• Overleden na 1715

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Halfbroers en -zusters

Via Symen Jansen †1678

 Notities

Aantekeningen

Aantekening TvdLeij
Ebbele Symens is een zoon van Symen Jansen en Frouck Aebeles uit Twijzel. Zijn vrouw Wytske Bruchts Copsma is ongetwijfeld in Twijzel geboren, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken wie haar ouders zijn: Waarschijnlijk Brucht Feddes Copsma.

Ebbele is in 1698 landbouwer, gebruiker van Stem 2 en 3 te Twijzel. Hij is een aantal jaren molenaar geweest in Ferwerd, maar keert weer terug naar Twijzel waar hij de afgebrande woning "De Witte Kannen" koopt met het recht om er een tapperij te beginnen. Of hij daadwerkelijk kastelein is geweest in "De Witte kannen" is onzeker want in 1709 koopt hij een gortmolen en sifterij in Buitenpost. In 1710 en 1711 koopt hij er stukken bouwland bij in de buurt van Buitenpost. In 1713 wordt hij vermeld in het reëel kohier van Kollumerland en is hij gebruiker van ruim 100 pondematen land op de Torpmacluft. Eind 1713, begin 1714 koopt hij een brouwerij in Kollum.

Ebbele en Wytske hebben in ieder geval één zoon: Symen Ebbeles de Swart die regelmatig in akten te vinden is als leverancier van bier, jenever, winkelwaren, enz.

Stemkohieren 1698 Locatie: Twijzel Stemnr.: 2 Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/2 Tjetske Verzijl. Eigenaar voor 1/2 Wybrandus Feikama
Gebruiker Eeble Zymens

Stemkohieren 1698 Locatie: Twijzel Stemnr.: 3 Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/2 Tjetske Verzijl. Eigenaar voor 1/2 Wybrandus Feikama
Gebruiker: Eeble Symens

Stemkohieren 1698 Locatie: Twijzel Stemnr.: 37 Aantal stemmen: 1
Gebruiker Eeble Symens. Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Kapitein Gerhardus Lanoy

Floreenkohier Achtkarspelen, Optwijssel 1700
Nr. 1. Wijbrandus Feijcoma cum socio t' samen eijgenaars van Ebble Sijmens gebruijckende zathe, Jan Popkes cum soc ten oosten, d' ontvanger Sixtus van Ammama noie uxoris ten westen, de swadde ten noorden, de dijck ten zuijden belast met 12 3/4 floreenen.

Nedergerecht Achtkarspelen invnr. 088 Proclamatieboeken 1704-1709 Folio 318
Ebele Sijmens, molenaer tot Ferwert, doet proclameren seeckere afgebrande huijsinge ende schuire de witte kannen genaemt met de hovinge, bomen ende plantagie daer bij sijnde sampt een campke landts daer agter, met het recht van een vrije tapperie, laest bij Reijn Sijtses ende Rinske Rodmers in tijden echteln: bewoont, hebbende Jan Sytses ten oosten, Aucke Popkes ten zuiden en westen, de Hereweg ten noorden, staande ende gelegen in Optwijsel, aldus gecogt bij vrije wille ende strijkgelt van Reijn Sytses cum uxore crediteuren, het recht op voors: huijsinge hebbende vermogens last ende procuratie van Rinske Rodmers in dato den 14 April 1708, sampt afstand bij Reijn Sytses erven wegens haer procteuse op Reijn Sytses goederen; gedaen volgens relaese van de dorpr: Jacob Haikes tot Ackerwolde in dato den 17e dito daer aen, voor de somma van 224 ggl:. Den 25 Junij 1708 de eerste procl:, den 2e Julij 1708 de 2e procl:, den 10e 7bris 1708 de 3e procl:.

