wonende te Kollum, geboren aldaar, wed. v. Wilhelmus Wilbrand Boekhoud en dochter Bote Tuinstra, overleden zijnde, de verdere betrekkingen van den overledene niet bekend. Overleden 15 mei 1861 des morgens ten half 5 ure te Kollum, wijk B, nummer 34

Ook: Ytje Botes van Tuinen

Family Note

Marriage with Jacob Falks:
Trouwregister Hervormde gemeente Burum-Munnekezijl
Bevestiging huwelijk van 15 mei 1808, Burum
Jacob Falks, Burum, Ytje Bootes, Burum

Marriage with Bauke Meints Oosterhof:
Huwelijksakte Kollumerland c.a. (mairie Kollum), 21 januari 1813, akte nr. 1
Bauke Meints Oosterhof, oud 23 jaar, dagloner wonende te Kollum, minderjarige zoon, geadsisteerd door deszelfs ouders Meint Jans Oosterhof en Johanna Baukes, echtelieden wonende te Kollum; en Yttje Botes Tuinstra, oud 27 jaar, arbeidster wonende te Kollum, meerderjarige dochter van Bote Willems Tuinstra en Geeske Uilkes, echtelieden, zijnde eerstgemelde in leven, wonende te Kollum, hierbij tegenwoordig deszelfs toestemming tot het huwelijk gevende, laatstgemelde reeds ruim 15 jaren overleden, hetwelk ons en de getuigen bekend is, weduwe van Jacob Valks, overleden in de maand November van den jare 1810

Marriage with Wilhelmus Boekholdt:
Huwelijksakte Kollumerland c.a., 18 november 1828, akte nr. 41
In het jaar 1828, den 18den den maand November gecompareerd: Wilhelmus Boekholdt, weduwnaar van Anna Broersma, zilversmid te Kollum, geboren te Emden, 53 jaren, zoon van Wilbrand Boekholdt en Martha Bouerman, beiden te Emden overleden, zijnde de grootouders van de bruidegom insgelijks volgens diezelfde acte aldaar overleden en Ytje Botes van Tuinen, wedu van Bauke Meints Oosterhof, overleden te Kollum in het jaar 1817, zijnde de bruid aldaar geboren, 43 jaren, dr. v. Bote Willems van Tuinen en van Geeske Uilkes, beiden overleden, volgens acte van bekendheid, volgens welke laatstgenoemde acte de vier grootouders van de bruid insgelijks zijn overleden. Getuigen: Gosse Geerts Boersma, 50 jaren, landbouwer, Taeke Siegers Hooghiem, 22 jaren, boereknegt, beide te Westergeest, Jan Meints Oosterhof, 41 jaren, slager en Gerard Frima, 36 jaren, zilversmid, beide te Kollum, de getuigen zijn geen familie van de komparanten, verklarende de bruid niet te kunnen schrijven en werd alzoo in de ondertekening dezes verhinderd, zijnde werkvrouw van beroep, te Kollum.

Bijlagen:
Akte van Notoriteit constaterende het overlijden van de moeder en grootouders van Ytje Botes van Tuinen te Kollum: In den jare 1828, den 2 September ter instantie van Wilhelmus Boekholt, zilversmidsknecht te Kollum, namens en ten behoeve van Ytje Botes van Tuinen, zonder beroep, wonende aldaar, gecompareerd: 1e Reinze Eldersma, 59 jaren, schoenmaker. 2de Bartele Oedzes Radema, 62 jaren, goud- en zilversmid. 3de Pieter Pieters Gardenier, landbouwer en 4e Christiaan Rinzes Faust, 64 jaren, zilversmidsknecht. Allen woonachtig te Kollum, welke allen eenparig hebben verklaard wel te kennen opgemelde Ytje Botes van Tuinen en zeer wel te weten dat denzelven respectieve moeder genaamd geweest Geeske Uilkes, in der tijd arbeidster onder Kollum, in het voorjaar van den jare 1797 in der gemelden dorpe is overleden. Getuigen verklaarden wijders dat hun alsmede zeer wel bekend is dat de verdere adscendenten van moederszijde gelijk mede die van vaderszijde van gezegde Ytje Botes van Tuinen insgelijks niet meer in wezen zijn maar ook reeds zedert een reeks van jaren zijn overleden, zonder daarvan echter het juiste tijdstip te kunnen bepalen. In de Regtkamer te Augustinusga, 1828.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Willem Botes 1725- Antje Christiaans Uilke Andries Ykjen Coerts †1759
||||


||
Bote Willems Tuinstra 1763-1821 Geeske Uilkes 1758-1797
|||
Yttje Botes Tuinstra 1785-1861