Sosa :520
 • Overleden voor 1717 - Hantum

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Notities

Aantekeningen

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen
Lidmaat: Hessel Gerrits wonende te Hantum
Bijzonderheden: Op 1 februari 1674 belijdenis

Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Datum: 25-09-1678. Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: weduwe van Jackle Jans, hij woont te Hantum bij Hessel Gerrits
Bruidegom: Gerrit Gerbens wonende te Ferwerd
Bruid: Saeck Everts wonende te Hantumeruitburen

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen
Ao: 1699 Den 30 Julij is voor de kerkenraad versgenen Jan Mintjes, klagende dat Hessel Gerrits met een dronken hoovd tegen sijn (jan Mintjes) huisvrou seer was uitgevaren, met schelden en lasteren tegen haar en de have. Waar op Hessel Gerrits verstaan sijnde en bestraft over sijn kwaad bedrijv, heeft sijn schuld bekend, jan mintjes en sijn huisvrou om vergiffenis gebeden en sijn also partiën met malkanderen versoend. Edog de kerkeraad heeft geoordeeld, dat het evenwel stichtelijk sou sijn dat sig Hessel Gerrits voorn: wegens ergernisse, die hi door openbare dronkenschap in de gemeinte heeft gegeven, voor dit maal van 't avondmaal kwame te onthouden.

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen
Ao: 1701 Den 25 Martij sijn voor de kerkenraad versgenen Hessel Gerrits en Antje Rinses Egteluiden, begerende de intercessje (bemiddeling) van de Broedersgap tot versoeninge met de gene diens ver.....n haar enig leed gedaan te hebben, het welke gesgied sijnde. So sijn de Egteluiden vermaand om in lievde en vrede met hare mede broederen te verkeren en is sulks ook van haar beloovd. De selve hebben mede belijdenisse gedaan, van dat se sig beide voor een geruimen tijd, van wegens enig ongenoegen waar van de oorsake gemelt is in de acta van den 30 Jul: 1699, sijnde dese dat Hessel Gerrits alleen voor dat maal wegens openbare dronkensgap van des heren Tavel was gesuspendeerd, so van des heren Avond-maal als uit het gehoor van sijn woord hadden geabsenteerd, het gene haar den kerkeraad. na voorgaande bestraffinge heeft vergeven.

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen
Ao: 1701 Den 29 April heeft sig voor de vergadering gesisteerd Hessel Gerrits, te voren in de bovenstaande acta genoemd, klagende over Hillebrand Jans, mede ouderling, en meester smit alhier, als dat deselve geweigerd had enig werk voor hem Hessel Gerrits te maken, welke weigering de selve oordeelde voor hem smadelik te sijn, en gans stridende tegen de goede gebuursgap, en besonder tegen de broederlijke lievde, nog so onlangs tusgen haar beide op nieuws gestand en weder sijds so kennelik beloofd, waar op Hillebrand gans gehoord sijnde, so seide de selve ongehouden te sijn, omdat door 't maken van enige kleinigheden uit den nood te helpen den genen, die het gros van sijn werk elders anders bragt, en dat ook in de laaste versoeninge wel expres bedongen was dat, gelijk Hessel gerrits sijn werk vriëlijk sou laten maken, daar 't hem gelievde, sonder dat Hillebrand jans daar over enige misnoeging sou laten bliken, also ook Hillebrand jans sijn vriheid sou behouden, om gedagte sulke kleinigheden of te maken, of niet, indien de selve van hem wierden begeerd, sonder dat hessel gerrits over het weigeren van sulke enige onminne soude opvatten. De E; kerkenraad dit overwogen hebbende, heeft geoordeeld dat Hillebrand jans niet konde gedwongen worden, tot het gene voorengenoemd te maken, maar evenwel de selve broederlik vermaand in desen iets toe te geven, gelijk sulks sonder enig nadeel konde doen. En heeft sig dese ook gewillig laten geseggen, so dat partiën met malkanderen op nieuws versoend sijn, met seer bewegelike woorden, en kerkelike betuigingen van onderlinge vriendsgap.

Weesboek Westdongeradeel 1712, folio 269
Op huijden den 31en May 1712 is alhier gepraesenteert navolgende obligatie. Hessel Gerrits, huijsman ende Antie Rinses, Egtel: in den dorpe Hantum, bekennen ende verklaren schuldig te wezen aen Theodorus Halbetsma, substituut secretaris van Westdongeradeel en Aurelia Hania, Egtel: tot Tinnaerdt de somma van 800 Cargls: ijdde 20 Stuivers.

Nedergerecht Westdongeradeel invnr. 163 Hypotheekboeken 1717-1726 Folio 66
Op huiden den 21 April 1719 is alhier gepresenteerd en geregistreerd navolgende obligatie. Hessel Gerrits huijsman en Antie Rinses Egteln: tot Hantum bekennen schuldig te sijn aan Tiepke Tiepkes Brouwer ende Nieske Idses Egteln: binnen Doccum de somma van een hondert en agt Cargl: van XX Stvrs 't stuk volgens slot van rekeningh van den 6e Maart 1689 ter sake geleverde bieren, etc. Was getekent 29 april 1690.

Nedergerecht Westdongeradeel invnr. 163 Hypotheekboeken 1717-1726 Folio 279
Op heden den 17 February 1725 te 3 uur na noen is alhier gepresenteerd en geregistreerd navolgende obligatie. Hessel Gerrijts huijsman ende Antie Rinses, echteluijden woonachtig tot Hantum bekennen ende verklaren mits desen schuldig te wesen aen onsen resp: swager en broeder Pieter Rinses de somma van een duijsent en vijf hondert Car: guldens van 20 Stuivers 't stuk ter saeke verschoten penningen, etc. Actum Hantum den 4 Juny 1690 was getekent Hessel Gerrijts, Antie Rinses, Taeke Jans met halen 1690. Aldus geregistreert in kennisse van ons onderget: bijsitter en secretaris van Westdongeradeel, actum als voren.

Aantekeningen

Huwelijken Antje Metskes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 9 december 1660, Hantum
Hessel Gerrits, Hantum, Antje Metskes, Hantum
NB: Zij is weduwe van Jan Jackles

Huwelijken Inske Bouwes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 16 juni 1667, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Inske Bouwes, Wierum
NB: Hij is weduwnaar; zij is een dr. v. Bouwe Claessens; zij is overleden

Huwelijken Sjoekje Sipkes:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 5 januari 1679, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Sjoekje Sipkes, Hantum
NB. De bruid is overleden op 3 mei 1679 en begraven op 8 mei 1679

Huwelijken Antje Rinses:
Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Bevestiging huwelijk van 25 april 1680, Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen
Hessel Gerrits, Hantum, Antje Rinses, Ternaard

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

   
Gerrit Hessels ca 1615- ? ?
|||
Hessel Gerrits †/1717 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content