Nedergerecht Achtkarspelen invnr. 089 Proclamatieboeken 1709-1715 Folio 44 en 45
Ebele Sijmens ende Wijtske Bruchts echtel: tot Buitenpost, doen proclameren seeckere huijsinge, schuijre, hovinge, bomen ende plantagie ende de gortmeulen en Sifterij en met al 't gene daer aen dependeert en daar in staende, wordende bij de echteln: copers bewoont ende gebruijckt, staande ende gelegen achter de kerke van Buitenpost, hebbende de Hereweg ten oosten, de erven van Foockeltie Folckerts ten zuijden, de vaert ten westen en de sandsloot ten noorden. Aldus gecogt van Jacob Pijters en Lamcke Jenties Echteln: tot Westergeest voor 675 Cargls: ende 3 silveren ducatons. 1e proclamatie 25 november 1709, 2e proclamatie 2 december 1709, 3e proclamatie 13 Janrij: 1710.

Nedergerecht Achtkarspelen invnr. 089 Proclamatieboeken 1709-1715 Folio 59
Ebele Sijmens ende Wijtske Bruchts Copsma echtel: tot Buitenpost, doen proclameren vijftehalve pondemate boulandt onder den dorpe Buitenpost bij Dijkhuijsen gelegen, hebbende Sytse Sapes ten westen, Bouwe Fockes ten zuiden, de Ed: Here Wartimus van Scheltinga ten noorden. Aldus gecogt van Egbert Annes, vrijgesel in Optwijsel veniam aetatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende voor de somma van 332 Cargls: 10 Stvrs. 1e proclamatie den 13 Janrij 1710, 2e proclamatie den 10 Febrij, 3e proclamatie den 24e Dito.

Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724 Inv. 135 Folio 94 verso
Eebele Sijmens ende Wytske Bruchts echtelieden wonagtig tot Ferwert bekennen ende verclaren van egt ende in volcomen eijgendom overgedragen te hebben sulx als nog bij desen doende aen Jouw Eelses ende Acke Metsis egtelieden wonagtig tot Suameer onse tegenwoordige bewoonde molen ende huisinge hiem tuin cum annexis samt molenaars en backers gereetschappen excemt de suirketel, voorts wat er om aen aert bandt spijker ende nagelvast is, staande ende gelegen omtrent de gebuirte tot Ferwert hebbende het St: Antoni Gasthuis binnen Leeuwarden ten oosten westen ende noorden samt de Heer Werf ten zuiden. Aldus gedaan, gepresenteert ende geregistreert in de secretarij van Collumerlant den 27 Maij 1710.

Recesboek Achtkarspelen 1710-1726, inv. 16, folio13 verso
Rechtdag den 8 Xbris 1710. Eble Sijmens tot Collum p: Bos, neemt aen te dienen van antwoort contra de pachter Sierck Dirx Sioerdsma, over 14 dagen.

Nedergerecht Achtkarspelen invnr. 089 Proclamatieboeken 1709-1715 Folio 265
Ebele Sijmens tot Collum, doet proclameren seeckere acker boulandt groot ongeveer 3 pondematen gelegen in 't West van Buitenpost, hebbende Albert Wartens ten oosten, Jantie Freerx ten zuijden, Dirk Thomas ten westen, ende de Dallen ten noorden. Aldus gecogt van Rinske Rodmers wed: van Reijn Sytses in Optwijsel voor 116 ggls. 1e proclamatie den 5e 8bris 1711, 2e proclamatie den 19e Dito Febrij, 3e proclamatie den 2e 9bris 1711.

Kollumerland Nieuw Kruisland Reëel cohier, Collum, Turpma Clucht, 1713
Nr. 38. De Heere ontvanger Generael Gerardina Hexemus nomine uxoris eijgen: Eebele Simens meijer van een plaats groot ruim 100 pondematen met huis en 32 Flor: 17 Stvrs: 14 Penn: die de meijer betaalt, de reparatien tot laste van den eijgen: 6 Penn. De huir is 415.0.0.

Nedergerecht Kollumerland c.a. invnr. 111 Proclamatieboeken 1687-1728 Folio 410
Eebele Simens, huisman ende Wijtske Brugts echtel: onder Collum, doen proclameren ende te bode stellen seeckere huisinge, schuire, hovinge, bomen en plantagie, met al 't geen daar in omme aan vast spijker ende nagel vast is, mitsgaders brouwerije en 't gereetschap tot dien, van ketel vaten, roelback, sloten, tuigt, en voorts al 't geene tot het gereetschap van de brouwerij behoort, staande ende gelegen binnen Collum, wordende tegenwoordig bij de vercopers bewoont ende gebruickt, hebbende de putstraat ten oosten, vrouw Sjertholt ten zuiden ende de Laene beneffens 't huye en Hoff van wijl: Rinse Wiegers ten westen en de straat ten noorden met nog seeckere dongplaats soo groot en klein de selve is, gelegen aan de putstraat, hebbende Claas Sickes ten oosten en de selve straat ten noorden. Dit alsoo in coop becomen van Roelef Pijtters, brouwer tot Collum ende Auckien Poppes, egtel: voor den somma van 1600 ende 50 Cargls: van 20 Stvrs: het stuk. In dato den 4 December 1713.

Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724 Inv. 135 Folio 133
Aeble Sijmens huijsman tot Collum verclare ende bekenne opregtelijk en deugdelijk schuldig te weesen aen Symen Jans Mr. chirurgijn tot Pijtterzijl de somma van 100 Cargls: van 20 Stvrs: 't stuk ter saacke verschotene penn: Actum Doccum den 26 July 1713. Aldus gedaan, gepresenteert ende geregistreert in de secretarij van Collumerlant den 4e Maij 1714.

Hypotheekboek Kollumerland 1703-1724, inv. 135, folio 149 verso
Alsoo Eble Simens en Wijtske Brugts, Egteluiden den 16 Maart 1715 w. haar soon Simen Ebles hebben verstrekt 550 Cargls: tot een uitboelinge over sijn Huisinge ende Brouwerij op conditie dat Simen Ebles daar van geen rente soude betalen, maar gehouden sijn als sijn ouders't begeren, 't verstreckte werden op te bringen volgens acte in dato den 16 Maart 1715. Ende deselve Eble Simens op voors: 550 Cargls: weder heeft ontfangen van sijn soon Simen Ebelis 350 Cargls: en daar van een losse quitantie van die dagh, namentlijk den 20 Maart 1715, heeft gepasseert, ende Simen Ebelis meent dat die quit: van den 20 Meert 1715 niet genoegh is soo verklare ik Eble Simens voor mij ende wegens mijn huisvrouw Wijtske Brugts, dat mijn soon an mij heeft betaalt op den 20 Maart 1715, 350 Cargls: om te strecken in vermindering van 't geene mij uit voors: oorsake ende volgens de acte van den 16 Maij 1715 competeert ende passeere desen als nogh voor genoegsame quitantie en neme an 't presteerde dat geseijde betalinge van 350 Cargls: op den 20 Maart 1715 gedaan mijn soon Simen Ebelis wegens alle ende wijdere goede betalinge sal verstrecken ende wort de mij quit: van den 20 Maart 1715 bij desen vertoont ende daar ingeleijt, actum Collum desen. Geregistreert in de secretarije van Collnt: den 30 Junij 1716.

Den 20 Martij 1715 hebbe ijck Eble Simens ontfangen van Sijmen Ebelis die somma van 350 Carolij gld: tot cortingh van een obligatie, staande over die brouwerije, in kennis mijn hant Eble Simens. Aldus geregistreert in die Secret: van Collnt: den 30 Junij 1716.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Jan Bartels †1641 Mayke Simons  
|||
Symen Jansen †1678 Frouck Aebeles †1714
|||
Ebbele Symens †1715/ 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content